როგორ წარმოუდგენიათ გარემოს დაცვაზე ზრუნვა საპრეზიდენტო კანდიდატებს

მთავარი თემა

როგორ წარმოუდგენიათ გარემოს დაცვაზე ზრუნვა საპრეზიდენტო კანდიდატებს

24 ოქტ. 2013, 12:07:43

პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვის ხარჯზე ქვეყნის მართვის პროცესში პრემიერ-მინისტრის სამართლებრივი როლი მნიშვნელოვნად იზრდება. პრეზიდენტი აღარ განსაზღვრავს ქვეყნის საგარეო და საშიანო კურსს, აღარ მონაწილეობს საბიუჯეტო პროცესში. თუმცა, კვლავაც ექნება ექსკლუზიური უფლებები დანიშნოს საპარლამენტო არჩევნები და დაითხოვოს პარლამენტი, შეიწყალოს მსჯავრდებულები, გადაწყვიტოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხები, მიანიჭოს ჯილდოები და წოდებები, ხელი მოაწეროს და გამოაქვეყნოს კანონები, განსაზღვროს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და ეროვნული უშიშროების საბჭოს საქმიანობა და ა.შ.

ამ შეზღუდული უფლებების ფონზე მოუწევს საკუთარი საქმიანობის განხორციელება პრეზიდენტს. საიტი prezidenti.ge პრეზიენტობის კანდიდატთა ხედვების შედარების საშუალებას იძლევა სხვადასხვა საკითხზე. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ ესახებათ გარემოს დაცვაზე ზრუნვა საპრეზიდენტო კანდიდატებს და მათი შეხეულებები მოვიძიეთ ამ მიმართულებით.

მარგველაშვილი გიორგი

განვითარების გრძელვადიანი ხედვა უარს ამბობს რესურსებისადმი უტილიტარულ, მყისიერ მოგებაზე ორიენტირებულ დამოკიდებულებაზე. ბუნებისადმი მომხმარებლური მოპყრობა იწვევს ადამიანის საცხოვრებელი გარემოს მოშლას. სწორედ ამის გამოა, რომ დღეს უპრეცედენტო ეკოლოგიური გამოწვევების პირისპირ ვდგავართ. მდგრადი განვითარების სტრატეგია იცავს ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ ბალანსს. ჩვენ ფეხი უნდა ავუწყოთ თანამედროვეობას და უარი ვთქვათ მონორესურსულ პოლიტიკაზე, სადაც ეს შესაძლებელია. უნდა მოვძებნოთ ენერგიის, რესურსების ალტერნატიული წყაროები. ამასთან, მნიშვნელოვანია საზოგადოების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება. პრეზიდენტს ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია.

სალუაშვილი მიხეილ

ქვეყნის ნორმალური განვითარება წარმოუდგენელია ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს არსებობის გარეშე.

ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად გვესახება მცირე ჰესების განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. რეგიონული მასშტაბით ხელმისაწვდომი ენერგიის დამოუკიდებელი წყაროების დამკვიდრება, ეკოლოგიური საკითხების მოგვარების პარალელურად, თავის დადებით როლს ითამაშებს ტყის მასივების დაცვა-განვითარებასა და ჯანსაღი/უსაფრთხო გარემოს შექმნაში.

ბურჯანაძე ნინო

ევროკავშირი, ეუთო, ევროსაბჭო, დიდი ხანია, ითხოვენ ჩვენი ქვეყნისგან ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის კანონმდებლობის შემუშავებას და განხორციელებას.

საბიუჯეტო შენობების ენერგოხარჯები ამ ეტაპზე არის დაახლოებით 200 მილიონი ლარი. სპეციალისტების აზრით, შეიძლება ამ ხარჯების 50 პროცენტით შემცირება.

უნდა შეიქმნას პრეზიდენტთან არსებული ექსპერტთა საბჭო და შემუშავდეს ქვეყნის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების სტრატეგია.

უნდა შეიქმნას "მწვანე ენერგეტიკის" კონცეფცია, რომლის თანახმადაც საქართველოში ეტაპობრივად დაინერგება ალტერნატიული ენერგიის წარმოება და მიწოდება. მზის და ქარის მიერ წარმოებულ ენერგიას ფართოდ იყენებენ მსოფლიოს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში.

