კოოპერაციული მოძრაობა სოფლის აღორძინებისთვის

კარმიდამო ჩემი

კოოპერაციული მოძრაობა სოფლის აღორძინებისთვის

1970 იან 1 04:00:00
ეს წერილი რამდენიმე წლის წინ დავწერე. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების მნიშვნელობაზე და მის აუცილებლობაზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება, მაგრამ მაშინ არ გამოვაქვეყნე არასათანადო ინტერესებისა და გარემოებების გამო. მას შემდეგ, საკითხის მიმართ სახელმწიფოსა და საზოგადოების დამოკიდებულებაში პრინციპულად არაფერი შეცვლილა. თუმცა, მედია საშუალებებსა და საექსპერტო წრეებში იმატა საუბრებმა ამ საკითხის გარშემო. თემას აქტუალობა არა თუ არ დაუკარგავს, არამედ პირიქით _ ვფიქრობ, ახალი, მძლავრი საზოგადოებრივი მოძრაობის დაწყება, გაჩენილი იმედები და მოლოდინები ქვეყნის სწრაფი სოციალურ-ეკონომიურ განვითარებასთან დაკავშირებით, მოითხოვს ცხოველი დისკუსიების გამართვას პრობლემათა გადაწყვეტის გზების შესახებ.

ამიტომ, გთავაზობთ წინამდებარე წერილს.

ჩვენი ქვეყნის აგროსამრეწველო სექტორში შექმნილი არასახარბიელო მდგომარეობა "შეუიარაღებელი" თვალითაც ადვილად ჩანს. დღეს ამ სფეროში საბიუჯეტო სახსრები მინიმალურადაც ვერ აკმაყოფილებს სექტორის მოთხოვნას გადაუდებელ და სასიცოცხლოდ აუცილებელ ღონისძიებათა დაფინანსებაზე. ეს სახსრებიც უმეტეს შემთხვევაში ან არარაციონალურად გამოიყენება ან კორუფციის საკბილო ხდება.

სასურსათო პოლიტიკის ძირითადი მიზანი სასოფლო-სამეურნეო (ს/ს) პროდუქტების დოვლათის შექმნასთან ერთად ისიც არის, რომ ნორმალური ცხოვრების პირობები შეუქმნას მათ, ვინც ამ პროდუქციას აწარმოებს. ორივე ამ მიმართულებით ჩვენში სერიოზული ჩავარდნაა. ს/ს პროდუქტების მწარმოებელი ფერმერი, ფაქტობრივად, მარტო აღმოჩნდა უამრავი დაგროვილი პრობლემის წინაშე.

ამ მდგომარეობის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ჩვენში ჯერ კიდევ შეუფასებელია გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის, როგორც აგროსამრეწველო კომპლექსის სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურის მნიშვნელობა. ახალი ეკონომიკური სისტემის საფუძვლების შექმნის, კერძო საკუთრების შემოღების შედეგად, გლეხური (ფერმერული) მეურნეობა თავის წარმოების საშუალებებით (მიწა, მრავალწლიანი ნარგავი და ს/ს ცხოველი, შენობა-ნაგებობები, სხვა მატერიალური საშუალებები) და მუშახელით (ოჯახის წევრები და დაქირავებული) მცირე ზომის კომპლექსური და ინტეგრირებული ს/ს სისტემა ხდება, რომელიც პროდუქციას აწარმოებს. იგი ისევე ექვემდებარება საბაზრო ძალების ზემოქმედებას, ისევე ესაჭიროება შემოსავლები კვლავწარმოებისათვის და ეკონომიკური ეფექტიანობის გაზრდა, როგორც სხვა ნებისმიერ წარმოებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაკოტრებისა და განადგურებისთვის არის განწირული, რაც, ფაქტობრივად, მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. თუ ხელისუფლებას აინტერესებს აგროსამრეწვლო სექტორის განვითარება, მასში დასაქმებული ოჯახების ბედ-იღბალი და რეალური კეთილდღეობა, მაშინ შესაბამისი მარეგულირებელი და მასტიმულირებელი სისტემის ჩამოყალიბებაზე უნდა ზრუნავდეს, რაც, სამწუხაროდ, ჩვენში შეუწყნარებლად ნელი ტემპით მიმდინარეობს.

