"სისტემამ უნდა შეძლოს ადეკვატურად უპასუხოს ციხეში ჯგუფურ თავდასხმებსა და მასობრივ არეულობებს"

მთავარი თემა

"სისტემამ უნდა შეძლოს ადეკვატურად უპასუხოს ციხეში ჯგუფურ თავდასხმებსა და მასობრივ არეულობებს"

30 იან. 2014, 15:02:35

 

ბესელიას კომენტარის გაკეთება 27 იანვარს ვთხოვეთ, თუმცა მან სტრასბურგში ვიზიტის გამო კითხვებზე პასუხის გაცემა ამ დრომდე ვერ მოახერხა.

მიაჩნია თუ არა აუცილებელად მსგავსი საშუალებების გამოყენება, რატომ გახდა საჭირო  ცვლილების კოდექსში შეტანა და როდის შეიძლება მიიღოს პარლამენტმა აღნიშნული ცვლილებები, ამ საკითხებზე "გურია ნიუსი" ეკა ბესელიას ესაუბრა.

 _ აუცილებელია თუ არა მსგავსი საშუალებების გამოყენება და რატომ გახდა საჭირო ამ ცვლილების კოდექსში შეტანა?

_ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა ჯერ კომიტეტს არ დაუწყია და ამდენად ვერ გეტყვით განხილვის დაწყებამდე დეტალურად რომელი ნორმა იქნება მხარდაჭერილი და სად შეიძლება განხორციელდეს ცვლილება, ზოგადი მიმოხილვისთვის კი შემიძლია გითხრათ შემდეგი, თომას ჰამერბერგი 2013 წლის ანგარიშში საქართველოს შესახებ მიუთითებს: "როგორც წამების პრევენციის კომიტეტი აღნიშნავს, მიუღებელია სასჯელაღსრულების დაწესებულებების პერსონალის კონტროლის მოდუნება, რათა პატიმართა უსაფრთხოება საფრთხის ქვეშ არ აღმოჩნდეს." სასჯელაღსრულების სისტემის საქმიანობის პრიორიტეტი დღეს არის წამებისა და არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის მანკიერი და მახინჯი პრაქტიკის აღმოფხვრა, რომელიც ხორციელდებოდა ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან წლების განმავლობაში. ასევე, სისტემის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულებაა პატიმართა დაცვა ერთმანეთის მხრიდან ძალადობისგან. ციხეში  პატიმართა უფლებების  რეალიზება შესაძლებელია მხოლოდ შიდა წესრიგის არსებობისა და დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფის პირობებში, რის გარეშეც ციხის ფუნქციონირება წარმოუდგენელია. ამასთან,  პატიმრის მიერ დისციპლინის დაცვაზე კონტროლისა და კანონიერი რეაგირების გარეშე არ მიიღწევა მისი რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის მიზნები. სისტემამ უნდა შეძლოს ადეკვატურად უპასუხოს ჯგუფურ თავდასხმებსა და მასობრივ არეულობებს, ციხეში  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ამიტომ, ზოგადად, ციხის თანამშრომლები უნდა იყვნენ აღჭურვილი კანონით გათვალისწინებული შესაძლებლობებით ამ წესრიგის დასამყარებლად;  ამასთან, ეს საშუალებები და მათი გამოყენების წესი სრულად უნდა შეესაბამებოდეს მყარად დადგენილ ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებს.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო დიდი ხანია მუშაობს პატიმრობის კოდექსში შესატან ცვლილებებსა და დამატებებზე. ამ პროცესში ჩვენი კომიტეტიც თანამშრომლობდა მათთან. პროცესში ჩართული  იყვნენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ზოგადად, ამ რეფორმის მიზანია არსებული პატიმრობის კოდექსის არსებითად დახვეწა და გაუმჯობესება  და პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. კითხვაში მითითებული საკითხების საკანონმდებლო დარეგულირებაც ამ კონტექსტში დადგა დღის წესრიგში.

