რო­დი­დან ითხ­ოვს ფო­თი ლან­ჩხუ­თის მი­წებს

მთავარი თემა

რო­დი­დან ითხ­ოვს ფო­თი ლან­ჩხუ­თის მი­წებს

2013 აგვ 4 02:05:05
რა­თა შე­იც­ვა­ლოს ფო­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საზღ­ვრე­ბი. წე­რილ­ში ფო­თის საკ­რე­ბუ­ლო რა­ი­მეს და­ზუს­ტე­ბას კი არ ითხ­ოვს, არა­მედ გუ­ლის­ხმობს ფო­თის ტე­რი­ტო­რი­ის გა­ფარ­თო­ე­ბას ლან­ჩხუ­თის ტე­რი­ტო­რი­ის შემ­ცი­რე­ბის ხარ­ჯზე. კონ­კრე­ტუ­ლად, სა­უ­ბა­რია პა­ლი­ას­ტო­მის ტბის მიმ­დე­ბა­რე და "იმ­ნა­თის" ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, სა­დაც ბუ­ნებ­რი­ვი ტორ­ფის სა­ბა­დო­ა. ტე­რი­ტო­რი­ის გა­და­ცე­მის მო­ტი­ვად ფო­თე­ლე­ბი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გან­ვი­თა­რე­ბას ასა­ხე­ლე­ბენ. წე­რი­ლის ავ­ტო­რი ფო­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მჯდო­მა­რე­ა.

"პირ­ვე­ლად მოხ­და, რო­ცა ფოთ­ლებ­მა საქ­მის კურ­სში ჩაგ­ვა­ყე­ნეს და ჩვე­ნი საკ­რე­ბუ­ლოს გვერ­დის ავ­ლით ეს სა­კითხი არ დას­ვეს ზემ­დგომ ორ­გა­ნო­ებ­ში. წლე­ბის წინ, ფო­თი ამას ძა­ლი­ან კარ­გად ახერ­ხებ­და _ სა­ერ­თოდ არ გვე­კითხ­ე­ბო­და, ისე აყე­ნებ­და მსგავს სა­კითხ­ებს ზემ­დგომ ორ­გა­ნო­ებ­ში. ჩვენ მო­ვი­ძი­ეთ ყვე­ლა დო­კუ­მენ­ტი _ მათ მოთხ­ოვ­ნას სა­მარ­თლებ­რი­ვი და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი სა­ფუძ­ვე­ლი არ აქვს. ბი­უ­რომ მო­ამ­ზა­და წე­რი­ლი, რო­მე­ლიც გა­ეგ­ზავ­ნე­ბა ფო­თის საკ­რე­ბუ­ლოს. ჩვენ ძა­ლი­ან კულ­ტუ­რუ­ლად ვე­უბ­ნე­ბით მათ უარს ამ ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის დათ­მო­ბა­ზე. ინ­ცი­დენ­ტის გა­რე­შე გა­დაწყ­დე­ბა ეს პრობ­ლე­მა," _ გა­ნაცხ­ა­და ლანჩხუთის გამ­გე­ო­ბის ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის სამ­სა­ხუ­რის უფ­როს­მა რო­მან ბი­წა­ძემ. ლან­ჩხუ­თის საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მჯდო­მა­რის ამი­რან გი­გი­ნე­იშ­ვი­ლის თქმით კი, ყვე­ლა კო­მი­სია და იუ­რი­დი­უ­ლი სამ­სა­ხუ­რი შე­ის­წავ­ლის სა­კითხს და მო­ამ­ზა­დე­ბენ სა­პა­სუ­ხო წე­რილს, რო­მელ­საც ფო­თის საკ­რე­ბუ­ლოს გა­უგ­ზავ­ნი­ან.