როცა სახელმწიფოს მხრიდან ინიციატივებზე ვსაუბრობთ, ეს არ ნიშნავს, რომ მან უშუალო მონაწილეობა მიიღოს წარმოების პროცესში _ მან მხოლოდ უნდა შექმნას ხელსაყრელი ეკონომიკური გარემო თავისუფალი მეწარმის ახალი ტიპის ფორმირებისთვის, რომელიც მიწისა და მეურნეობის ნამდვილი ბატონ-პატრონი იქნება _ დამოუკიდებელი პასუხისმგებელი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამ პროცესმა უნდა განსაზღვროს ახალი სოციალური ადამიანის, საბაზრო ეკონომიკის სუბიექტის თვისებები და მათი შესაბამისობა ჩვენი ერის ფსიქოლოგიურ და ეთნოკულტურულ მახასიათებლებთან.

სახელმწიფო ს/ს პოლიტიკის არსი მემამულის (გლეხის, ფერმერის) მიმართებაში, ჩვენი აზრით, უნდა გამოიხატებოდეს შემდეგში _ "ვასწავლოთ მემამულეს თუ როგორ დაეხმაროს თავის თავს!" ამიტომაც სახსრები, სახელმწიფო თუ მოზიდული, მიმართული უნდა იყოს, პირველ რიგში, ისეთი ინსტიტუტების ფორმირების და ღონისძიებათა სისტემის დაფინანსებაზე, რომელიც ამ ამოცანის გადაწყვეტას უზრუნველყოფს. მათ უნდა უზრუნველყონ მიწის მფლობელთათვის მეურნეობის გაძღოლის სხვადასხვა ვარიანტების შეთავაზება, სათანადო ადმინისტრაციული ღონისძიებების გარკვევა, რაც ფერმერებს დაეხმარებათ ახალი ს/ს სტრუქტურის შექმნასა და მათში ნებაყოფლობითი გადაჯგუფებისას წარმოშობილი სიძნელეების გადალახვაში.

მემამულემ კარგად უნდა გაიგოს თავისი ეკონომიკურ-პოლიტიკური მდგომარეობის და სოციალური ყოფის პრობლემები, გასცეს პასუხი კითხვებზე _ "რატომ?", "რისთვის?", "როგორ?", საკუთარი პრობლემების დასახვასა და გადაწყვეტილების გზების ძიებაში კი მას დახმარება და თანადგომა სჭირდება.

ხელისუფლების ინერტულობას "ზემოდან" უნდა დაუპირისპირდეს აქტიურობა "ქვემოდან", რაც გულისხმობს მოძრაობის დაწყებას სოფლის გაჯანსაღებისა და მოსახლეობის საარსებო პირობების გაუმჯობესებისთვის საკუთარი პოტენციალის გამონახვითა და ამოქმედებით. ამ პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი მომენტია ს/ს მწარმოებელთა ნებაყოფლობითი, თვითმართვადი, მოქნილი ორგანიზაციების ჩამოყალიბება, რომლებიც სწრაფად მოახდენენ რეაგირებას მათ მოთხოვნებზე, გამოხატავენ და დაიცავენ მათ ინტერესებს, განავითარებენ მათ შესაძლებლობებს, დაამყარებენ პირდაპირ კავშირურთიერთობებს უცხოურ, ანალოგიურ ორგანიზაციებთან.

ქვეყნის აგროსამრეწველო სექტორში სწორი პოლიტიკის წარმართვისთვის მიმდინარე პროცესებს მსოფლიო გამოცდილებისა და ჩვენი პირობების გათვალისწინებით ღრმა ანალიზი და პროგნოზირება სჭირდება.