_ არის თუ არა მსგავსი მეთოდების გამოყენება აპრობირებული ევროპის ქვეყნებში და რომელი ქვეყნები გამოიყენებენ მსგავს საშუალებებს?

_ ჩვენ, პირველ რიგში ვხელმძღვანელობთ  ევროპული სტანდარტებით, კერძოდ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ მიღებულია რეკომენდაცია 2006(2) ევროპული ციხის წესების შესახებ. ამ რეკომენდაციის თანახმად, ,,ციხის თანამშრომლებმა არ უნდა გამოიყენოს ძალა პატიმრების წინააღმდეგ, გარდა თავდაცვისა, გაქცევის მცდელობისა და კანონიერი ბრძანებისადმი აქტიური თუ პასიური ფიზიკური წინააღმდეგობისა და ყოველთვის უნდა გამოიყენონ, როგორც უკანასკნელი რესურსი. გამოყენებული ძალა უნდა იყოს მინიმალური, მხოლოდ იმდენი, რისი საჭიროებაც არსებობს და უნდა იქნას გამოყენებული უმცირესი აუცილებელი დროით. სახელმწიფოებმა კანონმდებლობით დეტალურად უნდა განსაზღვრონ  ძალის გამოყენების პროცედურები: რა ტიპის უსაფრთხოების ზომების გამოყენება შეიძლება; გარემოებები, რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც უნდა მოხდეს თითოეული ზომის  გამოყენება; თანამშრომლები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ზომების გამოყენება; რომელი თანამდებობის პირის ნებართვაა საჭირო ამ ძალის გამოსაყენებლად; ანგარიშის წარდგენის წესი და პირობები ძალის გამოყენების ყოველი შემთხვევის შემდეგ. ამასთან, მითითებული ევროპული ციხის წესების მიხედვით, ხელბორკილები, შემზღუდველი პერანგები და სხვა ზომები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც  ეს აუცილებელია, როგორც მათი გაქცევის პრევენციის ზომა  გადაყვანისას და ისინი უნდა მოახსნან შესაბამისი ადმინისტრაციული და სასამართლო ორგანოს წინაშე წარდგენისას, თუ ეს ორგანო არ გადაწყვეტს სხვაგვარად. ამასთან, მითითებული  ზომების გამოყენება დასაშვებია  ციხის დირექტორის ბრძანებით, თუკი კონტროლის სხვა ზომები აღმოჩნდება უშედეგო პატიმრის დასაცავად თვითდაზიანებისაგან, სხვებისა და ქონების დაზიანებისაგან. ასეთ შემთხვევაში ციხის დირექტორმა უნდა შეატყობინოს სამედიცინო მუშაკს  და ანგარიში წარუდგინოს ზემდგომ ორგანოს. ამავე რეკომენდაციების მიხედვით, თანამშრომლები, რომლებიც უშუალოდ აკონტროლებენ პატიმრებს, სათანადოდ უნდა გაიწვრთნან ამ ტექნიკის გამოყენებაში. ეს მათ შეაძლებინებს მხოლოდ მინიმალური ძალის გამოყენებით  იმ პატიმართა წინააღმდეგობის დაძლევას, ვინც აგრესიულია. შესაბამისად, ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ეხება ძალის გამოყენებას უნდა შეფასდეს ამ სტანდარტების ჭრილში და მათთან შესაბამისობის მიხედვით. აშკარაა, რომ მოქმედი კანონმდებლობა, ამ თვალსაზრისით, ნაკლოვანებებს შეიცავს და გამოსწორებას საჭიროებს. კითხვაში მითითებული საკანონმდებლო ინიციატივა ჯერ ახალი წარმოდგენილია პარლამენტისათვის. მან უნდა გაიაროს, პირველ რიგში, საკომიტეტო მოსმენები. ამიტომ, ამ სამუშაო პროცესში ცალ-ცალკე  გადაიხედება თითოეული ზომის კანონით გათვალისწინების საჭიროება და აუცილებლობა, იმის მიხედვით, რა არგუმენტაცია იქნება წარმოდგენილი იმის დასასაბუთებლად, რომ საჭიროა მათი გამოყენება. ამიტომ ეს სია,  შესაძლოა, დაზუსტდეს.  თუმცა,  კანონპროექტით ძალის გამოყენების წესები  შემუშავებულია ევროპული ციხის წესების შესაბამისად; კერძოდ, კანონპროექტში იმპლემენტირებულია ისეთი პრინციპები, როგორიცაა ძალის გამოყენების პროპორციულობა, ძალის გამოყენება, მხოლოდ როგორც უკიდურესი რესურსის, სხვა რესურსების არაეფექტურობის შემთხვევაში; ასევე, სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ სისტემის ორგანოს სპეციალურად უფლებამოსილ პირს. პასუხისმგებლობა ძალის გამოყენებაზე ეკისრება კონკრეტული სპეციალური საშუალებების გამოყენებაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირს და სხვ. 