ბაქრაძე დავითი

ეკოლოგიური პრობლემები გადაჭრაზე ზრუნვა ცხოვრების ხარისხზე და მომავალ თაობათა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის შემადგენელი ნაწილია. ეკოლოგიური აზროვნება უნდა იყოს ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული ხედვებისა და პროეტების შემადგენელი ნაწილი.

საერთაშორისო და ადგილობრივი პროექტების განხორციელებისას საგანგებო მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას. აქტიურად უნდა გაგრძელდეს უცხოელ ინვესტორებთან თანამშრომლობა განახლებადი ენერგიის წყაროების ათვისების კუთხით. ამასთან, ქვეყნის ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტად უნდა დარჩეს ჰიდრორესურსების უფრო ეფექტიანი ათვისება, რაც ეროვნული უსაფრთხოების და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა.

ნათელაშვილი შალვა

სპეციაულური ეკოლოგიური სახელმწიფო კონტროლის შექმნა და ეკოლოგიურ დარღვევებზე პასუხისმგებლობის გამკაცრება.

თარგამაძე გიორგი

25 წლის შემდეგ დიდი ჰესების მშენებლობის საკითხი კვლავ აქტუალურია საქართველოში. საბჭოთა პერიოდის დროს დაპროექტებული ჰიდროელექტროსადგურების თემა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში გაიხსენეს. საბჭოთა პერიოდშიც კი ქართულმა საზოგადოებამ მოახერხა ამ პროცესის შეჩერება. ხუდონჰესისა და ნამახვანჰესის მშენებლობა ფუნდამენტურად შეცვლიდა და შეცვლის რამოდენიმე ტრადიციული, ისტორიული ხეობის მიკროკლიმატს და მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს მოუწევს მამა-პაპათა კერიის მიტოვება. ზოგადად, გარემოსთვის მიყენებული ზიანი გამართლება ყოველთვის რთულია. მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც აშენებული ელექტროსადგულების მიერ გამომუშავებული ენერგიას არანაირი დადებითი შედეგი არ ექნება შიდა ბაზარზე ტარიფების გაიაფებასთან. 2009 წლის კანონით ახლადაშენებული ჰესების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია გათავისუფლებული სახელმწიფო რეგულაციისგან და არ ექვემდებარება მარეგულირებელი კომისიის მიერ დადგენილ ტარიფებს. დერეგულირებული ფასი კი არ იქნება იმპორტზე ან თბოელექტროსადგურებით მიღებული ელექტროენერგიის საფასურზე დაბალი და მხოლოდ ქვეყნის გარეთა ბაზრებზე გაყიდვისთვის არის გათვალისწინებული. აქედან გამომდინარე, ამ ელექტროსადგურებს არ ექნებათ ის სოციალური და ეკონომიკური ეფექტი, რომელსაც მოსახლეობის ნაწილი ტარიფების შემცირებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას უკავშირებს. შესაბამისად ჩვენი შეთავაზეება მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობა სახელმწიფო ინვესტიციით, რაც დაიცავს გარემოს და განავითარებს საქართველოს ეკონომიკას.

ხარატიშვილი ზურაბ

ცხადია, სასურველია გვქონდეს ისეთი მაღალი ეკოლოგიური სტანდარტები, როგორიც ევროპის ქვეყნებს აქვთ, მაგრამ ამისთვის ჯერ ძალიან ღარიბი ქვეყანა ვართ. კარგი ეკოლოგია დიდი ფული ღირს და არ მგონია დღეს ჩვენი საზოგადოება მზად იყოს ასეთი ფასის გადასახდელად, თუმცა მინიმალური სტანდარტების განსაზღვრა და დაცვა აუცილებელია.

ჯავახიძე სერგო

საქართველო განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ბუნებრივი კატაკლიზმების, სტიქიური უბედურებებისა და მასშტაბური საწარმოო ინციდენტების პრევენციის საკითხს, რისთვისაც წინასწარ შეიმუშავებს აღნიშნული პრობლემების წინასწარი პროგნოზირების და თავიდან აცილების, კრიზისების მართვის პროგრამებს. საქართველო უზრუნველყოფს რადიოაქტიური სარაკეტო საწვავისაგან, მავნე ქიმიური ნიმთიერებებისაგან ქვეყნის ტერიტორიის გაწმენდას. ჰაერის დაბინძურების წყაროებზე კონტროლის დაწესებას, საკვების უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებას, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპისა და გაეროს სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას.

