იურისტი: "დოკუმენტების წარუდგენლობა, საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი უნდა გახდეს"

მთავარი თემა

იურისტი: "დოკუმენტების წარუდგენლობა, საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი უნდა გახდეს"

2014 აგვ 25 16:30:32

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 9 სამსახურია. შესაბამისად, დანიშნულია 9 უფროსი, რომლებზეც ჩვენს მიერ გამოთხოვილი  ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, ბრძანება 4 აგვისტოსაა დაწერილი.

"გურია ნიუსის" წყაროს ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის უფროსებს, სამსახურის დაწყების თაობაზე განცხადებები დაწერილი არ აქვთ. აღნიშნულ ინფორმაციას ჩვენთან საუბარში გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი, ლაშა თავაძე ადასტურებს.

"სამსახურის უფროსს განცხადების დაწერა არ სჭირდება, ის არის თანამდებობის პირი და მას გამგებელი თავად წარადგენს. ანუ განცხადება სჭირდება ისეთ პირებს, ვისზედაც ვრცელდება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი. სამსახურის უფროსებზე და მოადგილეებზე არ ვრცელდება ეს და განცხადების დაწერა არაა სავალდებულო. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არ ვრცელდება სამსახურის უფროსებზე და მოადგლეებზე", _ გვითხრა თავაძემ.

ასე არ ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტები. მათ მიაჩნიათ, რომ განცხადების არ არსებობის შემთხვევაში,  არ შეიძლება დაიწეროს ბრძანება და პირი დაინიშნოს თანამდებობაზე.

"საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის" იურისტი, ირაკლი პაპავა აღნიშნულთან დაკავშირებით ასეთ კომენტარს აკეთებს:

"აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ორგანულმა კანონმა "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსმა" გამგებლის სტატუსი შეცვალა და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან იგი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოდ და მუნიციპალიტეტის უმაღლეს თანამდებობის პირად ითვლება თვითმმართველ თემში. ამასთან, ორგანულმა კანონმა სწორედ მას მიანიჭა მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების (მათ შორის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა) თანამდებობაზე დანიშვნისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების ერთპიროვნული უფლება.

ახლა კი რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, უნდა დაეწერათ თუ არა გამგეობის სამსახურების უფროსებს განცხადებები სამსახურში მიღების თხოვნის შესახებ.

დავიწყოთ იმით, რომ "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის (იხ. მუხ. 11, პუნ. 1 და 11) თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგებელზე/მერზე, გამგებლის/მერის მოადგილეზე, გამგეობის/მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებზე არ ვრცელდება  "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოქმედება (გარდა ამ უკანასკნელის ცალკეული, კანონში ზუსტად მითითებული 12 კონკრეტული მუხლისა), მათ შორის არც მოხელის სამსახურში მიღების მარეგულირებელი მუხლების მოქმედება. თუმცა ამ შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნას საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესები. კერძოდ, იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელი (ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით) ადმინისტრაციულ ორგანოს წარმოადგენს, მიმაჩნია, რომ მის მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (მოცემულ შემთხვევაში - ბრძანების) გამოცემის მიმართ დაცული უნდა იქნას ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების მოთხოვნები, ანუ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენილი ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მოთხოვნილი უნდა იქნას ყველა ის აუცილებელი დოკუმენტი (მათ შორის წერილობითი განცხადებაც შესაბამისი თხოვნის/მოთხოვნის ან თანხმობის შესახებ), რაც ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში - მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება) გამოსაცემადაა საჭირო", _ აღნიშნავს იურისტი ირაკლი პაპავა.

იურისტი ლევან ალაფიშვილი  "გურია ნიუსთან" ამბობს, რომ სამსახურის უფროსებმა განცხადებები აუცილებლად უნდა დაწერონ.

"რა თქმა უნდა, უნდა დაეწერათ, რადგან იმ ჩამონათვალში, რასაც ითვალისწინებს საჯარო სამსახურში დასაქმების სავალდებულო დოკუმენტები,  აუცილებლად უნდა იდოს პირის განცხადებაც, რასაკვირველია. 