ეს არ არის პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა, რო­ცა ფო­თი ლან­ჩხუ­თის მი­წებს ითხ­ოვს და რად­გან წი­ნა შემ­თხვე­ვებ­ში ამას მა­ლუ­ლად კი აკე­თებ­და, მაგ­რამ შე­დე­გი ვერ მი­ი­ღო, ახ­ლა ღია კონ­ტაქ­ტზე გა­მო­ვიდ­ნენ.

ერ­თი ხა­ნო­ბა ქა­ლაქ ფო­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი ლან­ჩხუთს მი­წე­ბის მი­ტა­ცე­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებ­დნენ და სა­ა­მი­სოდ წე­რილს ფო­თი თით­ქმის ყო­ველ­წლი­უ­რად აგ­ზავ­ნი­და თბი­ლის­ში. პირ­ვე­ლა­დ ამ თემაზე სა­უ­ბა­რი ჯერ კი­დევ 6 წლის წინ და­იწყ­ო. მა­ში­ნაც ფო­თის მე­რი­ის კუ­ლუ­ა­რე­ბი­დან გახ­და ინ­ფორ­მა­ცია ჩვენ­თვის ცნო­ბი­ლი. ფაქ­ტის გახ­მა­უ­რე­ბას ბევ­რი საქ­მე­ში ჩა­ხე­დუ­ლი ლან­ჩხუ­თე­ლი გა­მო­ეხ­მა­უ­რა და რუ­კე­ბიც და­დეს _ რო­მე­ლი ტე­რი­ტო­რია ეკუთ­ვნის ფოთს და რო­მე­ლი _ ლან­ჩხუთს. მა­შინ ფო­თის პო­ზი­ცია მე­რის მრჩე­ველ­მა და­ა­ფიქ­სი­რა: "დი­დი გა­უ­გებ­რო­ბაა აღ­მო­სავ­ლეთ საზღ­ვარ­ზე, ლან­ჩხუ­თის მხა­რეს. "გე­ოგ­რა­ფი­კის" რუ­კა­ზე პა­ლი­ას­ტო­მის ტბა დი­ა­გო­ნა­ლუ­რად შუ­ა­ზეა გა­ყო­ფი­ლი და მი­სი ერ­თი ნა­წი­ლი, ლან­ჩხუთს ეკუთ­ვნის, მე­ო­რე _ რა­ო­დენ გა­საკ­ვი­რიც უნ­და იყოს _ ხობს. ფო­თი კვლავ არაფ­რის გა­რე­შე რჩე­ბა. ოდით­გან­ვე ით­ვლე­ბო­და, რომ პა­ლი­ას­ტო­მი ფო­თის იყო. ამ რუ­კით კი იგი, თურ­მე, ჩვე­ნი მე­ზო­ბე­ლი რა­ი­ო­ნე­ბი­სა­ა. ტბა მთლი­ა­ნად უნ­და შე­მო­ვი­დეს ფო­თის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ საზღ­ვარ­ში. სა­კითხი მარ­ტო ამით რო­დი ამო­ი­წუ­რე­ბა. ფო­თის ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი შე­დის ლან­ჩხუ­თის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ საზღ­ვარ­ში. კი­დევ ერთ სა­და­ვო სა­კითხ­ზე მოგ­ვი­წევს ბრძო­ლა _ ქა­ლა­ქი­დან გა­სას­ვლელ­ში მშრალ ხიდს გაღ­მა, ზღვის სა­ნა­პი­რო ზო­ლი, სა­დაც ახ­ლა მდიდ­რუ­ლი კო­ტე­ჯე­ბი­ა, ფეხ­ბურ­თელ­თა საწ­ვრთნელ ბა­ზამ­დე, არის ფო­თის ტე­რი­ტო­რი­ა, რო­მე­ლიც ლან­ჩხუ­თის რა­ი­ონ­მა მი­ით­ვი­სა, ნაკ­ვე­თე­ბი კერ­ძო პი­რებ­ზე გა­ყი­და, შე­მო­სა­ვა­ლი კი ლან­ჩხუ­თის ბი­უ­ჯეტ­ში შე­ვი­და. დო­კუ­მენ­ტი, რომ ეს ტე­რი­ტო­რია ფოთს ჩა­მო­ერ­თვა და ლან­ჩხუთს გა­და­ე­ცა, არ არ­სე­ბობს. ე. ი. თვით­ნე­ბუ­რად მოხ­და მი­სი მით­ვი­სე­ბა. ჩვენ ყვე­ლა მო­საზ­რე­ბას დო­კუ­მენ­ტა­ლუ­რად და­ვა­სა­ბუ­თებთ."

