რო­დი­დან ითხ­ოვს ფო­თი ლან­ჩხუ­თის მი­წებს

მთავარი თემა

რო­დი­დან ითხ­ოვს ფო­თი ლან­ჩხუ­თის მი­წებს

4 აგვ. 2013, 02:05:05
რა­თა შე­იც­ვა­ლოს ფო­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საზღ­ვრე­ბი. წე­რილ­ში ფო­თის საკ­რე­ბუ­ლო რა­ი­მეს და­ზუს­ტე­ბას კი არ ითხ­ოვს, არა­მედ გუ­ლის­ხმობს ფო­თის ტე­რი­ტო­რი­ის გა­ფარ­თო­ე­ბას ლან­ჩხუ­თის ტე­რი­ტო­რი­ის შემ­ცი­რე­ბის ხარ­ჯზე. კონ­კრე­ტუ­ლად, სა­უ­ბა­რია პა­ლი­ას­ტო­მის ტბის მიმ­დე­ბა­რე და "იმ­ნა­თის" ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, სა­დაც ბუ­ნებ­რი­ვი ტორ­ფის სა­ბა­დო­ა. ტე­რი­ტო­რი­ის გა­და­ცე­მის მო­ტი­ვად ფო­თე­ლე­ბი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გან­ვი­თა­რე­ბას ასა­ხე­ლე­ბენ. წე­რი­ლის ავ­ტო­რი ფო­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მჯდო­მა­რე­ა.

"პირ­ვე­ლად მოხ­და, რო­ცა ფოთ­ლებ­მა საქ­მის კურ­სში ჩაგ­ვა­ყე­ნეს და ჩვე­ნი საკ­რე­ბუ­ლოს გვერ­დის ავ­ლით ეს სა­კითხი არ დას­ვეს ზემ­დგომ ორ­გა­ნო­ებ­ში. წლე­ბის წინ, ფო­თი ამას ძა­ლი­ან კარ­გად ახერ­ხებ­და _ სა­ერ­თოდ არ გვე­კითხ­ე­ბო­და, ისე აყე­ნებ­და მსგავს სა­კითხ­ებს ზემ­დგომ ორ­გა­ნო­ებ­ში. ჩვენ მო­ვი­ძი­ეთ ყვე­ლა დო­კუ­მენ­ტი _ მათ მოთხ­ოვ­ნას სა­მარ­თლებ­რი­ვი და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი სა­ფუძ­ვე­ლი არ აქვს. ბი­უ­რომ მო­ამ­ზა­და წე­რი­ლი, რო­მე­ლიც გა­ეგ­ზავ­ნე­ბა ფო­თის საკ­რე­ბუ­ლოს. ჩვენ ძა­ლი­ან კულ­ტუ­რუ­ლად ვე­უბ­ნე­ბით მათ უარს ამ ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის დათ­მო­ბა­ზე. ინ­ცი­დენ­ტის გა­რე­შე გა­დაწყ­დე­ბა ეს პრობ­ლე­მა," _ გა­ნაცხ­ა­და ლანჩხუთის გამ­გე­ო­ბის ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის სამ­სა­ხუ­რის უფ­როს­მა რო­მან ბი­წა­ძემ. ლან­ჩხუ­თის საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მჯდო­მა­რის ამი­რან გი­გი­ნე­იშ­ვი­ლის თქმით კი, ყვე­ლა კო­მი­სია და იუ­რი­დი­უ­ლი სამ­სა­ხუ­რი შე­ის­წავ­ლის სა­კითხს და მო­ამ­ზა­დე­ბენ სა­პა­სუ­ხო წე­რილს, რო­მელ­საც ფო­თის საკ­რე­ბუ­ლოს გა­უგ­ზავ­ნი­ან.

ეს არ არის პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა, რო­ცა ფო­თი ლან­ჩხუ­თის მი­წებს ითხ­ოვს და რად­გან წი­ნა შემ­თხვე­ვებ­ში ამას მა­ლუ­ლად კი აკე­თებ­და, მაგ­რამ შე­დე­გი ვერ მი­ი­ღო, ახ­ლა ღია კონ­ტაქ­ტზე გა­მო­ვიდ­ნენ.

ერ­თი ხა­ნო­ბა ქა­ლაქ ფო­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი ლან­ჩხუთს მი­წე­ბის მი­ტა­ცე­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებ­დნენ და სა­ა­მი­სოდ წე­რილს ფო­თი თით­ქმის ყო­ველ­წლი­უ­რად აგ­ზავ­ნი­და თბი­ლის­ში. პირ­ვე­ლა­დ ამ თემაზე სა­უ­ბა­რი ჯერ კი­დევ 6 წლის წინ და­იწყ­ო. მა­ში­ნაც ფო­თის მე­რი­ის კუ­ლუ­ა­რე­ბი­დან გახ­და ინ­ფორ­მა­ცია ჩვენ­თვის ცნო­ბი­ლი. ფაქ­ტის გახ­მა­უ­რე­ბას ბევ­რი საქ­მე­ში ჩა­ხე­დუ­ლი ლან­ჩხუ­თე­ლი გა­მო­ეხ­მა­უ­რა და რუ­კე­ბიც და­დეს _ რო­მე­ლი ტე­რი­ტო­რია ეკუთ­ვნის ფოთს და რო­მე­ლი _ ლან­ჩხუთს. მა­შინ ფო­თის პო­ზი­ცია მე­რის მრჩე­ველ­მა და­ა­ფიქ­სი­რა: "დი­დი გა­უ­გებ­რო­ბაა აღ­მო­სავ­ლეთ საზღ­ვარ­ზე, ლან­ჩხუ­თის მხა­რეს. "გე­ოგ­რა­ფი­კის" რუ­კა­ზე პა­ლი­ას­ტო­მის ტბა დი­ა­გო­ნა­ლუ­რად შუ­ა­ზეა გა­ყო­ფი­ლი და მი­სი ერ­თი ნა­წი­ლი, ლან­ჩხუთს ეკუთ­ვნის, მე­ო­რე _ რა­ო­დენ გა­საკ­ვი­რიც უნ­და იყოს _ ხობს. ფო­თი კვლავ არაფ­რის გა­რე­შე რჩე­ბა. ოდით­გან­ვე ით­ვლე­ბო­და, რომ პა­ლი­ას­ტო­მი ფო­თის იყო. ამ რუ­კით კი იგი, თურ­მე, ჩვე­ნი მე­ზო­ბე­ლი რა­ი­ო­ნე­ბი­სა­ა. ტბა მთლი­ა­ნად უნ­და შე­მო­ვი­დეს ფო­თის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ საზღ­ვარ­ში. სა­კითხი მარ­ტო ამით რო­დი ამო­ი­წუ­რე­ბა. ფო­თის ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი შე­დის ლან­ჩხუ­თის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ საზღ­ვარ­ში. კი­დევ ერთ სა­და­ვო სა­კითხ­ზე მოგ­ვი­წევს ბრძო­ლა _ ქა­ლა­ქი­დან გა­სას­ვლელ­ში მშრალ ხიდს გაღ­მა, ზღვის სა­ნა­პი­რო ზო­ლი, სა­დაც ახ­ლა მდიდ­რუ­ლი კო­ტე­ჯე­ბი­ა, ფეხ­ბურ­თელ­თა საწ­ვრთნელ ბა­ზამ­დე, არის ფო­თის ტე­რი­ტო­რი­ა, რო­მე­ლიც ლან­ჩხუ­თის რა­ი­ონ­მა მი­ით­ვი­სა, ნაკ­ვე­თე­ბი კერ­ძო პი­რებ­ზე გა­ყი­და, შე­მო­სა­ვა­ლი კი ლან­ჩხუ­თის ბი­უ­ჯეტ­ში შე­ვი­და. დო­კუ­მენ­ტი, რომ ეს ტე­რი­ტო­რია ფოთს ჩა­მო­ერ­თვა და ლან­ჩხუთს გა­და­ე­ცა, არ არ­სე­ბობს. ე. ი. თვით­ნე­ბუ­რად მოხ­და მი­სი მით­ვი­სე­ბა. ჩვენ ყვე­ლა მო­საზ­რე­ბას დო­კუ­მენ­ტა­ლუ­რად და­ვა­სა­ბუ­თებთ."

მე­რის მრჩე­ვ­ლის პო­ზი­ცი­ას იზი­ა­რებ­და ფო­თის მთა­ვა­რი არ­ქი­ტექ­ტო­რი. მი­სი თქმით, ქა­ლა­ქის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა "და­კარ­გუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბი­სას" მი­ნის­ტრთა საბ­ჭოს ძველ დად­გე­ნი­ლე­ბას უნ­და და­ეყ­რდნოს, სა­დაც საზღ­ვრის აღ­წე­რი­ლო­ბაა ნაჩ­ვე­ნე­ბი.

თა­ვის დრო­ზე, რო­ცა ეს სკან­და­ლი ატყ­და, ფო­თის მერს, ვა­ნო სა­ღი­ნა­ძეს მო­ბი­ლურ­ზე თით­ქმის ყო­ველ­დღე ვუ­რე­კავ­დით, მაგ­რამ იგი ჩვენს ზა­რებს პრინ­ცი­პუ­ლად არ პა­სუ­ხობ­და. ერთ დღე­საც ჩვენ­თვის მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, ფო­თის მე­რი თა­ვად დაგ­ვი­კავ­შირ­და.

_ თქვენ ჟურ­ნა­ლის­ტი ბრძან­დე­ბით? ვა­ნო სა­ღი­ნა­ძე გახ­ლა­ვართ, ქა­ლაქ ფო­თის მე­რი.

_ ბა­ტო­ნო ვა­ნო, კარ­გა ხა­ნია თქვენ­თან და­კავ­ში­რე­ბას უშე­დე­გოდ ვცდი­ლობთ, სა­და­ვო მი­წებ­ზე გვსურ­და თქვე­ნი კო­მენ­ტა­რი...

_ არა­ვი­თა­რი სა­და­ვო მი­წა არ არის...

_ მა­პა­ტი­ეთ, გაწყ­ვე­ტი­ნებთ, მაგ­რამ თქვე­ნი თა­ნა­შემ­წე სწო­რედ ასეთ კო­მენ­ტარს აკე­თებს _ ლან­ჩხუთ­მა მი­წე­ბი მი­ით­ვი­სა და ახ­ლა უკან უნ­და და­ვიბ­რუ­ნო­თო...

_ ცო­ტა სხვა­ნა­ი­რად არის საქ­მე. ჩვენ ლან­ჩხუთ­თან სა­და­ვო არა­ფე­რი გვაქვს. უბ­რა­ლოდ, ლა­პა­რა­კია იმა­ზე, რომ გა­კე­თე­ბულ რუ­კა­ზე გა­სას­წო­რე­ბე­ლია წი­თე­ლი ხა­ზე­ბი.

_ ე. ი. მი­წებს არ გვე­და­ვე­ბით?

_ არა... ჩვენ ძველ სა­ბუ­თებს ამოვ­წევთ და კა­ნო­ნი­ე­რად გა­კეთ­დე­ბა.

_ მა­პა­ტი­ეთ, მაგ­რამ და­ვი­ბე­ნი... ლან­ჩხუთს მი­წებს ედა­ვე­ბით თუ არა? კონ­კრე­ტუ­ლად მი­პა­სუ­ხეთ, გრი­გო­ლე­თის ბა­ზა თქვე­ნი­ა?

_ არა, ეს არც ერთ შემ­თხვე­ვა­ში ფო­თის არ არის.

_ მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა?

_ არა, მე მგო­ნი, არც ეს მი­წე­ბი...

_ მგო­ნი თუ არა? დაგ­ვი­კონ­კრე­ტეთ.

_ უფ­რო არა, თუმ­ცა, ახ­ლა მე სი­ზუს­ტე არ ვი­ცი, მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ერ­თში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყა­ვით _ ლან­ჩხუთს არა­ფერს წა­ვარ­თმევთ.

აი, ასე­თი იყო ფო­თის მე­რის კო­მენ­ტა­რი. ახ­ლა, რო­გორც ხე­დავთ, მის­მა მემ­კვიდ­რემ ლან­ჩხუთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მე­თო­დი შეც­ვა­ლა, თუმ­ცა, მოთხ­ოვ­ნა იგი­ვეა _ ფო­თი ლან­ჩხუ­თის მი­წებს ითხ­ოვს.
 ახალი ამბები
  • “აი, ის მომენტი, როცა მიწაზე ხარ, მაგრამ...“ - ფოტოები გომისმთიდანრუსთავი2-ის ჟურნალისტი მარიამ შანშიაშვილი სოციალურ ქსელში დაბა გომისმთის ღამის ფოტოებს ავრცელებს. “აი, ის მომენტი, როცა მიწაზე ხარ, მაგრამ ცა უფრო ახლოსაა შენთან“  - წერს მარიამ შანშიაშვილი ... ...
  • ამბროლაურის ცენტრში ვაჟა- ფშაველას ბანერი დააზიანესამბროლაურის ცენტრში ვაჟა-ფშაველას ბანერი უცნობმა პირმა ან პირებმა დააზიანეს. ბანერის ადგილას კი ნაგავი დაყარეს. ფოტო:  ივეტა ... ...
  • „სახლი, რომელშიც მთელი სამეგობრო ვცხოვრობდით, აღარ არსებობს"„ჩვენს უახლოეს ადამიანს ბაჩო ჩხაიძეს, ჩვენს ძმას, სამი შვილის მამას, საუკეთესო ადამიანს, ყველას გვერდით მდგომს, რომელმაც იცის მეგობრობის ფასი, ჭირდება ჩვენი გვერდით დგომა. გუშინ მოხდა წარმოუდგენელი რამ, სახლში გაჩნდა ცეცხლი და სრულად გაანადგურდა სახლი, მასში ცხოვრება ფაქტიურად შეუძლებელია. სახლი რომელშიც მთელი მისი სამეგობრო ვცხოვრობდით აღარ არსებობს. უმორჩილესად გთხოვთ, გავერთიანდეთ ბაჩოსთვის და მცირედით მაინც დავეხმაროთ, რადგან ეს ადამიანი და მისი დიდი ოჯახი სამი შვილით არ დარჩეს ღია ცის ქვეშ. ახლა ძალიან მცირედიც ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის. საქართველოს ბანკი: ანგარიში: GE16BG0000000161878002GEL მიმღები: ბიჭიკო ჩხაიძე პირადი ნომერი: 37001047801 ვფიქრობ, ყველა ერთად შევიტანთ წვლილს და ღვთის შეწევნით დავეხმარებით ახალი სახლის აშენებაში. P.S. ყველა ვინც მიცნობთ, იცით, რომ აქამდე არაფერი მითხოვია თქვენთვის. გთხოვთ გააზიაროთ რადგან უფრო ბევრმა  ადამიანმა ნახოს“,_ ამ ემოციურ პოსტს, ხანძრიდან მალევე, სოციალურ ქსელში დაზარალებული ოჯახის უფროსის, მერაბ ჩხაიძის ვაჟის, ბაჩოს მეგობრები ავრცელებენ. შეგახსენებთ, რომ ხუთი დღის წინ, სამტრედიაში, ჭანტურიას ქუჩაზე გაჩენილ ხანძარს მერაბ ჩხაიძის საცხოვრებელი სახლის დაწვა მოჰყვა. ომიკო ჭიჭეიშვილი და იოანე მახარაძე ბაჩოს მეგობრების სახელით ჩხაიძეების ოჯახისთვის დასახმარებლად საზოგადოებას მიმართავენ: ,,საქმე იმაშია, რომ ამ ოჯახს სხვა არანაირი საცხოვრებელი არ აქვს. არც საშუალება აქვს.სახლის შეკეთება არის წარმოუდგენელი. კედლები არის დახეთქილი სიმხურვალიდან. მთელი ქალაქი ფეხზე დგას. გვინდა დავეხმაროთ იმიტომ რომ ეს ოჯახი იყო და არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ოჯახი სამტრედიაში თავისი ბევრი დადებითი მხარით.  ბაჩოს 3 შვილი ყავს და ფაქტიურად რჩებიან ყოველგვარი ნივთების გარეშე ღია ცის ქვეშ. ვაგროვებთ თანხას, რომ მაქსიმალურად დავუდგეთ გვერდით, მაგრამ მხოლოდ ჩვენი რესურსი არ ეყოფა. გვინდა ხმა მივაწვდინოთ ყველას საზოგადოებიდან, ბიზნეს სექტორიდან, ძალიან მცირედი დახმარებაა საჭირო თუ ყველა ერთად ვიქნებით. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სახლი იყო ბანკში ჩადებული გამომდინარე სხვადასხვა ფინანსური პრობლემებიდან. სახლი აღარ არსებობს, მაგრამ გამოდის რომ მიწაც და სახლიც ბანკის სახელზეა. ამიტომ გვინდა და უნდა გადავატრიალოთ ყველაფერი და როგორმე ბანკთან მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. მერე ვიზრუნოთ იმაზე რომ ეს ოჯახი არ დარჩეს ღია ცის ქვეშ.  ბაჩო და მისი ოჯახი, არ ვიცი,  იცნობთ თუ არა,  ერთ- ერთი ყველაზე გამორჩეული ოჯახია. ზოგადად ამ ოჯახის ცხოვრებისეული დევიზი იყო ყველას დახმარება. ბაჩოს ხუმრობით მეგობრები სულ ერთ ფრაზას ვუმეორებდით: - ბაჩო , ჯერ შენი საქმე გააკეთე და მერე სხვისითქო. ანდაზაც ასეთი არის,  ჯერ თაო ჩემო და მერე სხვაო ჩემოთქო. გემუდარებით, ყველას, ამოვუდგეთ მხარში ჩხაიძეების ოჯახს, რათა გადავარჩინოთ ეს დიდებული ადამიანები საკუთარი ჭერის გარეშე ცხოვრებას. ასე,  რომ ეს ჩვენი ყველას გამოცდაა. ეს გასაჭირიც იმისთვისაა რომ ჩვენ ყველამ ერთად გადავლახოთ. მჯერა ჩვენი თანამოქალაქეების ქართველი ერის და ყველა მორწმუნე ადამიანის რო ახლა ყველა ჩვენს გვერდით იქნება და 1 დღე მაინც იცხოვრებს ბაჩოს ცხოვრებით და ჯერ სხვის საქმეს გააკეთებს და მერე თავისას. ვიცი, როგორ რთულ დროს ვთხოვთ საზოგადოებას დახმარებას, მაგრამ ეს ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ“. ამავე თემაზე: ხანძარი სამტრედიაში ... ...
  • მედიაკოალიცია „გაზეთი ბათუმელების“ და „ნეტგაზეთის“ დისკრედიტაციის მცდელობებს ეხმიანებაკოალიცია „მედიის ადვოკატირებისთვის“ წევრი ორგანიზაციები ვეხმიანებით „გაზეთი ბათუმელების“ და „ნეტგაზეთის“ დისკრედიტაციის მცდელობებს და მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო კვლავაც იყენებს თავის ბერკეტებს მედიის წინააღმდეგ. 2020 წლის 05 ივლისს საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის პოზიციის დასაცავად, კომისიის მიერვე შექმნილ მედიაკრიტიკის პლატფორმაზე გამოქვეყნდა სტატია „ცალმხრივად გამჭვირვალე (ნეტ)გაზეთი“, სადაც ინტერნეტგამოცემა ნეტგაზეთი მოხსენიებულია, როგორც ორმაგი სტანდარტისა და ფაქტებით მანიპულატორი მედია – „დეზინფორმაციასა და „ფეიკ ნიუსს“ ზოგჯერ სწორედ ის მედიასაშუალებები ავრცელებენ, რომლებიც ყველაზე ხმამაღლა მოგვიწოდებენ დეზინფორმაციასთან ბრძოლისკენ. სწორედ ასე შეიძლება შეფასდეს ონლაინგამოცემა „ნეტგაზეთის“ მიერ 3 ივლისს გამოქვეყნებული სტატია სახელწოდებით „რატომ არ მოსწონს კომუნიკაციების კომისიას წერილი, რომელიც ფეისბუკს პოლიტიკურ რეკლამაზე საქართველოდან მისწერეს“ - ნათქვამია მასალაში. პირველ რიგში, საზოგადოების ყურადღება გვინდა შევაჩეროთ იმ გარემოებაზე, რომ მედიაკრიტიკის ვებ გვერდი დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს მიერ არის შექმნილი. კრიტიკულ საკითხებზე მარეგულირებელი ორგანოს სხვა ამოცანების გამყარებისათვის მასალების დამთხვევა ქმნის ინტერესთა კონფლიქტს და კითხვის ნიშნებს მასალის აჩენს სარედაქციო დამოუკიდებლობის მიმართ. ასევე აღვნიშნავთ, რომ მარეგულირებელი ორგანოს თავისი 2020 წლის 30 ივნისის განცხადებით, შეცდომაში შეჰყავს საზოგადოება და არასწორად წარმოაჩენს ფაქტს, თითქოს არასამთავრობო სექტორი, რომლის მონაწილეობითა და ინიციატივით მოხდა მედიაგამჭვირვალობისათვის საჭირო საკანონმდებლო რეფორმა, ეწინააღმდეგება მედიის დაფინანსების ღიაობას. მეორეს მხრივ, კი კომუნიკაციების კომისია თავს ესხმის მედიასაშუალებას და ცდილობს დამაკნინებლად წარმოაჩინოს იგი. აქვე მითითებულია, რომ ორმაგ სტანდარტს ამკვიდრებს ონალინ გამოცემა on.ge, ხოლო მოშველიებულია „მთავარი არხის“ იურისტის თამთა მურადაშვილის მოსაზრების ნაწილი. ამავე დროს, „ქართული ოცნების“ გუნდის წევრის, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრის - ლადო მგალობლიშვილის მხრიდან პოლიტიკური თავდასხმის ობიექტი გახდა „ნეტგაზეთთან“ დაკავშირებული გამოცემა - „გაზეთი ბათუმელები“. დეპუტატი გამოქვეყნებული სტატიის გამო საჯაროდ თავს ესხმის მედიასაშუალებას, სათაურს კი ფეიკს უწოდებს - ,,ბათუმელებმა""გაავრცელა ჩემი ინტერვიუ სადაც კონტექსტიდან ამოგლეჯილად შექმნეს ხმაურიანი სათაური. ამით გაბედნიერებული ნაცმოს სექტანტები ავრცელებენ ამ სტატიას. იქვე დავაფიქსირე კომენტარებში, რომ სათაური არის ფეიკი. მაგრამ ვის აინტერესებს სიმართლე, მთავარია ზიზღის ნთხევა ამ მოსიარულე ბოღმის კასრებისგან! - ნათქვამია დეპუტატის მიერ 3 ივლისს გამოქვეყნებულ საჯარო პოსტში. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2020 წლის 5 ივნისს იგივე პირი საჯარო ქსელის გამოყენებით თავს დაესხა ამავე მედიასაშუალების ჟურნალისტს, ჯაბა ანანიძეს. მას „ფეიკნიუსის შემქმნელი“ და „სამარცხვინო არაადამიანი“ უწოდა. მოგვიანებით, მმართველი პარტიის წევრმა საჯარო სტატუსი წაშალა. თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა იგი არღვევს მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტს და ცდილობს რეპუტაცია შეულახოს მედიის წარმომადგენლებს ინდივიდუალურად. აღსანიშნავია, რომ ორივე თავდასხმის შინაარსი საერთოა. აღმოჩნდა, რომ კომუნიკაციების კომისიაც და მმართველი პარტიის წარმომადგენელიც ერთნაირად ცდილობენ წარმოაჩინონ მედიასაშუალებები, როგორც ფეიკნიუსების შემქმნელი და ამ გზით სურთ ობიექტური და მიუკერძოებელი პლატფორმების დისკრედიტაცია. თავდასხმების იდენტური შინაარსი და დამთხვევა, კიდევ უფრო გვიძლიერებს ეჭვებს, რომ სახელმწიფო იყენებს ბერკეტებს გამორჩეულად მაღალი სტანდარტის მედიაპლატფორმების „გაზეთი ბათუმებელის“ და „ნეტგაზეთის“ წინააღმდეგ. ჩვენ, კოალიცია „მედიის ადვოკატირებისათვის“ წევრმა ორგანიზაციებმა არაერთხელ მოვუწოდეთ ხელისუფლებას, პატივი სცეს მედიის მუშაობას და შექმნას გარემო, სადაც ჟურნალისტები და მედიასაშუალებები არ გახდებიან პოლიტიკური თავდასხმის და დისკრედიტაციის ობიექტები. მიგვაჩნია, რომ წინასარჩევნო პროცესების მოახლოება მმართველ პარტიას კიდევ უფრო უზრდის პოლიტიკური პასუხისმგებლობას აღნიშნულ ... ...