განცხადების არარსებობის პირობებშიც კი არ შეიძლება დაიწეროს ბრძანება და პირი დაინიშნოს თანამდებობაზე, ეს არის დარღვევა. განცხადება ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიურის ცნობები,  ეს ყველაფერი კანონის წესის დაცვით უნდა მოხდეს.  ეს ის ჩამონათვალია, რომელიც არის საფუძველი სამსახურის დაწყებაზე.  ამ დოკუმენტების საფუძველზე მიიღება პირი სამსახურში და გამოიცემა ბრძანება, დოკუმენტების წარუდგენლობა უნდა გახდეს საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი. აი ეს არის ე.წ. "თეთრი ლაქა" , რომლითაც მანიპულირებენ დღეს საჯარო სამსახურები", _ ამბობს ალაფიშვილი.

ფაქტზე კი, რომლის თანახმადაც, "გურია ნიუსს", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და მერიამ არ მიაწოდა  შემდეგი ინფორმაცია - აქ დასაქმებული პირების პირადი განცხადებების ქსეროასლები სამსახურის დაწყების თაობაზე, სვ –ები და დიპლომის დედანთან დამოწმებული ასლები, რადგან ჩამოთვლილი საბუთები პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავდა, იურისტი ამბობს, რომ კონკრეტულად, მაინდიტიფიცირებელი პირადი ნომერი შეიძლება რომელიმე დოკუმენტში იყოს, მაგრამ შესაძლებელია ნომრის დაფარვა და მოთხოვნილი დოკუმენტების ამ სახით მოწოდება.

"ის,  რომ უპირობოდ იყოს შეზღუდული ინფორმაციის მიწოდება, იგივე განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, განცხადებები დასაქმების თაობაზე, ასევე ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიურის ცნობები, ეს კანონდარღვევაა, აღნიშნული ინფორმაციები არის საჯარო და თქვენთვის არმოწოდება არის უკანონობა. ასე, რომ უარი რომ გეთქვათ, უპირობოდ, განცხადებების მოწოდებაზე, ეს არის დარღვევა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით", _ აღნიშნავს ალაფიშვილი.

შესაძლოა თუ არა, აღნიშნული დოკუმენტების არმოწოდების მიზეზი ყოფილიყო ჩვენი წყაროს ინფორმაცია, რომ უკვე დასაქმებულ და დანიშნულ საჯარო მოხელეებს არ აქვთ ყველა საბუთი მიტანილი,  იურისტი ამბობს, რომ შესაძლებელია ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა კანონში არსებული ჩანაწერის მიხედვით, ეს შესაძლოა პირის განთავისუფლების საფუძველი გახდეს.