მე­რის მრჩე­ვ­ლის პო­ზი­ცი­ას იზი­ა­რებ­და ფო­თის მთა­ვა­რი არ­ქი­ტექ­ტო­რი. მი­სი თქმით, ქა­ლა­ქის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა "და­კარ­გუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბი­სას" მი­ნის­ტრთა საბ­ჭოს ძველ დად­გე­ნი­ლე­ბას უნ­და და­ეყ­რდნოს, სა­დაც საზღ­ვრის აღ­წე­რი­ლო­ბაა ნაჩ­ვე­ნე­ბი.

თა­ვის დრო­ზე, რო­ცა ეს სკან­და­ლი ატყ­და, ფო­თის მერს, ვა­ნო სა­ღი­ნა­ძეს მო­ბი­ლურ­ზე თით­ქმის ყო­ველ­დღე ვუ­რე­კავ­დით, მაგ­რამ იგი ჩვენს ზა­რებს პრინ­ცი­პუ­ლად არ პა­სუ­ხობ­და. ერთ დღე­საც ჩვენ­თვის მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, ფო­თის მე­რი თა­ვად დაგ­ვი­კავ­შირ­და.

_ თქვენ ჟურ­ნა­ლის­ტი ბრძან­დე­ბით? ვა­ნო სა­ღი­ნა­ძე გახ­ლა­ვართ, ქა­ლაქ ფო­თის მე­რი.

_ ბა­ტო­ნო ვა­ნო, კარ­გა ხა­ნია თქვენ­თან და­კავ­ში­რე­ბას უშე­დე­გოდ ვცდი­ლობთ, სა­და­ვო მი­წებ­ზე გვსურ­და თქვე­ნი კო­მენ­ტა­რი...

_ არა­ვი­თა­რი სა­და­ვო მი­წა არ არის...

_ მა­პა­ტი­ეთ, გაწყ­ვე­ტი­ნებთ, მაგ­რამ თქვე­ნი თა­ნა­შემ­წე სწო­რედ ასეთ კო­მენ­ტარს აკე­თებს _ ლან­ჩხუთ­მა მი­წე­ბი მი­ით­ვი­სა და ახ­ლა უკან უნ­და და­ვიბ­რუ­ნო­თო...

_ ცო­ტა სხვა­ნა­ი­რად არის საქ­მე. ჩვენ ლან­ჩხუთ­თან სა­და­ვო არა­ფე­რი გვაქვს. უბ­რა­ლოდ, ლა­პა­რა­კია იმა­ზე, რომ გა­კე­თე­ბულ რუ­კა­ზე გა­სას­წო­რე­ბე­ლია წი­თე­ლი ხა­ზე­ბი.

_ ე. ი. მი­წებს არ გვე­და­ვე­ბით?

_ არა... ჩვენ ძველ სა­ბუ­თებს ამოვ­წევთ და კა­ნო­ნი­ე­რად გა­კეთ­დე­ბა.

_ მა­პა­ტი­ეთ, მაგ­რამ და­ვი­ბე­ნი... ლან­ჩხუთს მი­წებს ედა­ვე­ბით თუ არა? კონ­კრე­ტუ­ლად მი­პა­სუ­ხეთ, გრი­გო­ლე­თის ბა­ზა თქვე­ნი­ა?

_ არა, ეს არც ერთ შემ­თხვე­ვა­ში ფო­თის არ არის.

_ მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა?

_ არა, მე მგო­ნი, არც ეს მი­წე­ბი...