_ ვინ გააკონტროლებს, რა დონეზე გაკონტროლდება ამ საშუალებების გამოყენება და როგორ მოხდება პატიმრის უფლებრივი მდგომარეობის ანალიზის კონტროლი?

_ სპეციალური საშუალების გამოყენების შესახებ უნდა შედგეს ოქმი. მისი გამოყენების საფუძვლების აღმოფხვრის შემდგომ შესაბამისი დაწესებულების დირექტორის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს ანგარიში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ზემდგომმა თანამდებობის პირმა უნდა მიიღოს ზომები ანგარიშის შესამოწმებლად და დარღვევების არსებობის შემთხვევაში, უნდა მოახდინოს კანონიერი რეაგირება. მოქმედი კანონის 96-ე მუხლის მიხედვით, საჩივრის შეტანის საფუძველია სასჯელაღსრულების სფეროში საქმიანობის განმახორციელებელი თანამშრომლის ქმედება (მოქმედება ან უმოქმედობა), სამართლებრივი აქტი, გადაწყვეტილება და ამ კოდექსით გათვალისწინებულ უფლებათა სხვაგვარი ხელყოფა. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, საჩივარი შეიტანოს ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად. ამასთან, საკანონმებლო ინიციატივის საკომიტეტო განხილვისას ერთ-ერთი უმთავრესი თემა, რაზეც გამახვილდება ყურადღება არის ციხეში ძალის გამოყენების კონტროლის მექანიზმების ეფექტურობა და გამჭვირვალობა.

_ არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ ამ ცვლილების შეტანას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი არ დაეთანხმოს?

_ ამაზე წინასწარ ვერაფერს გეტყვით, არაკორექტულია განხილვამდე ვიწინასწარმეტყველო.

_ როდის დაიწყება საკითხის განხილვა პარლამენტში?