ფერმერთა სასოფლო-მწარმოებელთა გაერთიანებების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და პოპულარულ ფორმას სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაცია წარმოადგენს. "კოოპერაცია" "თანამშრომლობას" ნიშნავს, მისი, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, განისაზღვრება საქართველოს კანონით "მეწარმეობის შესახებ", უპირველეს ყოვლისა, სწორედ სოფლის მეურნეობაში. კოოპერატივი არის წევრთა შრომით საქმიანობაზე დაფუძნებული ან კოოპერატივის წევრთა მეურნეობის განვითარებისა და შემოსავლების გადიდების მიზნით შექმნილი საზოგადოება, რომლის ამოცანაა წევრთა ინტერესების დაკმაყოფილება."

ს/ს კოოპერატივებს შეუძლია თავის წევრები უზრუნველყონ ს/ს საშუალებებით, საწარმოო მომსახურებით, გაუწიოს კონსულტაცია მეურნეობის გაძღოლისთვის საჭირო სხვა საკითხებზე, დაეხმაროს ს/ს პროდუქციის გასაღებაში და გადამუშავებაში, საჭირო ინფორმაციისა და კრედიტის მიღებაში.

კოოპერაციის ისტორია წინა საუკუნის შუა პერიოდიდან იწყება _ ვინმე რობერტ ოუენი, მრეწველი, აკვირდებოდა რა მშრომელი ადამიანების ცხოვრებას, ფიქრობდა, რომ მათ მეგობრული, ერთობლივი ძალისხმევითYუნდა მიეხმარონ ერთმანეთს ცხოვრებაში და დააფუძნონ რა განსაკუთრებული საზოგადოებები, ერთდროულად მოაწყონ თავის სამეწარმეო ცხოვრება. მისი იდეები, თეორიული მოსაზრებები დაედო საფუძვლად მომავალში კოოპერაციული მოძრაობის სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას.

რა განაპირობა კოოპერატივების წარმოშობა

სხვადასხვა ქვეყნებში ს/ს კოოპერაციის წარმოშობის თავისებურებების მიუხედავად, გამოვყოფთ საერთო, ძირითად წინაპირობებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვისაც მისაღებია: მატერიალურად და ფინანსურად სუსტ, წვრილ და საშუალო მეურნეებს არ ძალუძთ, დამოუკიდებლად გავიდნენ და ეფექტური, თავისთვის სასარგებლო კავშირები დაამყარონ ბაზართან (ს/ს საშუალებების, პროდუქციის, მომსახურებისა და კრედიტის ბაზართან). წარმოების და მეცნიერების მიღწევების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტია კონკურენტულ ბრძოლაში, მხოლოდ მსხვილ ს/ს მეურნეობებს შეუძლიათ, წვრილი ფერმერები კი იძულებულნი ხდებიან ა) ან დატოვონ ეს სფერო და სხვა საქმიანობას მიყონ ხელი, ბ) ან შეუერთდნენ აგრობიზნესში ქალაქიდან შემოჭრილ მსხვილ სამრეწველო, სავაჭრო და საბანკო კაპიტალს (რომელთა მიზანი მაქსიმალური მოგების მიღებაა, რაც ხშირად უპირისპირდება ფერმერთა ინტერესებს. გლეხი, ერთი შეხედვით, დამოუკიდებელი, ფაქტობრივად, ამ კაპიტალის დაქირავებული ხდება), გ) ან "დამოკიდებული, თავისუფალი მეწარმის" სტატუსისა და მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით, გააერთიანონ თავის ფინანსური, მატერიალური, ადამიანური და სხვა რესურსები და დაუკავშირდნენ ერთმანეთს ინტერესთა დასაცავად.

როგორც ვხედავთ, კოოპერაციის მამოძრავებელი მოტივია მრავალრიცხოვან წვრილ მწარმოებელთა გათიშულობისა და დაცალკევების გადალახვის მცდელობა მსხვილი საქალაქო კაპიტალის წინაშე, რათა უკეთ გაითვალისწინონ ბაზრის სხვადასხვა პირობები, ცვლილებები და სწრაფად შეეგუონ მათ. კოოპერაცია მათი გადარჩენის ფორმა და ბუნებრივი რეაქციაა.