ადამიანის და ბუნების სასიცოცხლო საფუძვლების მთლიანობაში შენარჩუნება, ეს როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე მსოფლიო ხალხის ნომერ პირველი საზრუნავი უნდა იყოს.

სასიცოცხლოდ აუცილებელია ალტერნატიული ენერგორესურსების მოძიება, გამოყენება და მათი პოპულარიზაცია, რადაგან საქართველოს გააჩნია არატრადიციული და განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების დიდი პოტენციალი, თუმცა ჯერ-ჯერობით თითქმის არ გამოიყენება ისეთი მნიშვნელოვანი ენერგიის წყაროები, როგორიცაა მზისა და ქარის ენერგია.

საქართველოსათვის შედარებით ახალი პრაქტიკაა მეცხოველეობის ნარჩენების გადამუშავება და მისგან ბიოგაზის წარმოება.

ენერგიის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი წყაროა მზის ბატარეები. ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც მზის ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას ელექტროენერგიად გარდაქმნის და იძლევა მუდმივი დენის საშუალებას.

მჟავია თეიმურაზი

თუკი, ამჟამად, მსოფლიოში პრიორიტეტული საკითხებიდან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემების შექმნაა წინწამოწეული, ახლო მომავალში უპირველეს საკითხად გარემოს დაცვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები მოგვევლინება და იგი არა კონკრეტული თემატიკური, არამედ უპირველესი პოლიტიკური პრობლემის სახით დაიმკვიდრებს ადგილს საერთაშორისო ურთიერთობებში. იმ გამოწვევათა შორის, რომელიც ჩვენს საერთო სამყოფელს - დედამიწას მასშტაბური კატაკლიზმებით ემუქრება, არის ტექნოგენური განვითარების შედეგად გამოწვეული კლიმატური ცვლილებები: გლობალური დათბობა, ეკოლოგიური ბალანსის რღვევა და მრავალი სხვა. დადგა დრო, როდესაც მსოფლიო თანამეგობრობა ერთიანი ძალისხმევით უნდა შეეჭიდოს ურთულეს პრობლემათა დაძლევას, რათა უზრუნველყოს სამყაროს ჰარმონიული განვითარება მომავლის ჭრილში. ამისათვის კი აუცილებელია გარემოსდაცვითი განათლების ხარისხის მკვეთრი ამაღლება, რომლის ძირითადი მიზანია, გააგებინოს ადამიანებს, რომ ბუნება კომპლექსურია და ხელოვნურმა გარემომ ნაკლებად უნდა დაარღვიოს ის. ამ სფეროში შეძენილი ცოდნა, ღირებულებებისა და დამოკიდებულებების გადაფასება, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები დაეხმარება მათ, რომ პასუხისმგებლობით და ეფექტურად შეიტანონ წვლილი გარემოსდაცვითი პრობლემების შეფასების, გადაჭრისა და გარემოს ხარისხის მართვის საკითხებში. ამასთანავე, გარემოსდაცვითმა განათლებამ ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყნებსა და რეგიონებს შორის ურთიერთპასუხისმგებლობისა და სოლიდარობის განცდის განვითარებას, რაც საფუძველს ჩაუყრის ახალ საერთაშორისო წესრიგს, რომელიც უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ, გარემოს კონსერვაციას, მეორე მხრივ, კი მის გაუმჯობესებას. ამასთან დაკავშირებით, გამაჩნია წინადადება, რომლის აქტუალობა ჩემში ეჭვს არ იწვევს - ყველგან და, პირველ ყოვლისა, საქართველოს განათლების სისტემაში გარემოს დაცვა აღიარებულ იქნას სასწავლო დისციპლინად და გარემოსდაცვითი განათლების სწავლება დაინერგოს ყველა დონის სასწავლო დაწესებულებაში;

გიორგი ჩიხლაძე

გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის პოლიტიკა უნდა ემთხვეოდეს საერთაშორისო ნორმების მოთხოვნის ამ სფეროში.