_ თებერვალში. კანონპროექტში სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიცაა და ვფიქრობ, საინტერესო იქნება იმ საკითხების გაშუქება, მათ შორის ისიც, რომ ფართოვდება იმ პირების წრე, ვისაც შეეძლება  პატიმარი ნახოს, რაც რესოციალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე წარმოდგენილია პარლამენტში და არსებობს ორკვირიანი ვადა საკომიტეტო განხილვების დაწყებამდე.
 ახალი ამბები
  • ოზურგეთში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა ყველა სოფლის მიმართულებით დაიწყოოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დღეიდან, შიდასარაიონო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრობა აღდგა ყველა სოფლის მიმართულებით. ავტოსადგურის დირექტორი,  შალვა ორაგველიძე „გურია ნიუსთან“ ასეთ კომენტარს აკეთებს: _ტრანსპორტი, ჩვეულებრივად ყველა სოფელში იმოძრავებს ადრინდელი სარეისო გრაფიკის მიხედვით. დავიცავთ მითითებულ წესებს. კერძოდ, სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ, ყველა ტანსპორტის დეზინფექცია ჩატარდება, რასაც თითოეული მძღოლი შეასრულებს.  ასევე, დეზინფექცირება ჩაუტარდება ავტოსადგურს. სადეზინფექციო ხსნარს ჩვენ თვითონ გადავცემთ. _ბატონო შალვა,  მგზავრების ფეხზე დგომა  დასაშვები იქნება? _არა. მხოლოდ ადგილების მიხედვით დასხდებიან. ასევე,  უნდა ეკეთოთ პირბადე, როგორც მგზავრებს, ისე მძღოლს. თუ ვინმე არ შეისმენს, ფეხზე დადგება ან პირბადეს არ გაიკეთებს, მძღოლი არ წავა სარეისო მიმართულებით. ამიტომ არჩევანი იქნება თითოეულ მგზავრზე. ასევე, კარგად უნდა იღებოდეს და იკეტებოდეს ფანჯრები. _ზოგ სოფელში არის სამგზავრო ტრანსპორტი, რომლის ფანჯრები არც იღება და არც იკეტება. მხოლოდ საფარად არის ჩასმული. _ამას  გადავამოწმებთ და სანამ არ მოაწესრიგებს, არ მივცემთ მოძრაობის საშუალებას. _მგზავრობის ღირებულება ხომ არ გაზრდილა? _არა. მძღოლს უფლება ეძლევა, რამდენი ადგილიც აქვს ტრანსპორტში, იმდენი მგზავრი გადაიყვანოს. შეზღუდვა არ არის, რომ მხოლოდ ორი ან სამი მგზავრით იაროს. ამიტომ არც ფასი გაზრდილა. ჯერი ჩვენზეა, როგორც დავიცავთ რეგულაციებს, შედეგიც ისეთივე გვექნება, - გვითხრა ... ...
  • გიორგი ვოლსკი: „ნაციონალური მოძრაობა“ დღეს რევანშს შეეცდება„ნაციონალური მოძრაობა“ დღეს გარკვეულ რევანშს შეეცდება, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, გიორგი ვოლსკიმ ტელეკომპანია „რუსთავი-2“-ის ეთერში განაცხადა. „პარლამენტში პრემიერი მოსვლა კარგია, იგი მესამედ კიდევ მოვა. პრობლემები ძალიან ბევრია, მაგრამ ასეთ ვითარებაში შედეგები გვიჩვენებს, რომ საქმიანობა, რომელიც მთელმა სამთავრობო გუნდმა გაწია ეფექტური იყო“, - აღნიშნა გიორგი ვოლსკიმ. პარლამენტში ინტერპელაციის წესით დღეს პრემიერ-მინისტრს, გიორგი გახარიას მოუსმენენ. პრემიერმა საკანონმდებლო ორგანოს ვირუსთან ბრძოლის შესახებ ანგარიში საკუთარი ინიციატივით ორი დღის წინ ... ...
  • ამ ტკივილს როგორ გავუძლოთ, ჩვენო ღიმილა ბიჭო?! _ დღეს ჩოხატაურის თავის ლამაზ შვილს ემშვიდობებადღეს ჩოხატაური 21 მაისს საკუთარ სახლში მოკლულ 26 წლის ავთო კალანდაძეს ემშვიდობება; ბიჭს, რომლის სიცოცხლე მნიშვნელოვანია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც თუნდაც ერთხელ მოუხდა მასთან ურთიერთობა. ბიჭს, რომლითაც არა მარტო თავისი პატარა რაიონი, მთელი საქართველო იამაყებდა; ბიჭს, რომელსაც მხოლოდ სიყვარული დაჰქონდა გულით და „საუკუნო საგზლადაც“ მხოლოდ სიკეთე გაიყოლა. დღეს ჩოხატაური თავის ლამაზ შვილს ემშვიდობება. შეგახსენებთ, რომ 26 წლის ავთო კალანდაძე, 21 მაისს, დაახლოებით, 13 საათზე საკუთარ ეზოში ვერაგულად მოკლეს. ბაღდათის პოლიციამ განზრახ მკვლელობის ბრალდებით 1979 წელს დაბადებული, წარსულში ნასამართლები შ.ჯ. იმავე დღეს დააკავა. მომხდარზე შსს-მ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს და 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. "საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. სავარაუდო დამნაშავე დაკავებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები, _ განუცხადეს "გურია ნიუსს" ... ...
  • საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდასაქართველოში კორონავირუსის რვა ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, კიდევ სამი გამოჯანმრთელდა, _ ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის სპეციალურ ვებგვერდზე, stopcov.ge-ზე ცოტა ხნის წინ განახლდა. ვებგვერდის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 746 შემთხვევაა დადასტურებული. გამოჯანმრთელდა - 576. ახალი კორონავირუსის შედეგად, ქვეყანაში სულ 12 პაციენტი გარდაიცვალა. ვირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა ქვეყანაში 2020 წლის 26 თებერვალს დადასტურდა. 21 მარტს საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა, 31 მარტიდან კი - საყოველთაო კარანტინის რეჟიმი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსთან დაკავშირებით პანდემია 2020 წლის 11 მარტს გამოაცხადა. მანამდე კი, 30 იანვარს ჯანმომ კორონავირუსი გლობალურ საფრთხედ გამოაცხადა. ჩინეთში პნევმონიის აფეთქება 2019 წლის დეკემბერში დაიწყო. ის გამოწვეულია კორონავირუსის აქამდე უცნობი შტამით. 21 იანვარს ჩინეთმა დაადასტურა, რომ კორონავირუსი გადამდებია. მომხდარის გამო ქვეყნის ორ ქალაქში ... ...
  • უნდა გვახსოვდეს, რომ სხვებისთვის ვცხოვრობთ- ილია მეორედღეს ქრისტიანული სამყარო ამაღლების დღესასწაულს ზეიმობს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა  საღმრთო ლიტურგია სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა, შემდეგ კი იქადაგა. "ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს, ამაღლებას - ქრისტეს მიწიდან ზეცად ამაღლებას. ეს არის დღესასწაული, როცა მაცხოვარი განშორდა თითქოს მიწას, ხალხს და სინამდვილეში მაცხოვარი ჩვენთანაა. უფალი მოგვიწოდებს, რომ ჩვენც ავმაღლდეთ, ჩვენი ამაღლება უნდა მოხდეს, ჩვენ არ უნდა დავრჩეთ მიწიერნი, ჩვენ უფალთან უნდა ვიყოთ. მე მინდა გაგამხნევოთ, რომ ის მოვლენები, რომელიც წარსულში, ან დღეს, ან მომავალში არის მსოფლიოში, ეს გაჭირვება, განსაცდელი, ეს ყველაფერი გვიწყობს ხელს, რომ ავმაღლდეთ, ეს ჩვენთვის არის ყველაფერი. ადამიანი ცხოვრობს გარკვეული მისიით, გარკვეული მიზნით. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ადამიანის ცხოვრება ეს არის წუთისოფელი. ჩვენ აქ დროებით ვართ. ჩვენ ვართ სტუმრები და ეს სტუმრობა ადრე თუ გვიან დამთავრდება. ჩვენ ვიცით თქმა - ღმერთს ებარებოდეთო, სანამ მიწაზე ვართ ღმერთს ვებარებოდეთ, მაგრამ მომავალში უფალთან უნდა ვიყოთ. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი თავისთვის კი არ ვცხოვრობთ, არამედ ვცხოვრობთ სხვებისთვის. ადამიანმა უნდა გაახაროს სხვა, რომ იყოს ბედნიერი. ღმერთი არის სიყვარული, ასე რომ არ შეგეშინდეთ, არ დაითრგუნოთ თქვენი გონება და იმედი არ დაკარგოთ, ღმერთი მუდამ თქვენთან არის და ჩვენთან არის, გაიხაროს საქართველომ და მთელმა მსოფლიომ ", _ განაცხადა ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

კარმიდამო ჩემი

აღვადგინოთ ქართული დაფნა

გასულ საუკუნეში, დაფნა, ჩაისა და...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

ვუშველოთ ციტრუსოვნებს

25 წლის მანძილზე, დასავლეთ საქართველოს...

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

რას ფიქრობთ სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამაზე?