იურისტი: "დოკუმენტების წარუდგენლობა, საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი უნდა გახდეს"

მთავარი თემა

იურისტი: "დოკუმენტების წარუდგენლობა, საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი უნდა გახდეს"

2014 აგვ 25 16:30:32

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 9 სამსახურია. შესაბამისად, დანიშნულია 9 უფროსი, რომლებზეც ჩვენს მიერ გამოთხოვილი  ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, ბრძანება 4 აგვისტოსაა დაწერილი.

"გურია ნიუსის" წყაროს ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის უფროსებს, სამსახურის დაწყების თაობაზე განცხადებები დაწერილი არ აქვთ. აღნიშნულ ინფორმაციას ჩვენთან საუბარში გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი, ლაშა თავაძე ადასტურებს.

"სამსახურის უფროსს განცხადების დაწერა არ სჭირდება, ის არის თანამდებობის პირი და მას გამგებელი თავად წარადგენს. ანუ განცხადება სჭირდება ისეთ პირებს, ვისზედაც ვრცელდება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი. სამსახურის უფროსებზე და მოადგილეებზე არ ვრცელდება ეს და განცხადების დაწერა არაა სავალდებულო. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არ ვრცელდება სამსახურის უფროსებზე და მოადგლეებზე", _ გვითხრა თავაძემ.

ასე არ ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტები. მათ მიაჩნიათ, რომ განცხადების არ არსებობის შემთხვევაში,  არ შეიძლება დაიწეროს ბრძანება და პირი დაინიშნოს თანამდებობაზე.

"საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის" იურისტი, ირაკლი პაპავა აღნიშნულთან დაკავშირებით ასეთ კომენტარს აკეთებს:

"აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ორგანულმა კანონმა "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსმა" გამგებლის სტატუსი შეცვალა და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან იგი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოდ და მუნიციპალიტეტის უმაღლეს თანამდებობის პირად ითვლება თვითმმართველ თემში. ამასთან, ორგანულმა კანონმა სწორედ მას მიანიჭა მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების (მათ შორის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა) თანამდებობაზე დანიშვნისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების ერთპიროვნული უფლება.

ახლა კი რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, უნდა დაეწერათ თუ არა გამგეობის სამსახურების უფროსებს განცხადებები სამსახურში მიღების თხოვნის შესახებ.

დავიწყოთ იმით, რომ "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის (იხ. მუხ. 11, პუნ. 1 და 11) თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგებელზე/მერზე, გამგებლის/მერის მოადგილეზე, გამგეობის/მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებზე არ ვრცელდება  "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოქმედება (გარდა ამ უკანასკნელის ცალკეული, კანონში ზუსტად მითითებული 12 კონკრეტული მუხლისა), მათ შორის არც მოხელის სამსახურში მიღების მარეგულირებელი მუხლების მოქმედება. თუმცა ამ შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნას საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესები. კერძოდ, იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელი (ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით) ადმინისტრაციულ ორგანოს წარმოადგენს, მიმაჩნია, რომ მის მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (მოცემულ შემთხვევაში - ბრძანების) გამოცემის მიმართ დაცული უნდა იქნას ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების მოთხოვნები, ანუ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენილი ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მოთხოვნილი უნდა იქნას ყველა ის აუცილებელი დოკუმენტი (მათ შორის წერილობითი განცხადებაც შესაბამისი თხოვნის/მოთხოვნის ან თანხმობის შესახებ), რაც ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში - მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება) გამოსაცემადაა საჭირო", _ აღნიშნავს იურისტი ირაკლი პაპავა.

იურისტი ლევან ალაფიშვილი  "გურია ნიუსთან" ამბობს, რომ სამსახურის უფროსებმა განცხადებები აუცილებლად უნდა დაწერონ.

"რა თქმა უნდა, უნდა დაეწერათ, რადგან იმ ჩამონათვალში, რასაც ითვალისწინებს საჯარო სამსახურში დასაქმების სავალდებულო დოკუმენტები,  აუცილებლად უნდა იდოს პირის განცხადებაც, რასაკვირველია. 

განცხადების არარსებობის პირობებშიც კი არ შეიძლება დაიწეროს ბრძანება და პირი დაინიშნოს თანამდებობაზე, ეს არის დარღვევა. განცხადება ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიურის ცნობები,  ეს ყველაფერი კანონის წესის დაცვით უნდა მოხდეს.  ეს ის ჩამონათვალია, რომელიც არის საფუძველი სამსახურის დაწყებაზე.  ამ დოკუმენტების საფუძველზე მიიღება პირი სამსახურში და გამოიცემა ბრძანება, დოკუმენტების წარუდგენლობა უნდა გახდეს საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი. აი ეს არის ე.წ. "თეთრი ლაქა" , რომლითაც მანიპულირებენ დღეს საჯარო სამსახურები", _ ამბობს ალაფიშვილი.

