იურისტი: "დოკუმენტების წარუდგენლობა, საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი უნდა გახდეს"

მთავარი თემა

იურისტი: "დოკუმენტების წარუდგენლობა, საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი უნდა გახდეს"

25 აგვ. 2014, 16:30:32

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 9 სამსახურია. შესაბამისად, დანიშნულია 9 უფროსი, რომლებზეც ჩვენს მიერ გამოთხოვილი  ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, ბრძანება 4 აგვისტოსაა დაწერილი.

"გურია ნიუსის" წყაროს ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის უფროსებს, სამსახურის დაწყების თაობაზე განცხადებები დაწერილი არ აქვთ. აღნიშნულ ინფორმაციას ჩვენთან საუბარში გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი, ლაშა თავაძე ადასტურებს.

"სამსახურის უფროსს განცხადების დაწერა არ სჭირდება, ის არის თანამდებობის პირი და მას გამგებელი თავად წარადგენს. ანუ განცხადება სჭირდება ისეთ პირებს, ვისზედაც ვრცელდება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი. სამსახურის უფროსებზე და მოადგილეებზე არ ვრცელდება ეს და განცხადების დაწერა არაა სავალდებულო. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არ ვრცელდება სამსახურის უფროსებზე და მოადგლეებზე", _ გვითხრა თავაძემ.

ასე არ ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტები. მათ მიაჩნიათ, რომ განცხადების არ არსებობის შემთხვევაში,  არ შეიძლება დაიწეროს ბრძანება და პირი დაინიშნოს თანამდებობაზე.

"საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის" იურისტი, ირაკლი პაპავა აღნიშნულთან დაკავშირებით ასეთ კომენტარს აკეთებს:

"აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ორგანულმა კანონმა "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსმა" გამგებლის სტატუსი შეცვალა და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან იგი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოდ და მუნიციპალიტეტის უმაღლეს თანამდებობის პირად ითვლება თვითმმართველ თემში. ამასთან, ორგანულმა კანონმა სწორედ მას მიანიჭა მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების (მათ შორის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა) თანამდებობაზე დანიშვნისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების ერთპიროვნული უფლება.

ახლა კი რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, უნდა დაეწერათ თუ არა გამგეობის სამსახურების უფროსებს განცხადებები სამსახურში მიღების თხოვნის შესახებ.

დავიწყოთ იმით, რომ "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის (იხ. მუხ. 11, პუნ. 1 და 11) თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგებელზე/მერზე, გამგებლის/მერის მოადგილეზე, გამგეობის/მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებზე არ ვრცელდება  "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოქმედება (გარდა ამ უკანასკნელის ცალკეული, კანონში ზუსტად მითითებული 12 კონკრეტული მუხლისა), მათ შორის არც მოხელის სამსახურში მიღების მარეგულირებელი მუხლების მოქმედება. თუმცა ამ შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნას საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესები. კერძოდ, იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელი (ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით) ადმინისტრაციულ ორგანოს წარმოადგენს, მიმაჩნია, რომ მის მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (მოცემულ შემთხვევაში - ბრძანების) გამოცემის მიმართ დაცული უნდა იქნას ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების მოთხოვნები, ანუ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენილი ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მოთხოვნილი უნდა იქნას ყველა ის აუცილებელი დოკუმენტი (მათ შორის წერილობითი განცხადებაც შესაბამისი თხოვნის/მოთხოვნის ან თანხმობის შესახებ), რაც ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში - მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება) გამოსაცემადაა საჭირო", _ აღნიშნავს იურისტი ირაკლი პაპავა.

იურისტი ლევან ალაფიშვილი  "გურია ნიუსთან" ამბობს, რომ სამსახურის უფროსებმა განცხადებები აუცილებლად უნდა დაწერონ.

"რა თქმა უნდა, უნდა დაეწერათ, რადგან იმ ჩამონათვალში, რასაც ითვალისწინებს საჯარო სამსახურში დასაქმების სავალდებულო დოკუმენტები,  აუცილებლად უნდა იდოს პირის განცხადებაც, რასაკვირველია. 