"დოკუმენტების წარუდგენლობა, შეიძლება, გახდეს პირის განთავისუფლების საფუძველი. ამით ადრეც, ყოველთვის, შემდგომაც და როგორც ჩანს,  ახლაც მანიპულირებენ ადმინისტრაციული ორგანოები. რაც სავალდებულო წარსადგენი დოკუმენტებია  საჯარო სამსახურში პირის დასანიშნად, რომელიმე დოკუმენტის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ეს  არის უპირობო საფუძველი და  ვალდებულება, რომ  არ მიიღონ პირი სამსახურში. თუ ყველა სავალდებულო დოკუმენტი პირს არ ექნება სამსახურის დაწყებამდე წარდგენილი, ის არის პირის განთავისუფლების საფუძველი", _ უთხრა "გურია ნიუსს" ალაფიშვილმა.
 ახალი ამბები
  • დაკავებისას ბრალდებულებმა სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნესსავაჭრო ცენტრ „ქარვასლასთან“ დაკავების დროს ბრალდებულებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შსს-ს ცნობით, ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ ორი პირი დააკავა. „მომხდარის დროს არავინ დაშავებულა. ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება საგამოძიებო-ოპერატიული ღონისძიებები. გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს“, - აცხადებენ შს ... ...
  • გვარამია: რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"მე რუსთავი 2დან გავედი გამარჯვებული. ჩემი მისია შევასრულე - 7 წელი (არხის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ვიყავი დირექტორი) არხი ვამუშავე წარმოუდგენელ რეჟიმში, ფაქტიურად, ბოლო ორი წელი, საოცრების ხარჯზე. სრულიად არავის დახმარებით, მტრულ გარემოში, ფინანსრური თავდასხმების და არხის ამჟამინდელი მფლობელის დამანგრეველი ყადაღის მიუხედავად, ყველა ხელფასი ყოველთვის გავეცი, თვითონაც არ ვიცი როგორ. ყველას, ვისაც განსაკუთრებულად უჭირდა, დავეხმარე" _ წერს სოციალურ ქსელში რუსთავი 2_ის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, "რ2 გახდა სახელმწიფო სახელმწიფოში - სავსე თავისუფალი, ნიჭიერი, ფერადი ხალხით, ვინც არ გაეკარა ბნელ ქართულ ოცნებას, ვისაც უნდოდა დასავლეთი და თავისუფლება, და ვისი ერთადერთი ნავსაყუდელი რ2 გახდა. იმიტომ მიხაროდა მანდ მოსვლა - ქვეყანაში უანალოგო თავისუფლების კუნძული იყო, ჰაერში ეკიდა თავისულფების სუნი": _ამ არხმა 7 წელიწადში დაანგრია ამ ქვეყნის მთავარი მტერი - რუსული გავლენა. დიახ, დაანგირა და გააშიშვლა ხელისუფლება, რომელიც რუსული აღმოჩნდა თავიდან ბოლომდე. ბოლო კვლევით, რაც ვნახეთ, გავრილოვის ღამემდეც კი, რუსეთი არაა ამ ქვეყნის არჩევანი და ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დამსახურება რ2ისაა, ღრმად მწამს, და ისიც მწამს, რომ რუსებმაც კარგად იციან ეს. იმიტომაც ყეფენ ხან დუმის ტრიბუნიდან, ხან პუტინის პირით და ხან ლავროვის განცხადებებით. დიახ, რუსეთმა კარგად იცის, ვინ იყო მისი მთავარი მტერი საქართველოში. კარგად იცის და არც მალავს. სამწუხაროა, რომ კვლევით ვინცაა ჩვენი არჩევანი, შვიდი წელი ვისი ფასეულობების დასამკვიდრებლადაც ვიბრძოდით სიკვდილ-სიცოცხლის ფასად, იმისი ხელით დავიხურეთ სწორედ. ირონიაა, მაგრამ ძალიან მწარე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და აუცილებად შევაფასებ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას დეტალურად. არაფერი არაა ამ ქვეყნად წმინდა ძროხა, რომლის კრიტიკა არ შეიძლება. მათ შორის, არც ევროსასამართლო. კონსპირაციები განზე დავტოვოთ, საგნობრივი კრიტიკა კი ნამდვილად საჭიროა. მივუბრუნდეთ თემას.  მე რუსთავი2დან გავედი გამარჯვებული. მე მოვუგე ყველა ბრძოლა მტრულად განწყობილ სახელმწიფოს და მის დამნაშავე ბოსს, უზურპატორ ბიძინა ივანიშვილს. მე მოვიგე ყველა ბრძოლა ყველა ეტაპზე საქართველოში, მაგრამ დავმარცხდი იქ, სადაც არ შეიძლებოდა უბრალოდ რომ დავმარცხებულიყავი. ჩვენ ვერ დაგვხურა მთელმა ქრთულმა პოლიტიკურმა მანქანამ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გააკეთა იმან, ვისაც ეს არასგზით არ უნდა გაეკეთებინა.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული. თუმცა ამ გამარჯვებას ნამდვილად ჯობდა გაემარჯვა სხვას, ყველაზე მნიშვნელოვანს მთელ ამ ამბავში.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ეროსის შექმნილი, ბევრის ღვაწლით განვითარებული, და ბოლოს ჩემი გზარდილი, ათასუბედურება გატარებული, ჩემი და ჩემი გუნდის მიერ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მთავარ და საუკეთესო ტელევიზიად ქცეული რუსთავი 2.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცცხდა თავად რუსთავი 2. დამარცხდა პირველად 25 წლის მანძილზე. პირველად 25 წლის მანძილზე ქვეყნის მთავარი მცველი რუსეთის გავლენისგან, გახდა რუსული. ჯერ ამას ვერ აცნობიერებენ კარგად, სანამ ჩვენი გუნდი კიდევ იქაა და ფაქტიურად წინააღმდეგობის მოძრაობა აქვს გაჩაღებლი და გმირულად იბრძვის მტრულ გარემოში. მაგრამ ძალიან მალე მოვა გაცნობიერების დრო და მაშინ მიხვდებიან ზუსტად ჩვენი მაყურებლები და არამაყურებლებიც, რა კატასტროფას მოაწერა ხელი შვიდამა ევროპელმა მოსამართლემ.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი ნაზარდი და საყვარელი რუსთავი 2, ქვეყანაში თავისუფლების და დასავლეთის მთავარი და ალბათ ბოლო ბასტიონი. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის განმავლობაში შექმნილი და გაძლიერებული ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი, დასავლეთის, ხარისხის და თავისუფლების სიმბოლო. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი უმაღლესი კლასის და დასავლური შინაარსის და დონის ტელევიზია. ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი მთავარი და ყველაზე წარმატებული ბრენდი - რუსთავი 2. ეს ფაქტი შედგა და მხოლოდ ცოტა დრო ჭირდება ამის სრულად გაცნობიერებას. ეს ფაქტი შედგა და არა მგონია, ოდესმე მისი უკან შექცევა მოხდეს. მე მხოლოდ გამიხარდება და წარმატებას ვუსურვებ, ვინც ამ საქმეს მომავალში ხელს მოკიდებს.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა რუსთავი 2, ხელახლა მოკლეს ეროსი კიწმარიშვილი და დაიხურა ბოლო ფანჯარა დასავლეთში.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი სამშობლო.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"_ წერს ... ...
  • სემეკმა მიმდინარე კვირაში მოქალაქეებს 54 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა (R)საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) მიმდინარე კვირაში გამართულ საჯარო სხდომებზე მოქალაქეებსა და კომპანიებს შორის არსებული დავები განიხილა. საკითხების უმეტესობა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა და ჩამოწერილი თანხების ოდენობამ, ჯამში,  54 887 ლარი შეადგინა. მიმდინარე კვირაში სემეკმა 5 საჯარო სხდომა გამართა და დღის წესრიგებით გათვალისწინებული 99 საკითხი განიხილა. მოქალაქეთა საჩივრები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების წინააღმდეგ მოიცავდა  უსაფუძვლოდ დარიცხულ თანხებს, ხანდაზმულ დავალიანებებს. საჯარო სხდომებზე განსახილველად საკითხები წარადგინეს სემეკის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტისა  და ენერგოომბუდსმენის სამსახურის წარმომადგენლებმა. კომისია შეახსენებს მოქალაქეებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების მხრიდან ადგილი აქვს მათი უფლებების დარღვევას, მიმართონ სემეკს ან სემეკთან არსებულ ენერგოომბუდსმენის სამსახურს. მოქალაქეებს კონსულტაციების მიღება შეუძლიათ როგორც ქოლ ცენტრში ნომერზე: 16 216, ისე  სემეკის Facebook გვერდზეც. ... ...
  • სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე შემცირებული თანხები ლანჩხუთის ბიუჯეტშიბესიკ ტაბიძის ხელმძღვანელობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, სადაც ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს მორიგი სხდომის თარიღად 25 ივლისი დაანონსდა და წესისამებრ, ბიურომ სწორედ ამ დღისთვის განსაზღვრა, როგორც განსახილველი საკითხები, ასევე, ამ საკითხის მომხსენებლები.  ბიუროზე წარმოდგენილი საკითხების მიხედვით გაირკვა, რომ მომავალი საკრებულოს სხდომის  დღის წესრიგით დეპუტატებს მიმდინარე წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მოუწევთ მსჯელობა. მერიის საფინანსო  სამსახურის უფროსის, როლანდ ლაშხიას მიერ წარმოდგენილი საკითხის  მიხედვით,  რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  მთავრობის განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს  185 209 ლარი ერგო  ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიისა და მშენებლობის დასაფინანსებლად. კერძოდ,  ზემონახსენები თანხიდან 20 418 ლარი აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაიხარჯება, 22 030 ლარი _ აცანაში, შუხუთში _ 21 765 ლარი, ნიგოითში კი _ 27 828 ლარი. რაც შეეხება სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულს, აქ საექიმო ამბულატორიის მშენებლობის ტერიტორიის მომზადებისთვის  11 430 ლარია გამოყოფილი, უშუალოდ მშენებლობისთვის კი- 81 828 ლარი.  საფინანსო სამსახურის უფროსის მიერ ხელმოწერილი  განმარტებითი ბარათის მიხედვით,  ირკვევა, რომ რეგიონებში გასახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი თანხა  324 265 ლარით შემცირდა, აქედან ეს შემცირება გახორციელდება სახელმწიფო ფონდის, მათ შორის  წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციის, ასევე, გზების რეაბილიტაციის თანხების შემცირების ხარჯზე.  ამის გარდა, გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე  22 086 ლარითაა შემცირებული. საფინანსო სამსახურის მიერ ბიუროს სხდომაზე წარმოდგენილი განმარტებების მიხედვით, გაირკვა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე  მერია გეგმავს  ხუთი ათასი ლარით გაზარდოს გზის მიმდინარე სამუშაოების დაფინანსება, ხოლო ვიდეო კამარების ინსტალაციისთვის  763 ლარი გამოყოს. ამავე თანხიდან, სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მოთხოვნის საფუძველზე, დამატებით ოთხი ათასი ლარი უნდა მიიმართოს    სამხატვრო სკოლის შტატგარეშე მუშაკთა დასაფინანსებლად.  სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კი _ 1 100 ლარი. გარდა ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებებისა, ბიუროზე  საკრებულოს სხდომისთვის სხვა რიგი საკითხებიც წინასწარ მოთელეს დეპუტატებმა. როგორც გაირკვა,  ცვლილება შეეხება ლანჩხუთის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულებას. ასევე, ცვლილება შედის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“. საკრებულოს სხდომის გამართვამდე კი ამ საკითხების კიდევ ერთხელ გავლა მოუწევთ დეპუტატებს დარგობრივ ... ...
  • "შეინახეთ კადრები, სადაც სალია ამბობს სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლებაო და შემდეგ გავახსენოთ"ძალიან გთხოვთ, შეინახოთ ის კადრები, სადაც სალია ამბობს რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლება , _ ამის შესახებ მედიაექსპერტმა ნინია კაკაბაძემ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. კაკაბაძის თქმით, პაატა სალია ასე იტყვის რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუმცა მათი მთავარი მიზანი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაა.  "ბუნებრივია, რომ ამას იტყოდა პაატა სალია პირველ დღეს. მეტსაც გეტყვით, ამას იტყვის ერთი თვე, ორი თვე, რომ სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას არ აპირებს, მაგრამ ეს განცხადება, ცხადია, ღიმილის მომგვრელია, რბილად რომ ვთქვათ. რისთვის იბრძოდნენ ისინი?- იბრძოდნენ იმისთვის, რომ შეცვლილიყო ამ არხის სარედაქციო პოლიტიკა. ამას ჩვენ ერთად ვნახავთ. ძალიან გთხოვთ, შეინახოთ ის კადრები, სადაც სალია ამბობს რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლება და შემდეგ გავახსენოთ. საბედნიეროდ, გვაქვს უკვე საკმაო მასალა, სადაც ის ამ პოზიციას აფიქსირებს",- თქვა კაკაბაძემ ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...