ფაქტზე კი, რომლის თანახმადაც, "გურია ნიუსს", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და მერიამ არ მიაწოდა  შემდეგი ინფორმაცია - აქ დასაქმებული პირების პირადი განცხადებების ქსეროასლები სამსახურის დაწყების თაობაზე, სვ –ები და დიპლომის დედანთან დამოწმებული ასლები, რადგან ჩამოთვლილი საბუთები პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავდა, იურისტი ამბობს, რომ კონკრეტულად, მაინდიტიფიცირებელი პირადი ნომერი შეიძლება რომელიმე დოკუმენტში იყოს, მაგრამ შესაძლებელია ნომრის დაფარვა და მოთხოვნილი დოკუმენტების ამ სახით მოწოდება.

"ის,  რომ უპირობოდ იყოს შეზღუდული ინფორმაციის მიწოდება, იგივე განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, განცხადებები დასაქმების თაობაზე, ასევე ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიურის ცნობები, ეს კანონდარღვევაა, აღნიშნული ინფორმაციები არის საჯარო და თქვენთვის არმოწოდება არის უკანონობა. ასე, რომ უარი რომ გეთქვათ, უპირობოდ, განცხადებების მოწოდებაზე, ეს არის დარღვევა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით", _ აღნიშნავს ალაფიშვილი.

შესაძლოა თუ არა, აღნიშნული დოკუმენტების არმოწოდების მიზეზი ყოფილიყო ჩვენი წყაროს ინფორმაცია, რომ უკვე დასაქმებულ და დანიშნულ საჯარო მოხელეებს არ აქვთ ყველა საბუთი მიტანილი,  იურისტი ამბობს, რომ შესაძლებელია ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა კანონში არსებული ჩანაწერის მიხედვით, ეს შესაძლოა პირის განთავისუფლების საფუძველი გახდეს.