მარგიანი ავთანდილი

ხე-ტყის გაუმართლებელი ჭრის, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან ფრთხილი მიდგომა, ტყე-პარკების შენარჩუნებისა და ხელოვნურად მათი შექმნა. ვთვლით, სახელმწიფოს პრიორიტეტს მათი საკუთრებაში დაბრუნებისათვის.
 ახალი ამბები
  • როდის იწყება და რა ცვლილებებია გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონშიგადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 2020 წელს აგვისტოს მეოთხე შაბათს (22 აგვისტოს) დაიწყება.  აღნიშნული გადაწყვეტილება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სამეცნიერო-ექსპერტული წრეებიდან მიღებულ რეკომენდაციებზე და მონადირეთა უმრავლესობის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებზე დაყრდნობით მიიღო. ნადირობის სეზონის აღნიშნულ დროს დაწყება გადამფრენი ფრინველების დაცვისა და აღწარმოების მიზნებს ემსახურება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციის გათვალისწინებით, წლევანდელი სეზონისთვის ცვლილებები განხორციელდა შემდეგი მიმართულებებით: • ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს მართვაში/სარგებლობაში არსებული საშენი მეურნეობების ტერიტორიებზე მყოფ, გამრავლებულ/მოშენებულ ცხოველებზე ზიანისა და სტრესის თავიდან აცილების მიზნით, აიკრძალა ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს მართვაში/სარგებლობაში არსებული საშენი მეურნეობების ფართობებზე ნადირობა. • ჩვეულებრივი გვრიტის (Streptopelia turtur) სახეობის პოპულაციის შემცირების გამო, მისი დღიური მოპოვების ლიმიტი შემცირდა 10 ინდივიდიდან 5-მდე. • 2020-2021 წლების სანადირო სეზონისთვის შეიცვალა ტყის ქათამზე (Scolopax rusticola) ნადირობის ვადა და განისაზღვრა 1 ოქტომბრიდან (ნაცვლად 15 ოქტომბრისა) 1 მარტამდე პერიოდით, ვინაიდან, ბოლო წლებში, აღმოსავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, დაფიქსირებულია ამ სახეობის 15 ოქტომბერზე ადრე შემოსვლა. • ტყის ქათამზე ნადირობის დასრულების ვადა, 1 მარტი, დარჩა უცვლელი, რადგან დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში ტყის ქათამზე ნადირობა, ძირითადად, თებერვლის თვეში წარმოებს. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ ტყის ქათმის რაოდენობის მნიშვნელოვანი კლება არ არის დაფიქსირებული. როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებმა, ნადირობისას თან უნდა იქონიონ გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის (10 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი) და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. აღნიშნული მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: 220 101 222, ანგარიშის ნომერი: №200122900, ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი: 3033 ვრცლად, ნადირობის აკრძალული მეთოდებისა და ნადირობისათვის დაშვებული გადამფრენი ფრინველების სახეობების ჩამონათვალი, ნადირობის ვადები და დღიური ლიმიტები, ნადირობის ადგილების მიხედვით, ასევე, განმარტება მოსაკრებლის გადახდისათვის იხილეთ ბმულზე: ... ...
  • გურიაში „ქართული ოცნება” კანდიდატის ვინაობას, სავარაუდოდ, თვის ბოლოს დაასახელებსგავრცელებული ინფორმაციით,  გურიაში „ქართული ოცნების“ დეპუტატობის კანდიდატი საპარლამენტო არჩევნებში, ყოფილი პარლამენტარი და ბიზნესმენი ვასილ ჩიგოგიძე იქნება. „ქართული ოცნების“ ოზურგეთის შტაბის ხელმძღვანლის, დავით დარჩიას თქმით, მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია, ვინ იქნება დეპუტატობის კანდიდატი. „ყველაფერი თვის ბოლომდე გაირკვევა. ამ ეტაპზე პირადად ჩემთვის არაფერია ცნობილი”, - აღნიშნა ჩვენთან საუბრის დროს დავით დარჩიამ. „გურია ნიუსის“ კითხვაზე- განიხილება თუ არა ვასილ ჩიგოგიძის კანდიდატურა, დავით დარჩიამ გვიპასუხა: „ჩემთვის ცნობილი არ არის ვასილ ჩიგოგიძის კანდიდატურის შესახებ”. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე დაზუსტებულად არაფერია გადაწყვეტილი. საბოლოო ჯამში „ქართულმა ოცნებამ“ გადაწყვეტილება სამ ადამიანს შორის უნდა გააკეთოს.  ესენია: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი დავით მდინარაძე, ბიზნესმენი ზურა ჩხაიძე და ყოფილი პარლამენტარი ვასილ ჩიგოგიძე. „გურია ნიუსმა“ ამ ეტაპზე მხოლოდ დავით მდინარაძესთან მოახერხა დაკავშირება. „დაველოდოთ ოფიციალურ გადაწყვეტილებას. როგორც  ვიცი, 15 ივლისის შემდეგ გახდება ცნობილი ვინ იქნება „ქართული ოცნებიდან“ გურიაში დეპუტატობის კანდიდატი“, - გვითხრა ... ...
  • როდის დაიწყება გომისმთაზე მიწის დარეგისტრირება„გურია ნიუსის“ მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, გომის მთის მიწის ნაკვეთების სისტემური რეგისტრაცია 15 ივლისს აღარ დაიწყება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პრესსამსახურის უფროსის,  ეკატერინე მგელაძის თქმით,  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  წარმომადგენლების ჩამოსვლა დროებით გადაიდო. „საჯარო რეესტრის წარმომადგენლების ჩამოსვლის თარიღი ჩამოსვლამდე ერთი კვირით ადრე გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. ისინი შემოქმედის ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსდებიან. იმ პირებს, რომლებსაც სურთ გომისმთაზე საკუთარი მიწის დარეგისტრირება, პირველ რიგში, რეესტრს განცხადებით უნდა მიმართონ, რის შემდეგაც, რეესტრის წარმომადგენლები მათ ყველა საჭირო დოკუმენტების მოძიებაში დაეხმარებიან, რათა ოფიციალურად გახდნენ საკუთარი  მიწის მფლობელები დაბა გომისთაზე", _ გვითხრა ეკატერინე ... ...
  • ორი შვილი საშიში დაავადების ერთი და იმავე სიმპტომებით _ პატარებს ჩვენი დახმარება სჭირდებათქეთევან მურმანიძე და მურმან სიხარულიძე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ამაღლებაში ცხოვრობენ. ახალგაზრდა წყვილს ორი გოგონა ჰყავთ _ 11 თვის მარიამი და 2 კვირის ანა. მიუხედავად მცირე ასაკისა, პატარებს უკვე უწევთ ძალიან საშიშ, ვერაგ დაავადებასთან ბრძოლა. მარიამის და ანას მშობლები „გურია ნიუსთან“ თავიანთი გასაჭირის შესახებ სასაუბროდ მოვიდნენ. უნდათ, რომ დაწვრილებით მოგვიყვნენ იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც მარიამის დაბადების პირველსავე დღეებში გამოვლინდა და იგივე განმეორდა ანას შემთხვევაშიც. „სიცოცხლის პირველსავე დღეებში მარიამს კუჭ-ნაწლავის პრობლემები შეექმნა. ადგილზე პედიატრმა გვირჩია, რომ წაგვეყვანა ქუთაისში. დედის რძეს ხელოვნურად ვაძლევდით და ჩავთვალეთ, რომ პრობლემა იმან წარმოშვა. ქუთაისის საავადმყოფოში ვიწექით ცოტა ხანი, სადაც ბავშვს ძლიერ ანტიბიოტიკს უკეთებდნენ. როცა ვიკითხე, რატომ უკეთდებოდა ჩემს შვილს ძლიერი ანტიბიოტიკი, მითხრეს, რომ ბავშვის მოწამვლა დედის პრობლემებმა გამოიწვია, რადგან ონკოლოგიური პრობლემები მქონდა. ქუთაისიდან, თითქოს, გამოჯანმრთელებულები წამოვედით, მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ ისევ დაგვეწყო იგივე პრობლემები, უკვე _ გამწვავებულად. ბავშვს დაეწყო კრუნჩხვითი მოვლენები. წავედით იაშვილის სახელობის კლინიკაში, სადაც გვითხრეს, რომ ბავშვი ჯანმრთელია, ავადობის ვერავითარი ნიშანი ვერ აღმოაჩინეს და ეს მდგომარეობა საკვებით გამოწვეულ ინტოქსიკაციას მიაწერეს, თუმცა, მარიამს დედის რძეს უკვე აღარ ვაძლევდით და ისეთ საკვებზე გვყავდა, რომელსაც, წესით, პრობლემა, რომელიც ბავშვს ჰქონდა (დიარეა და ღებინება), აღარ უნდა ჰქონოდა. გაჩნდა ეჭვი, რომ ბავშვს ჰქონდა ცილის აუტანლობა და საკვებში გამოვრიცხეთ ცილის შემცველობა. გამოგვწერეს საავადმყოფოდან, მაგრამ ამის შემდეგ კრუნჩხვითი მოვლენები გახშირდა და ისევ შევბრუნდით საავადმყოფოში. ისეთი ხანმოკლე იყო ეს კრუნჩხვითი მოვლენები, დაფიქსირებაც ვერ შევძელით. იაშვილის სახელობის კლინიკაში კარგა ხანს ვიწექით. გამოიკვლიეს ბავშვი, თავზეც გადაგვიღეს, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ეს შეიძლება ეპილეფსია ყოფილიყო, თუმცა, არ დადგინდა _ მითხრეს, რომ ამ მხრივ მარიამი ჯანმრთელი იყო. უკვე 3 თვის მარიამს დაუდგინდა სტაფილოკოკი. დავიწყეთ ამაზეც მკურნალობა. საავადმყოფოში ყოფნისას ბავშვს, კისრის უკანა მხარეში გაუჩნდა სიწითლე, რომელიც წამებში გაქრა. ისე სწრაფად მოხდა ეს, რომ ექიმს რომ დავუძახეთ, სანამ მოვიდა, სიწითლე აღარ იყო. ვუმკურნალეთ სტაფილოკოკზე და გამოგვწერეს. არც წამალი დაგვინიშნეს, რადგან ამბობდნენ, რომ ბავშვი იყო ჯანმრთელი, მაგრამ სახლში ეს გამონაყარები თუ სიწითლეები მოემატა. მივედით ისევ საავადმყოფოში. პედიატრებმა მითხრეს, რომ საჭირო იყო ალერგოლოგის ჩარევა და ბიძინა კულუმბეგოვთან ჩავეწერეთ მიღებაზე. იქედან წამოვედით ატოპიური დერმატიტის დიაგნოზით. დაგვენიშნა პრეპარატები და მკაცრი დიეტა. მაგრამ მკურნალობის მომენტში უკეთესობის ნაცვლად, მდგომარეობა გართულდა, ამას თან დაერთო ბავშვის უმადობაც _ წონაში მატების ნაცვლად, იკლებდა. ჩავრთეთ კვების ექიმიც. იმედს მაძლევდნენ, რომ ეს მდგომარეობა ნელ-ნელა გამოსწორდებოდა. ამის შემდეგ სხვა ექიმსაც მივმართეთ, რომელმაც მითხრა, რომ მარიამის სიმპტომები ურთულეს, ძალიან ვერაგ დაავადებაზე მიუთითებდნენ _ მას ეჭვი ჰქონდა გალაქტოზომიაზე. ეჭვის გამოსარიცხად შემომთავაზა გამოკვლევა, რომელიც 6 000 ლარი ღირს. მე და ჩემმა მეუღლემ ერთმანეთს გადავხედეთ _ ამხელა თანხას სად და როგორ ვიშოვიდით?! შემდეგ უფრო იაფფასიანი გამოკვლევა ჩაუტარდა. როგორც მითხრეს, ანალიზი იგზავნებოდა გერმანიაში და პასუხი 2 კვირაში გვექნებოდა. ისე ცუდად ვიყავი, რა ჭირდა, რა გაუკეთდა ჩემს შვილს, ესეც არ ვიცოდი, _ გვეუბნება დედა, რომელიც ცრემლებს ვერ იკავებს და ამბობს, რომ ამ დროს უკვე 9 თვის ფეხმძიმე იყო და მეორე შვილი უნდა გაეჩინა, რომელსაც, დიდი იყო რისკი, რომ დაავადება, რომელიც პირველ შვილს ჰქონდა, აღმოჩენოდა. _ მითხრეს, რომ ეს იყო გენეტიკური დაავადება, რომელიც მომდევნო შვილებშიც იჩენდა თავს, თუ გავაჩენდი. ჩვენ ირგვლივ არავინაა, ვისაც მსგავსი პრობლემა აქვს და ვერ ვხვდებით, საიდან უნდა ჰქონოდათ ბავშვებს. მივიღეთ პასუხი _ დადასტურდა გალაქტოზომია, მაგრამ გადავრჩით, რომ რთულ ფორმაში არ აქვს. თუმცა, გამონაყარი მატულობს და ხანგრძლივდება ბავშვის კანზე. კავშირი მაქვს ბიძინა კულუმბეგოვთან და ფოტოებით ვაჩვენებ, როგორი სახის გამონაყარი უჩნდება, თორემ წასვლისთვის საშუალება ვეღარ გამოვნახეთ. ერთ თვის განმავლობაში რამდენჯერმე გვიხდება ჩასვლა. დაავადების დადგენის მომენტში მე უკვე მეორე შვილი გამიჩნდა, რომელსაც ზუსტად იგივე სიმპტომები აქვს, რაც პირველ შვილს. პატარასაც იმავე ანალიზის გაკეთება სჭირდება, თუმცა, ვეღარ ვახერხებთ, _ გვეუბნება ბავშვების დედა და მედიცინის დოქტორის, ირაკლი ჯოლოხავას მიერ გაცემულ სამედიცინო-გენეტიკურ დასკვნას გვაწვდის, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ გამოკვლევა, რომელიც ესაჭიროება ახალშობილს, მისი ღირებულების სიძვირის გამო, ვერ გაკეთდა: როგორც ბავშვების მშობლები გვიყვებიან, მათი ოჯახი 7 წევრისგან შედგება, მათგან მხოლოდ ქეთევანია დასაქმებული, რომლის ხელფასიც ექიმთან თვეში რამდენჯერმე წასასვლელ გზის ხარჯსაც კი ვერ ანაზღაურებს. მათი ოჯახის შემოსავალია, ასევე, ბებიის პენსია, რომელიც ექიმის გასამრჯელოსა თუ წამლებისთვის წინასწარ სესხის სახით აქვთ აღებული. მათივე თქმით, ოჯახის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, სოციალური შემწეობის მიღების მიზნით, განცხადებაც დაწერეს, თუმცა, მაღალი სარეიტინგო ქულა მიიღეს, არადა, როგორც ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი ამბობს, მათი შვილებისთვის თითოეული თეთრიც კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. როგორც „გურია ნიუსისთვის“ ხდება ცნობილი, ქეთევან მურვანიძემ დახმარების თხოვნით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს, ზაალ მამალაძესაც მიმართა. იმის გასარკვევად, რა დახმარებას გაუწევს ანა და მარიამ სიხარულიძეებს მუნიციპალიტეტი, ზაალ მამალაძეს დავუკავშირდით. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, მუნიციპალიტეტი სიხარულიძეების ოჯახს, შესაძლებლობების ფარგლებში, მაქსიმალურად დაეხმარება. თუმცა, მკურნალობა და სპეციალური კვება, რომელიც პატარა გოგონებს სჭირდებათ, გაცილებით დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, რასაც ოჯახი ჩვენი _ საზოგადოების დახმარების გარეშე ვერ შეძლებს. ანასა და მარიამის დახმარება შეუძლია ყველას, ვისაც ამის სურვილი და შესაძლებლობა ექნება. ხელმოკლე ოჯახისთვის შემოწირული ყოველი ლარი მნიშნელოვანია. გოგონებისთვის ლიბერთი ბანკში გახსნილია სპეციალური ანგარიში: GE20LB0711164907961000 მიმღები: ქეთევან მურმანიძე. ტელეფონი: (551) ... ...
  • „დაყრილი იყო ნიახური, ავიღე“- რას ყვება შაქარაშვილის საქმის ფიგურანტი მეორე ავტომობილის მძღოლი ახალგაზრდა ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებული პირი, რომელიც შემთხვევის ადგილზე "მეორე მანქანით" ფიგურირებს, ამბობს, რომ შუაღამისას, ავტომაგისტრალზე ნიახურს კრეფდა. დავით კიპაროიძის ჩვენება Report.ge-მ ექსკლუზიურად მოიპოვა. მისი თქმით, ზუსტად იმ დროს, როდესაც გიორგი შაქარაშვილს მდევრები მისდევდნენ და კონფლიქტი გამწვავებულ ფაზაში იყო, არაგვის ხიდებთან ავტომობილით გაიარა და გზაზე დაყრილი საგნები შეამჩნია. "იქნებოდა ღამის პირველი საათი, რა დროსაც ჩემი კუთვნილი Ford Transit-ის მარკის და მოდელის მიკროავტობუსით ჩემს მეუღლესთან და 2 წლის შვილთან ერთად სახლიდან გავემგზავრე საჩხერის რაიონი სოფელ გამოღმა არგვეთში, სადაც მაქვს სახლი. დაახლოებით 01:00 საათზე როდესაც გავცდით საგურამოს გადასხვევს და გავდიოდი არაგვის ხიდზე, შევნიშნე, რომ ხიდის დასრულებამდე დაახლოებით 50-60 მეტრში გზის სავალი ნაწილის გამყოფ ზოლზე, დაახლოებით ერთი მეტრის სიგრძეზე რაღაც იყო დაყრილი. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ვინაიდან რაიმე სახის უბედურ შემთხვევას ადგილი რომ არ ჰქონოდა, მე გადავწყვიტე, მენახა თუ რა ეყარა მაგისტრალზე და საჭიროების შემთხვევაში გადმომეტანა გზის პირზე. აქედან გამომდინარე მანქანა გავაჩერე დაახლოებით 50 მეტრში იმ ადგილიდან სადაც რაღაც რომ შევამჩნიე, კერძოდ ხიდის ბოლოში გზის პირას, ჩავრთე ავარიული შუქურები და გადმოვედი მანქანიდან მარტო, ანუ ჩემი მეუღლე და შვილი დარჩნენ მაქნანაში. მე წამოვედი თბილისის მიმართულებით მაგისტრალის მანქანების გზის სავალ ნაწილში პირველი ზოლის ნაპირით. მივედი იმ ადგილას, სადაც შევამჩნიე რაღაც დაყრილი ნივთები. ამ დროს მაგისტრალზე ინტენსიური მოძრაობა არ იყო, მაგრამ მანქანები დროთა განმავლობაში მოძრაობდნენ. თავიდან გზის პირიდან როდესაც გავუსწორდი იმ ადგილს, სადაც ის რაღაც ეგდო, მაშინვე არ მივსულვარ, იმიტომ, რომ მაგ დროს თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით მოდიოდა სატვირთო მანქანა, რომელსაც უსაფრთხოების მიზნით, რათა არ გადაევლო უცხო საგნებზე, ჩემი ფანრით ვანიშნე იმ ადგილზე სადაც რაღაც ეგდო. როდესაც საშუალება მომეცა მივსულიყავი ჩემს წინ სავალი გზის გამყოფ ზოლთან ვნახე, რომ გზაზე დაახლოებით ერთი მეტრის სიგრძეზე დაყრილი იყო ნიახური, რომელთა დიდი ნაწილი მანქანების გადავლის შედეგად გაფუჭებული იყო, ხოლო რამდენიმე ცალი შეკვრა, რომელიც არ იყო გაფუჭებული ავიღე და კვლავ მაგისტრალის პირველი ხაზის ნაპირის გავლით მივედი ჩემს მიკროავტობუსთან" , - აცხადებს ჩვენებაში საქმის ფიგურანტი. მისი თქმით, გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების შესახებ რამდენიმე დღის შემდეგ გაიგო, თუმცა მის მგზავრობას ეს ფაქტი ვერ დაუკავშირა, რადგან გარკვეული პერიოდი იყო გასული. მოგვიანებით, როდესაც მას სამართალდამცველები დაუკავშირდნენ, შეძლო აღედგინა მოვლენების ქრონოლოგია. ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რამდენად ფართოა შენი ცოდნის არეალი

მე-20 საუკუნის რომელი პოლიტიკური მოღვაწე...

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...

შვრიის ორცხობილა მოხალვის მეთოდით

მსუბუქი, გემრიელი და ზაფხულისთვის შესაფერი...