  • საქართველოს ბანკი ხუთ ევროპულ საფინანსო ინსტიტუტთან ერთად ქალთა გაძლიერების ხელშეწყობაზე აცხადებსსაქართველოს ბანკმა ხუთ ევროპულ საფინანსო ინსტიტუტთან ერთად (DEG, Finfund, FMO, SIFEM და Swedfund) 2X Challenge ინიციატივის მხარდაჭერაზე განაცხადა. ინიციატივა ქალი მეწარმეებისთვის ფინანსური ხელმისაწვდომობის ზრდას, მათი ბიზნესის მხარდაჭერას და განვითარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. 2X Challenge ინიციატივის შეერთებით საქართველოს ბანკმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა მისი მიზნები, რაც ქალებისთვის ხარისხიან დასაქმებასა და ეკონომიკურ პროცესებში აქტიურად ჩართულობის უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. ბანკში დასაქმებულთა 40%-ზე მეტი ქალია და საქართველოს ბანკს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქალთა როლის და წინსვლის გაძლიერების მიმართულებით. ეს გამოიხატება ისეთ საკითხებშიც, როგორიცაა დეკრეტულ შევებულებასთან დაკავშირებული კომპენსაცია, პრემია ქორწინებისას და დამატებითი ანაზღაურებადი გამოსასვლელი დღეები. ”ჩვენ, საქართველოს ბანკში ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ გენდერულ თანასწორობასა და მრავალფეროვნებას, წავახალისოთ კულტურა, რომელიც აქტიურად აფასებს განსხვავებებს და აღიარებს, რომ სხვადასხვა გამოცდილებისა  და ცოდნის მქონე ადამიანებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ სამუშაო პროცესსა და გარემოში.   მოხარული ვარ, რომ 2X Challenge-მა აღიარა ბანკის წარმატებული პრაქტიკა ქალთა როლის გაძლიერების, ბანკის პოლიტიკისა და მის მიერ განხორციელებული პროგრამების მიმართ, რომელიც  ქალთა დასაქმების, განვითარების და წინსვლის ბარიერების აღმოსაფხვრისაკენ არის მიმართული“, - განაცხადა არჩილ გაჩეჩილაძემ, საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა. 2X Challenge-ის შექმნა 2018 წლის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გენდერული უთანასწორობის გლობალურ ანგარიშს მოყვა. მასში აღნიშნული იყო რომ გენდერული დისბალანსის წინააღმდეგ, არსებული ტემპებით ბრძოლის შემთხვევაში, საჭიროა 202 წელი, რათა ეკონომიკურ პროცესებსა და თანაბარ გენდერულ შესაძლებლობებში განსხვავება დაიძლიოს. ინიციატივამ G7-ის ქვეყნებსა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს მოუწოდა ძალების გაერთიანებისკენ, რათა 3 მილიარდი აშშ დოლარის მობილიზება მომხდარიყო, რაც  განვითარებად ქვეყნებში ქალებისთვის ლიდერობის შესაძლებლობებისკენ წვდომას, ხარისხიან დასაქმებას, დაფინანსების მოპოვებას, ქალი მეწარმეების ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობასა და მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. საფინანსო ინსიტუტების, როგორიცაა DEG, Finfund, FMO, SIFEM და Swedfund-ის გაერთიანებული ძალისხმევა არის მაგალითი იმისა თუ როგორ შეუძლიათ საფინანსო ინსტიტუტებს მხარი დაუჭირონ გენდერულ თანასწორობას. მიმდინარე მდგომარეობით, FMO-ს მიერ განხორციელებული 13 ინვესტიცია უკვე აკმაყოფილებლს 2X Challenge-ის კრიტერიუმებს, რის შედეგადაც  270 მლნ აშშ დოლარი მიმართულია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისკენ. ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...

შვრიის ორცხობილა მოხალვის მეთოდით

მსუბუქი, გემრიელი და ზაფხულისთვის შესაფერი...