"დოკუმენტების წარუდგენლობა, შეიძლება, გახდეს პირის განთავისუფლების საფუძველი. ამით ადრეც, ყოველთვის, შემდგომაც და როგორც ჩანს,  ახლაც მანიპულირებენ ადმინისტრაციული ორგანოები. რაც სავალდებულო წარსადგენი დოკუმენტებია  საჯარო სამსახურში პირის დასანიშნად, რომელიმე დოკუმენტის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ეს  არის უპირობო საფუძველი და  ვალდებულება, რომ  არ მიიღონ პირი სამსახურში. თუ ყველა სავალდებულო დოკუმენტი პირს არ ექნება სამსახურის დაწყებამდე წარდგენილი, ის არის პირის განთავისუფლების საფუძველი", _ უთხრა "გურია ნიუსს" ალაფიშვილმა.
 ახალი ამბები
  • სემეკმა დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესი დაამტკიცასაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებისთვის დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესები დაამტკიცა. წესის საფუძველზე დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის ფარგლებში დადგინდება, თუ რამდენად სრულყოფილად ასრულებს კომპანია მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს კონკრეტული რეგულირებადი საქმიანობისათვის საჭირო დანახარჯების წარმოშობის, დასაბუთების, გონივრულობის და  სათანადოდ აღრიცხვის კუთხით. სატარიფო რეგულირების პროცესში სემეკი ითვალისწინებს კომპანიის მიერ წარმოდგენილ, დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ შედგენილ აუდიტის ანგარიშს, რომლითაც აუდიტორის მიერ დადასტურებულია კომპანიის ყველა სახის დანახარჯი და არა ამ დანახარჯის მიზანშეწონილობა კონკრეტული რეგულირებადი საქმიანობისთვის. „დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესი“ კი ადგენს პრინციპებს, კონკრეტულ რეგულირებად საქმიანობასთან დანახარჯის კავშირისა და მისი გონივრული ოდენობით განსაზღვრის შესახებ.  ... ...
  • საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით Fuckup Nights Tbilisi გაიმართა (R)საქართველოს ბანკის პარტნიორობით რიგით მეჩვიდმეტე Fuckup Nights Tbilisi გაიმართა. ღონისძიება განკუთვნილია მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორებისთვის, მენეჯერებისთვის. მათთვის, ვისაც სურს ისწავლოს სხვის შეცდომებზე, ისაუბროს პროფესიული მარცხის შესახებ, დრო სასიამოვნო გარემოში, საინტერესო ადამიანებთან ერთად გაატაროს. Fuckup Nights Tbilisi არის სივრცე, სადაც მონაწილეები ისმენენ ბიზნესისტორიებს, რომლებსაც მოჰყვა მარცხი და იმედგაცრუება, განიხილავენ პარტნიორულ ურთიერთობას, რომელიც გაფუჭდა, საუბრობენ პროდუქტზე, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა.  Fuckup Nights Tbilisi-ის წლევანდელი სპიკერები იყვნენ:  ლაშა ანთაძე, Shelf Network-ის დამფუძნებელი. Shelf არის ბლოქჩეინ სტარტაპი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერი გასაყიდი ნივთი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ერთდროულად თავსდება ონლაინ მარკეტფლეისებზე და ტარდება სინქრონული აუქციონი ან ვაჭრობა. 2018 წელს სტარტაპმა მოიპოვა $1.6 მილიონი ინვესტიცია.  მარიამ რუსიშვილი, QuickCash AI-ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. QuickCash AI ღრუბლოვანი ბიზნეს ბანკინგის მაღალტექნოლოგიური ალგორითმული პლატფორმაა (www.lightspeed.ge), რომელიც ემსახურება მცირე და საშუალო კომპანიების კრედიტუნარიანობის ონლაინ შეფასებას. 2019 წელს კომპანია EMERGING EUROPE AWARDS-ზე, ლონდონში  საუკეთესო სამეულში, როგორც წლის ინოვაციური ინიციატივა მოხვდა.  კრისტინა ავსარქისოვა, მუსიკოსი, რომელიც ცნობილია როგორც Dudey.  ის არის მომღერალი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, რომელმაც house-მუსიკის მიმართულების სინთეზი მოახდინა გოთურ სიმღერასთან, ტექსტებთან და ცოცხალ ვოკალთან.  წარუმატებლობის კიდევ ერთი ისტორია გააზიარა დამსწრეებთან სანდრო გაბელიამ, Metro Production-ის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა პროდიუსერმა.  Fuckup Nights Tbilisi-ის სცენა ღიაა მათთვის, ვინც არ უშინდება ფართო აუდიტორიასთან საკუთარ მარცხზე საუბარს. Fuckup Nights -ის სცენამ 16 შეხვედრის დროს უკვე უმასპინძლა სტარტაპებს, არქიტექტორებს, ანტრეპრენერებს, ეკონომისტებს, სპორტსმენებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებსა და პრომოუტერებს, უამრავ სხვა საინტერესო პროფესიის ადამიანს, რომლებმაც წარუმატებლობის საკუთარი ისტორია გააზიარეს.  Fuckup Nights არის გლობალური მოძრაობა და ღონისძიებების სერია, რომელიც გადმოსცემს პროფესიული მარცხის ისტორიებს. თვეში ერთხელ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში 3-4 წარმატებული ადამიანი საკუთარ საქმიან წარუმატებლობას ფართო აუდიტორიას უზიარებს. Fuckup მოძრაობა 2012 წელს მექსიკაში დაიწყო. დღეს ღონისძიებები ყოველთვიურად მსოფლიოს 300-ზე მეტ ქალაქში იმართება. საქართველო გლობალურ მოძრაობას 2018 წლის 13 აპრილს შეუერთდა და დღეს უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 86 ქვეყანასა და 318 ქალაქში მიმდინარეობს.  ... ...