აერთიანებენ რა პრაქტიკულად ყველა ფერმერს, კოოპერატივები იქმნებიან ფერმერთა ინტერესებიდან გამომდინარე მრავალი მიმართულებით.

თავიდან კოოპერატივები სუსტები იყვნენ, მოგების კვლავწარმოების გაფართოებისთვის გამოყენებისა და წევრთა რაოდენობის გაზრდის შედეგად, თანდათან გაძლიერდნენ, ერთმანეთს დაუკავშირდნენ რეგიონალურ და ნაციონალურ დონეზე და ამჟამად მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დასავლეთის ქვეყნების აგროსამრეწველო კომპლექსებში, სახელმწიფო ახდენს მათზე ზოგიერთი დარგისა და ქვედარგის მართვის ფუნქციების დელეგირებასაც კი და მათი მეშვეობით ახორციელებს სოციალურ პროგრამებს.

რით არის ხელსაყრელი და რა უპირატესობას აძლევს კოოპერატივში გაწევრიანება მემამულეს დამოუკიდებელ საქმიანობასთან შედარებით

კოოპერატივებში შესაძლებელი იქნება წევრთა მოთხოვნის სრულად შესწავლა და გათვალისწინება მეურნეობის გაძღოლისთვის საჭირო ს/ს საშუალებებზე, კრედიტზე და სერვისზე (ვის რა, რამდენი, როგორ, როდის, რა პირობებში ჭირდება?) მოთხოვნის გაერთიანების შედეგად,

კოოპერატივი ისარგებლებს ბითუმი მყიდველის უფლებით რაც მას საშუალებას მისცემს, იაფად იყიდოს და თავის წევრებზე ასევე შეღავათებით გასცეს ეს საშუალებები, მათ შორის, კრედიტიც; წევრისათვის ნებისმიერი ფორმით ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაციისა და კვალიფიციური კონსულტაციის მიღება მისთვის საჭირო საკითხებზე, კვალიფიკაციის ამაღლება სწავლების სხვადასხვა პროგრამებისა და ფორმების გამოყენებით, მეცნიერების, წარმოებათა და ტექნიკის მიღწევები და მათი დანერგვის ხელშეწყობა; იაფი და თანამედროვე ს/ს საშუალებები და კვალიფიციური სპეციალისტები უზრუნველყოფენ წევრთა საწარმოო მომსახურების მაღალ დონეს, სიიაფეს, ხარისხს და თავისდროულობას; სოფლად წევრთა რაოდენობის ზრდის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ს/ს საშუალებების მიტანა და ს/ს პროდუქტის შესყიდვა უშუალოდ ფერმერის მამულში, შემდგომში მისი ქალაქში კოოპერატივის სავაჭრო ცენტრში ან სხვა მიმართულებით რეალიზაციის მიზნით. თანდათან კი მომსახურების ახალი ფორმები დაინერგება და ხარისხი გაუმჯობესდება; წევრებს ექნებათ წარმოებული ს/ს პროდუქციის რეალიზაციის (მათ შორის გადამუშავების მეშვეობით) გარანტია, ბაზარზე ცვლილებებზე სწრაფი და ზუსტი რეაგირების, სტანდარტის შესაბამისი პროდუქციის წარმოებისა და რეკლამის შესაძლებლობა. ორგანიზაცია დაიცავს წევრის ინტერესებს სახელმწიფო თუ სხვა ინსტანციაში, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია დღეს; კოოპერატივის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება სოციალური პროგრამების განხორციელება: წევრები წლის ბოლო მიიღებენ მოგების კუთვნილ წილს.

ყოველივე ამის შედეგად მიიღწევა სახსრების მნიშვნელოვანი ეკონომია, ზარალისა და დანაკარგების თავიდან აცილება, მეურნეობის სტაბილურობის შენარჩუნება და შემდგომი განვითარების დაგეგმვა, შემოსავლების და კეთილდღეობის ზრდა.

P.S. როცა ზემოთ ვწერდი პროცესების "ქვევიდან" დაწყების საჭიროებაზე, აქ გადამწყვეტი იყო ჩვენი საზოგადოების თვითმობილიზაციისა და თვითორგანიზების უნარი, რაც დრომ გვიჩვენა, რომ, სამწუხაროდ, ძალზე სუსტია.

სოფლად კოოპერაციული მოძრაობის სწრაფი განვითარების და მისი დარგის, ადგილობრივი თემებსა და საზოგადოების მდგომარეობაზე პოზიტიური ზემოქმედების წინაპირობად უნდა იქცეს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების პროგრამის შემუშავება. იგი გულისხმობს საკანონმდებლოს ინიციატივების პაკეტის მომზადებასა და მთელი რიგი ღონისძიებათა დაგეგმვას, რომელმაც სუნთქვა უნდა გაუხსნას და ხორცი შეასხას ამ იდეის რეალიზაციას. მისი აღსრულება კი ხელისუფლების ნებაზე იქნება დამოკიდებული.
 ახალი ამბები
  • "ლაჩარი, არარაობა" - ეკა ბესელია ვანო ზარდიაშვილს პასუხობსეკა ბესელია ვანო ზარდიაშვილის მიერ ცოტა ხნის წინ გაკეთებულ იმ განცხადებას ეხმაურება, სადაც ოცნების დეპუტატი ამბობს, რომ ბესელია ე.წ. ვირთხაა, რომელსაც ნოდარ მელაძესთან "ოცნებიდან" ინფორმაცია გაჰქონდა. საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა „ქართული ოცნების“ დეპუტატს ლაჩარი და არარაობა უწოდა. ბესელია ბიძინა ურჩევს, რომ თუ მას ვანო ზარდიაშვილის მსგავსი სპიკერები სჭირდება, მის მოთმინებას ნუ გამოცდის. „ოცნებიდან“ წასული დეპუტატი ამბობს, რომ მისი პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების საქმეზე მას ახლა უფრო მეტი კითხვა აქვს, ვიდრე აქამდე ... ...
  • "ზარდიაშვილმა, დღეს აღიარა ჩემი ფარული მიყურადების ფაქტი" - მელაძე "რუსთავი 2"-ის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ნოდარ მელაძე, ვანო ზარდიაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ბესელიაზე "ფეისბუქის" გვერდზე ეხმაურება. "დეპუტატ ვანო ზარდიაშვილის თქმით, ჩემი, "რუსთავი 2'-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის წყარო იყო ეკა ბესელია, რომელიც ახდენდა ჩემს ინფორმირებას იმ სკანდალურ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც "კურიერისთვის" მომზადდა, მათ შორის "ქართული ოცნების" დეპუტატების ბიზნესინტერესებსა და შესაძლო კორუფციულ გარიგებებზე. ამ ინტერვიუთი დგინდება. 1.ჩემი, როგორც საინფორმაციო სამსახურის უფროსის საქმიანობის გამო, მმართველი პარტია ახორციელებს, ჩემს უკანონო ფარულ მიყურადებას, იმის დასადგენად, თუ საიდან ხდება ინფორმაციის მოპოვება. 2. იმის გამო, რომ ჩემი სატელეფონო მოსმენების ან სხვა სახის ფარული მიყურადების შესახებ ვერ იქნებოდა გაცემული სასამართლოს სანქცია, იმიტომ, რომ არასდროს!!! ჩემი სახელი არ ფიგურირებდა არც ერთ სისხლის სამართლის საქმეში, ხდება უკანონო ფარული მიყურადება. 3. ფარული მოსმენას ახორციელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, შესაბამისად, დგინდება, რომ სუს-ი მისმენს უკანონოდ და საუბრის შინაარსის შესახებ ხდება მმართველი პარტიის დეპუტატების ინფორმირება. მივმართავ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველს, მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება, დეპუტატის განცხადებაზე, რომელმაც დღეს, პრაქტიკულად, აღიარა "რუსთავი 2"-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ფარული მიყურადების ფაქტი. პ.ს. ანუ ეთერში 100% სიზუსტით ვყვებოდით ყველაფერს, რომ ამტკიცებდით იგონებთო", _ წერს ... ...
  • ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება - პაატა სალია განმარტებებს აკეთებსსტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, განმარტებები გააკეთა „რუსთავი 2“-ის გენერალურმა დირექტორმა. სალიას განცხადებით,  იუსტიციის სახლს, არანაირი საფუძველი არ ჰქონია იმისათვის, რომ არ აღესრულებინა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება. სალია ამბობს, რომ განცხადებები, თითქოს იუსტიციის სამინისტროს სამი თვის ვადაში არ შეეძლო აღესრულებინა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, სპეკულაციურია. "პირველ რიგში, შეგახსენებთ იმას, რომ სტრასბურგის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2"-ის სარჩელი და სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2"-ის იმდროინდელი რეგისტრირებული მესაკუთრეების, ყარამანიშვილების და ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელები არ დაკმაყოფილდა. ცალკე აღნიშვნის ღირსია და ეს არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი განმარტების, რომ "რუსთავი 2"-ის სარჩელი, რომელზე დაკავშირებითაც იქნა გამოყენებული უზრუნველყოფის ღონისძიება, შეგახსენებთ, ყველას, რომ ეს უზრუნველყოფის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა იმ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, რის თაობაზეც ძალიან ბევრი სპეკულაცია მოვისმინეთ თავის დროზე და ეს საფრთხე იყო თითქოს არხი შეიძლება დახურულიყო და არსებობდა გამოხატვის თავისუფლების, სიტყვის თავისუფლების საფრთხე. სასამართლო გადაწყვეტილებით დადასტურდა და გამოირიცხა ამგვარი საფრთხის არსებობდა. მართალია, უპრეცენდენტო ღონისძიება იქნა გამოყენებული თავის დროზე სასამართლოს მიერ, ვგულისხმობ სტრასბურგის სასამართლოს, თუმცა, მოგეხსენებათ ალბათ, რომ დროებითი ღონისძიების გამოყენებისას მტკიცების სტანდარტი უფრო ნაკლებია, ვიდრე საქმის დასაშვებობის ან არსებითი განხილვისას. შესაბამისად, განიხილა რა, "რუსთავი 2"-ის სარჩელის დასაშვებობა სასამართლომ, მიიჩნია, რომ ეს სარჩელი არ არის დასაშვები. სასამართლომ ასევე, გადაწყვეტილებაში, სადაც შავით თეთრზე წერია, მიუთითა, რომ უნდა გაუქმდეს ის დროებითი ღონისძიება, რომელიც იყო ერთადერთი დამაბრკოლებელი გარემოება საქართველოში მიღებული გადაწყვეტილების დასარეგისტრირებლად და ქიბარ ხალვაშის ამ კომპანიის მესაკუთრედ აღრიცხვასთან დაკავშირებით. არსებობს ასევე, მიღებული წერილი იუსტიციის სამინისტროს მიერ, რომელიც მან გაასაჯაროვა, სადაც ცალსახად არის მითითებული, რომ ეს დროებითი ღონისძიება გაუქმდა. შესაბამისად, ყველანაირი სპეკულაცია ამასთან დაკავშირებით არის ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული, ჩვენი მოქმედება პირველ რიგში, ქიბარ ხალვაშის და მისი წარმომადგენლის მოქმედება, წარგვედგინა უზენაესი სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება იუსტიციის სახლში, იყო აბსოლუტურად სწორი და კანონიერი. ვერცერთი ის პირი, ვინც დღეს კომენტარები გააკეთა, ვერ მიუთითებს იმაზე, რომ რომელიმე საკანონმდებლო ნორმის დარღვევა მოხდა ამ კუთხით. ამიტომ, ძალიან ვთხოვ ყველას, თავი შეიკავონ დაუსაბუთებელი განცხადებებისგან, თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, რომელმაც შეიძლება არხის ინტერესებს ზიანი მიაყენოს", _ განაცხადა პაატა ... ...
  • "ეკა ბესელია იყო მელაძესთან მიბმული ვირთხა, რომელსაც გაჰქონდა ინფორმაციები" _ ზარდიაშვილი"დასტურდება, რომ ეკა ბესელია იყო ნოდარ მელაძესთან მიბმული ე.წ. ვირთხა, რომელსაც გააქვს ხოლმე შიგნიდან ინფორმაციები", _ ამის შესახებ ოცნების დეპუტატმა ვანო ზარდიაშვილმა განაცხადა. ზარდიაშვილის თქმით, ბესელიას საბოლოოდ ჩამოეხსნა ნიღაბი. „ის ინფორმაციების გაჟონვა, რომელიც "ქართულ ოცნებაში" ხდებოდა ხოლმე უკვე დადგენილია. ჩემი აზრით, უკვე უდავოა ეს ფაქტი. ეს იყო ეკა ბესელია. მას ჰქონდა პირდაპირი კავშირი ნოდარ მელაძესთან, რომლის მეშვეობითაც ჟონავდა ხოლმე უმრავლესობის სხდომებიდან ინფორმაცია. ამის დამადასტურებლად მე გეტყვით ერთ ფაქტს. იმ ცნობილი უმრავლესობის სხდომიდან, სადაც ეკა ბესელიასთან მიმართებაში დაისვა კორუფციასთან მის სიახლოვესთან კითხვები, რატომღაც იმ უმრავლესობის სხდომაზე ამ ინფორმაციას არ გაუჟონია. მხოლოდ და მხოლოდ გამოვიდა ის ინფორმაცია, რომ ვითომ ირაკლი კობახიძემ მოუხადა ეკა ბესელიას ბოდიში. არადა იმ შეხვედრაზე ჩვენმა ერთ-ერთმა კოლეგამ ბესელიას, კორუფციულ საკითხებთან დაკავშირებით დაუსვა კითხვა. რატომღაც ამ ინფორმაციამ არ გაჟონა. შესაბამისად, არ აწყობდა ეკა ბესელიას ამ ინფორმაციის გაჟონვა და უკვე ნათელია, რომ აქამდეც ყველა ინფორმაცია უმრავლესობის სხდომიდან და მიმდინარე პროცესებიდან გაჰქონდა ეკა ბესელიას. ნოდარ მელაძის საშუალებით. "რუსთავი 2"-მა იცოდა შიდა მიმდინარე პროცესები და ყველაფერი ჟონავდა. დასტურდება, რომ ეკა ბესელია იყო ნოდარ მელაძესთან მიბმული ე.წ. ვირთხა, რომელსაც გააქვს ხოლმე შიგნიდან ინფორმაციები. საბოლოო ჯამში, ნიღაბი ჩამოეხსნა ამ ქალბატონს, რომელიც როგორც გუნდის შიგნით, ასევე გუნდის გარეთ მხოლოდ კორუფციული ინტერესებიდან მოქმედებს და მას სხვა ინტერესი არ გააჩნია. მან ქვეცნობიერად ვერც კი გაიგო, თავის პარტიის ფერად აირჩია დოლარის ფერი და ასე ეხვეწება თემიდას, რომ იქნებ ფული აშოვნინოს, მაგრამ ვერ მიიღებს ეკა ბესელია სასამართლოდან ფულის შოვნას. მისი სახე არის ნათელი“, _ განაცხადა ვანო ... ...
  • "მეტი სერიოზულობაა საჭირო, ვიდრე ასეთი სატყუარების გადაგდება" _ ბესელია შსს-ს ინფორმაციაზედეპუტატმა ეკა ბესელიამ შსს-ში ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე გაჟღერებული ინფორმაციის შესახებ კომენტარი გააკეთა. ბესელიას თქმით, მეტი სერიოზულობაა საჭირო, ვიდრე ასეთი სატყუარების გადაგდება, სომხეთის ციხეში მყოფი ამ პატიმრის თაობაზე რამდენიმე თვეა, ვიცოდით „მგონი ცოტა მეტი სერიოზულობაა საჭირო, ვიდრე ასეთი სატყუარების გადაგდება, რადგან სომხეთის ციხეში მყოფი ამ პატიმრის თაობაზე რამდენიმე თვეა, ვიცოდით. მახსოვს, „რუსთავი 2“-ის ეთერში გავიდა ინტერვიუ სწორედ ამ პატიმართან, რომელიც ძალიან უცნაურ რაღაცებს ამბობდა. არ ვიმეორებ იმ ფრაზებს, რაც მაშინ თქვა, რასაც და ვისაც ასახელებდა. მაშინ ეს არავინ ჩათვალა სერიოზულად. ამ პატიმრის თაობაზე ცნობილია რამდენიმე თვეა, აქამდე მაშინ რატომ არ იყო მისთვის ბრალი წარდგენილი? როცა საგამოძიებო მასალებს გავეცანი, ვიკითხე, დაკითხული იყო თუ არა ეს პატიმარი, მითხრეს, რომ ელოდებოდნენ სომხეთიდან მასალებს, რომ ჩვენი გამომძიებელი არ შეუშვეს და მას არ მისცეს უფლება, დაეკითხათ ეს პატიმარი, რაც ასევე უცნაურია, რატომ არ მისცეს ამის უფლება საქართველოს მხრიდან გამომძიებელსა და პროკურორს. რამდენიმე დღის წინ კიდევ გადავამოწმე იყო თუ არა სომხეთიდან რაიმე ინფორმაცია ამ პატიმართან დაკავშირებით და პროკურატურამ მითხრა, რომ ეს პატიმარი ჩვენებას არ იძლეოდა. მთავარი კითხვა დავსვი, იყო თუ არა ეს პირველი წყარო, საიდანაც მოხდა ამ უკანონო ქმედების განხორციელება და მითხრეს, რომ ეს არ არის პირველი წყარო და რომ პირველწყაროს ვერ ადგენდნენ. ყველაფერი, რაც ჩამოვთვალე, ეს იძლევა საფუძველს, რომ ეს ინფორმაცია სერიოზულად მივიღოთ? მე ახალი არაფერი მომისმენია პირადად. ამ პატიმრის თაობაზე ვიცოდი. გამოძიებასთან მაქვს კითხვა, ამდენი თვის განმავლობაში ბრალი რატომ არ ჰქონდა წარდგენილი, თუ ადასტურებდა ეს ადამიანი, რომ მან უკანონოდ გაავრცელა“, – განაცხადა ეკა ბესელიამ. შეგახსენებთ, რომ შსს-მ გამოავლინა და პასუხისგებაში მისცა პირი, რომელმაც დეპუტატის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები საჯარო სივრცეში პირველმა ატვირთა და გაავრცელა. შსს-ში აცხადებენ, რომ ვიდეოჩანაწერი 2019 წლის იანვრარში მკვლელობისთვის ამჟამადაც პატიმრობაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქემ დ.ა.-მ ინტერნეტით გაავრცელა სომხეთის ... ...

არქივი

კარმიდამო ჩემი

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...
ზაფრანი

რა თანხას ითხოვენ ვარსკვლავები ავტოგრაფის სანაცვლოდ

ბრიტანულმა გამოცემამ "Daily Mail" ვარსკვლავების...

„დაწყევლილი” ნახატები

1) სვეტლანა ტელეცის - “წვიმის...

ანჯელინა ჯოლის ბრძოლა სიგამხდრესთან

ჟურნალ "ვოგის" ცნობით 44 წლის...

საუკეთესო საყვარლები ესპანელი მამაკაცები ყოფილან

სხვადასხვა ქვეყნის 15 ათასი ქალის...

ქალებს მამაკაცებში ინტელექტი და ცნობადობა იზიდავთ

ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ევროპულმა...