_ მგო­ნი თუ არა? დაგ­ვი­კონ­კრე­ტეთ.

_ უფ­რო არა, თუმ­ცა, ახ­ლა მე სი­ზუს­ტე არ ვი­ცი, მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ერ­თში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყა­ვით _ ლან­ჩხუთს არა­ფერს წა­ვარ­თმევთ.

აი, ასე­თი იყო ფო­თის მე­რის კო­მენ­ტა­რი. ახ­ლა, რო­გორც ხე­დავთ, მის­მა მემ­კვიდ­რემ ლან­ჩხუთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მე­თო­დი შეც­ვა­ლა, თუმ­ცა, მოთხ­ოვ­ნა იგი­ვეა _ ფო­თი ლან­ჩხუ­თის მი­წებს ითხ­ოვს.
 ახალი ამბები
  • ახალი ელექტრონული სერვისების გაცნობის მიზნით, მეწარმეებთან შეხვედრების ციკლი გრძელდება (R)სამეწარმეო რეესტრის დისტანციური სერვისების საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIძ) მხარდაჭერით ხორციელდება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებმა სარეგისტრაციის პროცედურებსა და გამარტივებულ ელექტრონულ სერვისების მოხმარებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს.ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ასევე გაეცნენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის დანერგილ ინოვაციური სერვისსაც, რომლის საშუალებითაც, შპს-ების პარტნიორებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ელექტრონულად შეუძლიათ პარტნიორთა კრებების მოწვევა/ჩატარება და გადაწყვეტილებების მიღება. მომსახურების მისაღებად საჭიროა როგორც შპს, ისე მისი პარტნიორები პორტალზე: წწწ.მყ.გოვ.გე იყვნენ რეგისტრირებულნი. შეხვედრის მონაწილეებს ელექტრონული ბარათის წამკითხველი სპეციალური მოწყობილობებიც გადაეცათ, რომლითაც ონლაინ სერვისების მოხმარებისას, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებაა შესაძლებელი. ელექტრონული სერვისები, მომხმარებლის დროისა და ფინანსების დაზოგვასთან ერთად, დოკუმენტების უსაფრთხოებისა და ხელმისაწვდომობის ხარისხს ზრდის და ადმინისტრაციული რესურსის ეფექტიან გამოყენებას უზრუნველყოფს. ... ...
  • onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ახალი, ინოვაციური ონლაინ პლატფორმა (R)onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ონლაინ პლატფორმა, საყოფაცხოვრებო მსხვილი და წვრილი ტექნიკის სახლიდან გაუსვლელად შერჩევის, შეძენისა და საკურიერო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას წარმოადგენს. ამ ეტაპზე onoff.ge-ს ონლაინ კატალოგში 100 000-ზე მეტი პროდუქტია განთავსებული და 100-ზე მეტი მაღაზიის შეთავაზების გაცნობაა შესაძლებელი. Onoff.ge –ზე საკუთარი პროდუქციის დამატება შეუძლია ნებისმიერი ტიპის და ზომის კომპანიას, რომელიც მობილური ტელეფონების, აქსესუარების, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე მსხვილი თუ წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტს და გაყიდვას ახორციელებს. პროექტის წარმატებით გაშვება Onoff.ge-ს გუნდის გარდა, კომპანია Wandio-ს და ლიბერთის IT დეპარტამენტისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გუნდის აქტიური თანამშრომლობის შედეგია. მათ მიერ შეიქმნა უსაფრთხო და სანდოობის მაღალი ხარისხით გამორჩეული ვებ პლატფორმა, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს. ლიბერთის ციფრული ბიზნესის ხელმძღვანელის, ნინო კვიჟინაძის განმარტებით: „Onoff.ge - აერთიანებს ბაზარზე არსებული ტექნიკის მაღაზიების შეთავაზებებს ერთიან ონლაინ სივრცეში. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მსხვილი და წვრილი ტექნიკით მოვაჭრეს საშუალება აქვს გამოიყენოს ჩვენი პლატფორმა საკუთრი ბიზნესის განვითარებისა და ონლაინ გაყიდვების ზრდისთვის. Onoff.ge-ს დახმარებით მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა მაღაზიაში, მისთვის სასურველი პროდუქტის საბაზრო ღირებულების მიხედვით არჩევა, ფასებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შედარება და შეძენილი ნივთის ერთი ამანათით საქართველოში ნებისმიერ ლოკაციაზე უფასოდ მიღება. საფასურის გადახდა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე კურიერთან პოს-ტერმინალის ... ...