  • რა მდგომარეობაა საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით კომპანიებშიCSR- კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, ბიზნეს მოდელში ინტეგრირებული თვითრეგულაციის ფორმაა. სოციალური პასუხისმგებლობა კი მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კომპანიისთვის. ეს განსაკუთრებით დიდი ბიზნესის წარმომადგენლების პრ საქმიანობას ეხება. უფრო პატარა კომპანიები ხშირად მთელი პროცესის მაგივრად მხოლოდ ცალკეულ საქველმოქმედო აქციებს მიმართავენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მიხედვით, ვალდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის,  ხელი შეუწყოს კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ანგარიშვალდებულებას. CSR კვირეულის ფარგლებში, ქორთიარდ მარიოტში  კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა-ს დაკვეთითა და შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში მოქმედი ბიზნესების გამოკვლევა კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით. კვლევა საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, დაინახოს თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში მოქმედ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებში ამ თვალსაზრისით. ორგანიზაციული სტრუქტურა და კორპორაციული პასუხისმგებლობა, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საქმიანობის/აქტივობების დაგეგმვის, აღსრულებისა და მონიტორინგის პროცესი, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული რეპორტინგი და საქმიანობის/აქტივობების გაშუქება, ადამიანის უფლები და შრომითი უფლებები,  გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვა, კორუფციასთან ბრძოლა, ქველმოქმედება, სპონსორობა, სხვადასხვა სფეროს განვითარების მხარდაჭერა, პარტნიორობა საჯარო და არასამთავრობო სექტორთან_ ეს ის რამდენიმე ძირითადი ნაწილია, რისგანაც კვლევის კითხვარი შედგებოდა. რა მდგომარეობაა საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით კომპანიებში_ ამ საკითხზე „გურია ნიუსი“ არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას“ აღმასრულებელ დირექტორს, სალომე ზურაბიშვილს ესაუბრა. ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის ფარგლებში 1000-ზე მეტი, მსხვილი, საშუალო და მცირე ზომის  კომპანია გამოიკითხა. „გამოვიკვლიეთ ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა, კორპორაციული მმართველობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, შრომის უფლებების სტანდარტების მიმართულებით რას საქმიანობენ კომპანიები, გარემოს დაცვა, კორუფციასთან ბრძოლა. მათ შორის, გამოვიკვლიეთ ამ მიმართულებებით რა ღონისძიებებს ახორციელებს კომპანია პარტნიორულად სხვა კომპანიებთან ან არასამთავრობო სექტორთან ან სახელმწიფო სტრუქტურებთან. გარკვეული შედეგები დაიდო ამ კუთხით. ერთის მხრივ კომპანიების 26%-მა თქვა, რომ მათ აქვთ გათვალისწინებული კორპორაციული პასუხისმგებლობა სტრატეგიულ დონეზე და ყურადღებას აქცევენ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული საქმიანობა განახორციელონ. 26% ძალიან მცირეა, მაგრამ ამ მიმართულებით გასულ წლებში უფრო ცუდი მდგომარეობა იყო. რაც შეეხება ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, კომპანიების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი არა მხოლოდ ითვალისწინებენ ადამიანების უფლებების სტანდარტებს, არამედ თავიანთ კონტრაქტორებს სთხოვენ, რომ სტანდარტები გაითვალისწინონ. გამოვიკვლიეთ, შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტები რამდენად არის გათვალისწინებული კომპანიების შიდა დოკუმენტებში და საქმიანობაში, ბავშვთა შრომის საკითხები, ასევე გამოვიკვლიეთ გაერთიანების თავისუფლება და სხვა. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის  შესრულების საკითხიც  იქნა გამოკვლეული და კომპანიების უმრავლესობა აცხადებს, რომ მდგრადი განვითარების პირველ ორ მიზანზე ახდენს ზეგავლენას ძირითადად საქმიანობით, რომელიც არის სიღარიბის დაძლევა და შიმშილის აღმოფხვრა“,_ ამბობს ზურაბიშვილი. როგორც „სიდას“ აღმასრულებელ დირექტორი ამბობს,  კორპორაციული პასუხისმგებლობა არის ძალიან მრავალმხრივი და ამიტომაც  ყველა აღნიშნულ მიმართულებაზე გამოწვევები არსებობს. ადამიანის უფლებების სტანდარტების სტატისტიკური მონაცემები არის ძალიან დაბალი. კომპანიებში ხშირად არ არსებობს საჩივრის მექანიზმები, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევის გამოვლენას ხელს უშლის. „რამდენი კომპანია ახორციელებს, რამდენ კომპანიას აქვს პოლიტიკის დონეზე დანერგილი ეს სტანდარტები, რამდენად ახორციელებენ იმის მონიტორინგს ნამდვილად ხორციელდება ის, რაც გაწერილია დოკუმენტში. რამდენად არსებობს საჩივრის მექანიზმები ამ მიმართულებით. ხშირად კომპანიებში არ არსებობს საჩივრის მექანიზმები იმისთვის, რომ გამოვლინდეს ადამიანის უფლებების დარღვევები. შრომის უფლებების დარღვევების სტანდარტების მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სტანდარტები არის უკვე საკანონმდებლო დონეზე გაწერილი. მაგალითად, შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა და შრომითი ზედამხედველობის მენეჯერის არსებობა კომპანიაში მსხვილი ზომის საწარმოების დიდ ნაწილშიც კი არ არის ეს საკითხი გათვალისწინებული“,_ ამბობს ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი ასევე კომპანიებში ნარჩენების მართვის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზეც საუბრობს. „მიუხედავად იმისა, რომ ნარჩენების მართვა საკანონმდებლო დონეზე გვაქვს გათვალისწინებული, დიდი რაოდენობა კომპანიების ამბობს, რომ ამ საკითხზე ისინი არ მუშაობენ და არანაირ ნაბიჯს არ დგამენ იმისთვის, რომ გარემოზე მინიმალური ზეგავლენა ჰქონდეთ“,_ ამბობს ... ...
  • უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი: უფრო მეტად, შვილების შემხედვარე, „ბასტი-ბუბუს“ ვუყურებ ხოლმეპარლამენტში, სადაც, ამ წუთებში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის, პაატა სილაგაძის მოსმენა მიმდინარეობს, "ევროპული საქართველოს" დეპუტატი ოთარ კახიძე დაინტერესდა, იცნობდა თუ არა „თიბისი ბანკის“ საქმეს  პაატა სილაგაძე, რაზეც მან უპასუხა, რომ ფაქტის შესახებ ტელევიზიიდან გაიგო. „საქმეს არ ვიცნობ. ფაქტი ვიცი, რომ მიმდინარეობს. ტელევიზიიდან გამომდინარე, მაგრამ დეტალები არ ვიცი“, _ აღნიშნა სილაგაძემ, რომლის განცხადებას დეპუტატი ხათუნა გოგორიშვილის გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ სილაგაძე არის პირველი კანდიდატი, ვინც თქვა, რომ ტელევიზორს უყურებს. "უფრო მეტად, შვილების შემხედვარე, „ბასტი-ბუბუს“ ვუყურებ ხოლმე“, _ ასე უპასუხა გოგორიშვილის რეპლიკას ... ...
  • ბესელია: სილაგაძე ერთ-ერთი მთავარი ჯალათია, რომელიც ბოლო ლურსმნებს აჭედებდა უსამართლობის დიდ სისტემასპაატა სილაგაძეს პარლამენტი თუ ხმას მისცემს, ჩათვალეთ, რომ მართლმსაჯულება უნდა დაბნელდეს, – ამის შესახებ პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა, ეკა ბესელიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ პაატა სილაგაძის შეფასებისას განაცხადა. ეკა ბესელიას შეფასებით, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი „ერთ-ერთი მთავარი ჯალათია, რომელიც უსამართლობის დიდ სისტემას ამაგრებს“. „პაატა სილაგაძე ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი გახლავთ. დღეს ამ სიტყვას არ მოვერიდები. მიუხედავად იმისა, რომ ვერიდები ხოლმე მოსამართლეებთან დაკავშირებით მძიმე ეპითეტებს. მკაცრად კი ვაკრიტიკებ, მაგრამ ამ სიტყვებს ნაკლებად ვიყენებ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი გახლავთ, რომელიც უზენაესი სასამართლოდან ბოლო ლურსმნებს აჭედებდა ხოლმე უსამართლობის ძალიან დიდ სისტემას და ამ სისტემას ამაგრებდა თავისი გულცივი და სასტიკი დამოკიდებულებით. მათ შირის არასრულწლოვანთა საქმეებზე ახლა რომელზეც საუბრობდა. ეს მოსამართლე გახლდათ 10-კაციან, პარტიზანულად გამოგზავნილ სიაშიც. ის აქ მეორედ შემოიყვანეს იმ გარანტიით, რომ მას აირჩევენ. თუ მას პარლამენტი ხმას მისცემს ჩათვალეთ, რომ მართლმსაჯულება უნდა დაბნელდეს. ახლაც, უფლებამოსილება უკანონოდ აქვს გაგრძელებული, რადგან ვადა გაუვიდა და იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ისე გაუგრძელა ვადა, რომ ამის უფლება არ ჰქონდა. აქ არის მოსამართლე, რომელსაც არანაირი მანდატი არც ნდობის და არც კანონიერების არ გააჩნია. ერთ-ერთი ჯალათი გახლავთ ვინც კი სასამართლო სისტემაში ვიცი“, – განაცხადა ეკა ბესელიამ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენილ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს, პაატა სილაგაძეს უსმენს. ... ...

არქივი

ზაფრანი

რა მოხდება მაშინ, თუ ყოველდღე ორ ბანანს მივირთმევთ

ბანანი მნიშვნელოვნად არეგულირებს არტერიულ წნევას,...

არ მიირთვათ ხილი ჭამის შემდეგ

ხილი მიირთვით საჭმლის მიღებამდე, რადგან...

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...