განცხადების არარსებობის პირობებშიც კი არ შეიძლება დაიწეროს ბრძანება და პირი დაინიშნოს თანამდებობაზე, ეს არის დარღვევა. განცხადება ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიურის ცნობები,  ეს ყველაფერი კანონის წესის დაცვით უნდა მოხდეს.  ეს ის ჩამონათვალია, რომელიც არის საფუძველი სამსახურის დაწყებაზე.  ამ დოკუმენტების საფუძველზე მიიღება პირი სამსახურში და გამოიცემა ბრძანება, დოკუმენტების წარუდგენლობა უნდა გახდეს საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი. აი ეს არის ე.წ. "თეთრი ლაქა" , რომლითაც მანიპულირებენ დღეს საჯარო სამსახურები", _ ამბობს ალაფიშვილი.

ფაქტზე კი, რომლის თანახმადაც, "გურია ნიუსს", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და მერიამ არ მიაწოდა  შემდეგი ინფორმაცია - აქ დასაქმებული პირების პირადი განცხადებების ქსეროასლები სამსახურის დაწყების თაობაზე, სვ –ები და დიპლომის დედანთან დამოწმებული ასლები, რადგან ჩამოთვლილი საბუთები პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავდა, იურისტი ამბობს, რომ კონკრეტულად, მაინდიტიფიცირებელი პირადი ნომერი შეიძლება რომელიმე დოკუმენტში იყოს, მაგრამ შესაძლებელია ნომრის დაფარვა და მოთხოვნილი დოკუმენტების ამ სახით მოწოდება.

"ის,  რომ უპირობოდ იყოს შეზღუდული ინფორმაციის მიწოდება, იგივე განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, განცხადებები დასაქმების თაობაზე, ასევე ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიურის ცნობები, ეს კანონდარღვევაა, აღნიშნული ინფორმაციები არის საჯარო და თქვენთვის არმოწოდება არის უკანონობა. ასე, რომ უარი რომ გეთქვათ, უპირობოდ, განცხადებების მოწოდებაზე, ეს არის დარღვევა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით", _ აღნიშნავს ალაფიშვილი.

შესაძლოა თუ არა, აღნიშნული დოკუმენტების არმოწოდების მიზეზი ყოფილიყო ჩვენი წყაროს ინფორმაცია, რომ უკვე დასაქმებულ და დანიშნულ საჯარო მოხელეებს არ აქვთ ყველა საბუთი მიტანილი,  იურისტი ამბობს, რომ შესაძლებელია ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა კანონში არსებული ჩანაწერის მიხედვით, ეს შესაძლოა პირის განთავისუფლების საფუძველი გახდეს.

"დოკუმენტების წარუდგენლობა, შეიძლება, გახდეს პირის განთავისუფლების საფუძველი. ამით ადრეც, ყოველთვის, შემდგომაც და როგორც ჩანს,  ახლაც მანიპულირებენ ადმინისტრაციული ორგანოები. რაც სავალდებულო წარსადგენი დოკუმენტებია  საჯარო სამსახურში პირის დასანიშნად, რომელიმე დოკუმენტის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ეს  არის უპირობო საფუძველი და  ვალდებულება, რომ  არ მიიღონ პირი სამსახურში. თუ ყველა სავალდებულო დოკუმენტი პირს არ ექნება სამსახურის დაწყებამდე წარდგენილი, ის არის პირის განთავისუფლების საფუძველი", _ უთხრა "გურია ნიუსს" ალაფიშვილმა.
 ახალი ამბები
  • საზარელი ავარია ანაკლია-განმუხურის გზაზე - არიან გარდაცვლილებიცოტა ხნის წინ ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა ანაკლია-განმუხურის გზაზე. არსებული ინფორმაციით, მსუბუქი ავტომობილი გზიდან გადავიდა და ხეს შეასკდა. როგორც „გურია ნიუსს“ ერთ-ერთმა თვითმიხლველმა განუცხადა,  გარდაცვლილია სამი ადამიანი. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია და სასრაფო დახმარების ბრიგადები. "გურია ნიუსი" დეტალების გარკვევას ამ წუთებში, შსს-ში ... ...
  • ოხანაშვილი: „ნაციონალური მოძრაობა" და მათი სატელიტები ცდილობენ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ტრაგედიით მანიპულირებას"„ნაციონალური მოძრაობა", მისი სატელიტი პარტიები და პარტიული ტელევიზიები უმძიმეს „მორალურ" ქმედებებს სჩადიან   და საზოგადოების თვალში ცდილობენ, რომ საზოგადოებას რაიმე შინაარსობრივ დღის წესრიგზე კი არ ესაუბრონ არამედ,  ოჯახის ტრაგედიით მანიპულირებაზე  ესაუბრონ",_ამის შესახებ განცხადება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ანრი ოხანაშვილმა გააკეთა. ოხანაშვილმა აღნიშნა, რომ მათი ქცევა ახალი არ არის. "ეს ჩვენთვის არახალია. ეს არის დღის წესრიგი, რაც ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ამ გაკოტრებულ ჯგუფებს არაფერი აქვთ საზოგადოებასთან სალაპარაკო. ისინი იყენებენ   ოჯახის ტრაგედიებს, ახდენენ მანიპულაციას, ახდენენ ფაქტების დამახინჯებას და ამით, „ნაციონალური მოძრაობა" და მათი სატელიტები ცდილობენ საკუთარი პარტიული ტელევიზიებით საზოგადოების თვალში კითხვის ნიშნები დასვან გამოძიებასთან მიმართებაში", - განაცხადა  ... ...
  • ვოლსკი: ბაჩალიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებას ჯერჯერობით ვერ მივედავებით„არც ერთი თემა, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, არ არის მხოლოდ ოჯახის და ჭირისუფლის ინტერესში, რომ პასუხი გაეცეს. საზოგადოებას აინტერესებს ამ კითხვებზე პასუხი. გამოძიებას ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით  ვერ მივედავებით იმიტომ, რომ  კონკრეტული განცხადებები არ გაუკეთებია და რაიმე შედეგებზე ჯერჯერობით არ გავსულვართ", - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ,  გიორგი ვოლსკიმ. მისივე თქმით, კითხვები ბევრია და ამ კითხვებზე პასუხს კომპეტენტური გამოძიება გასცემს. „დანარჩენი,  ყველა პოლიტიკური ინსინუაცია, რასაკვირველია, გამოძიებასაც უშლის ხელს და იმ მიმართულებას ემსახურება, რასაც ჰქვია დესტრუქცია, სტრესული ატმოსფეროს შექმნა და როგორმე დესტაბილიზაციის მიღწევა წინასაარჩევნო პერიოდში ჰქვია", – განაცხადა გიორგი ... ...
  • გლდანის საპატიმროში სამლოცველო მოეწყო (R)N8 პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე სამლოცველო მოეწყო, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის ლოცვა-კურთხევით, წმინდა გიორგის სახელობის იქნება. სამლოცველო მარტვილისა და ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა დაწესებულების მოძღვართან და სასულიერო პირებთან ერთად აკურთხა.  საზეიმო წირვა-ლოცვას დაწესებულების თანამშრომლები და მსჯავრდებულები დაესწრნენ. ღონისძიების დასასრულს, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით, სამლოცველოს საჩუქრად საეკლესიო ნივთები და ლიტერატურა გადაეცა. ამ დრომდე N8 პენიტენციურ დაწესებულების ტერიტორიაზე სამლოცველო სივრცე არ არსებობდა. ფართი დაწესებულების დირექტორისა და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელშეწყობით მოიძებნა და მასში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულებისათვის, ასევე თანამშრომლებისათვის, სამლოცველო ... ...
  • ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს" დირექტორი და ექიმი დააკავესთბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს თანამშრომლებმა, სამსახურეობრივი გულგრილობის, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით თაღლითობისა და უკანონო საექიმო საქმიანობის ფაქტზე, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“-ს დირექტორი გ.ლ. და ამავე კლინიკის ექიმი ვ.ყ. დააკავეს, ხოლო უკანონო საექიმო საქმიანობის ფაქტზე მ.ხ.-ს მიმართ დაუსწრებლად იქნა გამოტანილი დადგენილება ბრალდებულად პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. „საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2018 წლის ზაფხულში მოქალაქე ნ.ც.-მ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით, კლინიკა - შპს ,,თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფო“-ს მიმართა, სადაც მას კონსულტაცია ექიმმა ვ.ყ.-მ გაუწია. პაციენტი- ნ.ც. და მისი ოჯახის წევრები დაარწმუნა, რომ პაციენტისათვის ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები იტალიაში გადააგზავნეს და მათი რეკომენდაციით უნდა ჩატარებულიყო ქირურგიული ოპერაცია, რომელსაც ასევე იტალიიდან მოწვეული ექიმები გააკეთებდნენ. თუმცა, აღნიშნული ოპერაცია , შპს ,,თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფო“-ში 2018 წლის 18 სექტემბერს ექიმმა ვ.ყ.-მ თავად გაუკეთა პაციენტს, ისე რომ მას არ გააჩნდა დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობით ,,ორთოპედია-ტრავმატოლოგია“, ასევე მან ოპერაციაზე დაიხმარა მ.ხ. რომელსაც ასევე არ გააჩნდა სახელმწიფო და/ან დროებითი სერტიფიკატი არც ერთ სპეციალობაში და იგი საავადმყოფოში ხელშეკრულების საფუძველზე კონსულტანტის თანამდებობაზე მუშაობდა. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ ოპერაციის შემდეგ ნ.ც.-ს ტკივილები განუახლდა, რის გამოც პაციენტმა აღნიშნულ საავადმყოფოს ისევ მიმართა. ვ.ყ-მ დაიყოლია პაციენტი და მისი ოჯახის წევრები განმეორებითი ოპერაციის ჩატარებაზე, იმ არგუმენტით, რომ ეს იტალიელი სპეციალისტების რეკომენდაცია იყო და რომ ოპერაციას იტალიიდან მოწვეული ექიმები თავად ჩაატარებდნენ. ნ.ც.-ს განმეორებითი ოპერაცია 2018 წლის 10 დეკემბერს გაუკეთდა და ისევე როგორც პირველი ოპერაცია იტალიელი სპეციალისტების ნაცვლად, შესაბამისი ლიცენზიის არმქონე ვ.ყ.-მ და მ.ხ-მ ჩაატარეს. ექიმების მიერ გამოვლენილი უყურადღებობისა და დაშვებული შეცდომების გამო პაციენტის მდგომარეობა გართულდა და იგი დღემდე კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ პაციენტისთვის ჩატარებული ორივე ოპერაციის დროს კლინიკას გ.ლ. ხელმძღვანელობდა, რომელმაც ჯეროვნად არ შეასრულა თავისი სამსახურებრივი მოვალეობა. ნ.ც.-ს მიმართ დაგეგმილ ოპერაციას, მის მიმდინარეობას, ექიმების შესაბამისი ლიცენზიის არსებობის კონტროლის საკითხს, ასევე პაციენტის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას მოეკიდა დაუდევრად. ვ.ყ.-ს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ბ“ და მესამე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით, 246-ე მუხლის I ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად ექვსიდან ცხრა წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გ.ლ.-ს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 2201-ე მუხლის მეორე ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად ორიდან ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შეეხება მ.ხ.-ს, იმის გათვალისწინებით, რომ მას საქართველოს ტერიტორია დატოვა და უარს აცხადებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებაზე, მის მიმართ დაუსწრებლად იქნა გამოტანილი დადგენილება სისხლის სამართლის კოდექსის 246-ე მუხლის I ნაწილით, რაც სასჯელის სახედ და ზომად სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურა სამივე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახედ პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს“,_ აცხადებენ ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...