  • „ბეგის დღეები“ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშითბილისში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დამოუკიდებლობის დარბაზში „ბეგის დღეები“ აღინიშნა. ცნობისთვის, ბეგი მამალაძის დაღუპვიდან 4 წელია გასული. ის 2015 წლის 25 მაისს  სისასტიკემ, გაუტანლობამ, გულქვაობამ და გულგრილობამ შეიწირა, თუმცა, მან მისი შემოქმედების ირგვლივ არაერთი ახალგაზრდის გაერთიანება  და საზოგადოების მახსოვრობასა და გულში ადგილის დამკვიდრება გარდაცვალების შემდეგაც შეძლო. ღონისძიებაში, რომელიც 3 დღე გაგრძელდა მონაწილეობა 32-ე და 69-ე საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ასევე,  ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალებმა მიიღეს. ტექნიკური ხარვეზის გამო კი 55-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების სპექტაკლი, რომელიც ბეგი მამალაძის „ჩემი სოფელის“ მიხედვით უნდა დადგმულიყო, პროგრამიდან მოიხსნა. მოსწავლეებმა ბეგი მამალაძის ხსოვნას მიუძღვნეს  ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „წვიმად მოვალ და ერთი ძაფი მეც ვიქნები საუკუნო ქსოვაში". მათ წაიკითხეს ლექსები და ნაწყვეტები ბეგი მამალაძის შემოქმედებიდან, გარდა ამისა, 69-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას შესახებ ფილმი აჩვენეს. ცნობისთვის, მერაბ კოსტავა  1989 წლის 13 ოქტომბერს საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა და მის შესახებ ფილმის წარდგენა სწორედ კოსტავას გარდაცვალების თარიღს უკავშირდებოდა, აღსანიშნავია ისიც, რომ  პოეტის და საქართველოს ეროვნული გმირის დაბადების თარიღი 26 მაისია, ხოლო ბეგი მამალაძე რადგან 25 მაისს არის დაღუპული, ამიტომაც მერაბ კოსტავას ბეგი მამალაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე ხშირად იხსენებენ. როგორც  ბეგი მამალაძის დედა, მარიკა ზედელაშვილი ამბობს, კოსტავას შესახებ ფილმის ჩვენება იყო სიმბოლური, რადგან დამოუკიდებლობის  დარბაზი მათი სულების უკვდავებას ემსახურება. მომავალი თაობა კი ამ წინაპრების მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს. რაც შეეხება ბეგი მამალაძის ხსოვნის დღეებს, ზედელაშვილის თქმით, ბეგის დღეების ჩატარების იდეა გასულ წელს გიორგი კეკელიძესთან შეხვედრისას გაჩნდა. დამოუკიდებლობის დარბაზში 15 ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით ბეგი მამალაძის ნამუშევრებიც გამოიფინა. მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი დღეები კი ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალების სპექტაკლითა და აქციით „ნუ მოკლავ“ დასრულდა. როგორც რეჟისორი, ლევან ხაზიური  „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, ბეგი მამალაძის ნაწერების გაცოცხლებით სურთ ადამიანებს დაანახონ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთი გზა არსებობს, მაგრამ არა მკვლელობა. „ახალგაზრდა ადამიანის სიკვდილი ძალიან მტკივნეულია, განსაკუთრებით, ასეთი გმირი დედისთვის, რომელიც ასე მყარად დგას და პირადად მე მიკვირს,  საიდან გამონახა ამდენი ძალა ამ ქალბატონმა. რაც შეეხება ღონისძიებას,  გავაცოცხლეთ ბეგი მამალაძის არაჩვეულებრივი და საკმაოდ სიღრმისეული ნაწერები, პატარა მინიატურები. გვინდა, დავანახოთ მომავალ თაობას და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, რომ არ უნდა მოკლა, რადგან გამოსავალი არსებობს ძალიან ბევრი და დაბალი დონე არის ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის სიცოცხლის გამოსალმება“,_ ამბობს ხაზიური. რეჟისორის თქმით, მოზარდი ცუდ ნაბიჯს მარტივად დგამს, საითკენაც ხშირ შემთხვევებში მშობელთან არამეგობრული ურთიერთობა და კომუნიკაციის არ ქონა უბიძგებს. „პრობლემა უმეტესად მოდის მშობელს და მოზარდს შორის არამეგობრული დამოკიდებულებიდან, კომუნიკაციის არ ქონიდან.  როცა მოზარდი იგებს, რომ დედა ან მამა ეწინააღმდეგება,  უკვე ქვეცნობიერად აკეთებს ცუდს და ცუდ ნაბიჯს დგამს. არ მინდა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო.  ალბათ,  თვითონ ოჯახში უნდა ვიფიქროთ როგორ აღვზარდოთ, სკოლებში უნდა იყოს პედაგოგიკა, აღმზრდელობითი საუბრები ასეთი ასაკის მოზარდებთან, როცა ძალიან მარტივია ცუდი ნაბიჯის გადადგმა“,_ ამბობს ... ...
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართათეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა.   ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და 23-მა მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის,   ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი და RDFG-ის ხელშეწყობით განხორციელებული სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.  დამსაქმებლებმა სამუშაოს მაძიებლებს 300-მდე აქტიური ვაკანსია შესთავაზეს.  RDFG-ის თავმჯდომარემ ვანო გრიგოლაშვილმა ფორუმის მონაწილებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან გოგოძემ კი, დასაქმების თანამედროვე გამოწვევებზე, სახელმწიფო სტრატეგიასა და პროგრამებზე ისაუბრა. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულმა წარმატებულმა ადამიანებმა, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთი ისტორიები გაუზიარეს, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. ღონისძიების მიმდინარეობისას,  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა  პროფესია  საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიეს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ევროკავშირის პარტნიორი ასოციაციის „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) მიერ ხორციელდება. პროექტი, მიზნად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, რაც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვის მეშვეობით მიიღწევა. ამ მიზნით, RDFG თანამშრომლობს აგრო-ტექონოლოგიების ასოციაციასთან (ATA) და ლიეტუვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT). ევროკავშირი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ფარგლებში. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან, 179.5  მილიონი ევროს ბიუჯეტით ხორციელდება და მის მიზანს სოფლად სიღარიბის შემცირება წარმოადგენს. პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას, ასევე, ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო ... ...
  • “მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ“ - რა ხდება ფანჩატურში“ვიცი, თქვენ დაწერეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურიდან  ორი სკამი  და ერთი მაგიდა აიღეს. ახლა  დგას და ნახეთ, რა მ დგომარეობა არის. საშინელება ხდება და სიბინძურეა, ამას აკეთებს ახალგაზრდობა და ძალიან მტკივა გული. არ გეუბნები ამას ნიშნის მოგებით, მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ.“ - თქვა “გურია ნიუსთან“ საუბრის დროს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. ოზურგეთში, ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურში და მის ირგვლივ მართლაც ისეთი მდგომარეობა, რომლის ნახვა განწყობას გაგიფუჭებს. ამავე თემაზე: http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/davisvenet-kalak-ozurgetshi-panchaturidan-skamebi-da-magida-aighes ... ...

არქივი

ზაფრანი

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...