იურისტი: "დოკუმენტების წარუდგენლობა, საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი უნდა გახდეს"

მთავარი თემა

იურისტი: "დოკუმენტების წარუდგენლობა, საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი უნდა გახდეს"

25 აგვ. 2014, 16:30:32

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 9 სამსახურია. შესაბამისად, დანიშნულია 9 უფროსი, რომლებზეც ჩვენს მიერ გამოთხოვილი  ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, ბრძანება 4 აგვისტოსაა დაწერილი.

"გურია ნიუსის" წყაროს ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის უფროსებს, სამსახურის დაწყების თაობაზე განცხადებები დაწერილი არ აქვთ. აღნიშნულ ინფორმაციას ჩვენთან საუბარში გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი, ლაშა თავაძე ადასტურებს.

"სამსახურის უფროსს განცხადების დაწერა არ სჭირდება, ის არის თანამდებობის პირი და მას გამგებელი თავად წარადგენს. ანუ განცხადება სჭირდება ისეთ პირებს, ვისზედაც ვრცელდება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი. სამსახურის უფროსებზე და მოადგილეებზე არ ვრცელდება ეს და განცხადების დაწერა არაა სავალდებულო. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არ ვრცელდება სამსახურის უფროსებზე და მოადგლეებზე", _ გვითხრა თავაძემ.

ასე არ ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტები. მათ მიაჩნიათ, რომ განცხადების არ არსებობის შემთხვევაში,  არ შეიძლება დაიწეროს ბრძანება და პირი დაინიშნოს თანამდებობაზე.

"საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის" იურისტი, ირაკლი პაპავა აღნიშნულთან დაკავშირებით ასეთ კომენტარს აკეთებს:

"აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ორგანულმა კანონმა "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსმა" გამგებლის სტატუსი შეცვალა და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან იგი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოდ და მუნიციპალიტეტის უმაღლეს თანამდებობის პირად ითვლება თვითმმართველ თემში. ამასთან, ორგანულმა კანონმა სწორედ მას მიანიჭა მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების (მათ შორის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა) თანამდებობაზე დანიშვნისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების ერთპიროვნული უფლება.

ახლა კი რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, უნდა დაეწერათ თუ არა გამგეობის სამსახურების უფროსებს განცხადებები სამსახურში მიღების თხოვნის შესახებ.

დავიწყოთ იმით, რომ "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის (იხ. მუხ. 11, პუნ. 1 და 11) თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგებელზე/მერზე, გამგებლის/მერის მოადგილეზე, გამგეობის/მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებზე არ ვრცელდება  "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოქმედება (გარდა ამ უკანასკნელის ცალკეული, კანონში ზუსტად მითითებული 12 კონკრეტული მუხლისა), მათ შორის არც მოხელის სამსახურში მიღების მარეგულირებელი მუხლების მოქმედება. თუმცა ამ შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნას საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესები. კერძოდ, იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელი (ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით) ადმინისტრაციულ ორგანოს წარმოადგენს, მიმაჩნია, რომ მის მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (მოცემულ შემთხვევაში - ბრძანების) გამოცემის მიმართ დაცული უნდა იქნას ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების მოთხოვნები, ანუ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენილი ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მოთხოვნილი უნდა იქნას ყველა ის აუცილებელი დოკუმენტი (მათ შორის წერილობითი განცხადებაც შესაბამისი თხოვნის/მოთხოვნის ან თანხმობის შესახებ), რაც ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში - მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება) გამოსაცემადაა საჭირო", _ აღნიშნავს იურისტი ირაკლი პაპავა.

იურისტი ლევან ალაფიშვილი  "გურია ნიუსთან" ამბობს, რომ სამსახურის უფროსებმა განცხადებები აუცილებლად უნდა დაწერონ.

"რა თქმა უნდა, უნდა დაეწერათ, რადგან იმ ჩამონათვალში, რასაც ითვალისწინებს საჯარო სამსახურში დასაქმების სავალდებულო დოკუმენტები,  აუცილებლად უნდა იდოს პირის განცხადებაც, რასაკვირველია. 

განცხადების არარსებობის პირობებშიც კი არ შეიძლება დაიწეროს ბრძანება და პირი დაინიშნოს თანამდებობაზე, ეს არის დარღვევა. განცხადება ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიურის ცნობები,  ეს ყველაფერი კანონის წესის დაცვით უნდა მოხდეს.  ეს ის ჩამონათვალია, რომელიც არის საფუძველი სამსახურის დაწყებაზე.  ამ დოკუმენტების საფუძველზე მიიღება პირი სამსახურში და გამოიცემა ბრძანება, დოკუმენტების წარუდგენლობა უნდა გახდეს საჯარო მოხელის განთავისუფლების საფუძველი. აი ეს არის ე.წ. "თეთრი ლაქა" , რომლითაც მანიპულირებენ დღეს საჯარო სამსახურები", _ ამბობს ალაფიშვილი.

ფაქტზე კი, რომლის თანახმადაც, "გურია ნიუსს", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და მერიამ არ მიაწოდა  შემდეგი ინფორმაცია - აქ დასაქმებული პირების პირადი განცხადებების ქსეროასლები სამსახურის დაწყების თაობაზე, სვ –ები და დიპლომის დედანთან დამოწმებული ასლები, რადგან ჩამოთვლილი საბუთები პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავდა, იურისტი ამბობს, რომ კონკრეტულად, მაინდიტიფიცირებელი პირადი ნომერი შეიძლება რომელიმე დოკუმენტში იყოს, მაგრამ შესაძლებელია ნომრის დაფარვა და მოთხოვნილი დოკუმენტების ამ სახით მოწოდება.

"ის,  რომ უპირობოდ იყოს შეზღუდული ინფორმაციის მიწოდება, იგივე განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, განცხადებები დასაქმების თაობაზე, ასევე ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიურის ცნობები, ეს კანონდარღვევაა, აღნიშნული ინფორმაციები არის საჯარო და თქვენთვის არმოწოდება არის უკანონობა. ასე, რომ უარი რომ გეთქვათ, უპირობოდ, განცხადებების მოწოდებაზე, ეს არის დარღვევა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით", _ აღნიშნავს ალაფიშვილი.

შესაძლოა თუ არა, აღნიშნული დოკუმენტების არმოწოდების მიზეზი ყოფილიყო ჩვენი წყაროს ინფორმაცია, რომ უკვე დასაქმებულ და დანიშნულ საჯარო მოხელეებს არ აქვთ ყველა საბუთი მიტანილი,  იურისტი ამბობს, რომ შესაძლებელია ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა კანონში არსებული ჩანაწერის მიხედვით, ეს შესაძლოა პირის განთავისუფლების საფუძველი გახდეს.

"დოკუმენტების წარუდგენლობა, შეიძლება, გახდეს პირის განთავისუფლების საფუძველი. ამით ადრეც, ყოველთვის, შემდგომაც და როგორც ჩანს,  ახლაც მანიპულირებენ ადმინისტრაციული ორგანოები. რაც სავალდებულო წარსადგენი დოკუმენტებია  საჯარო სამსახურში პირის დასანიშნად, რომელიმე დოკუმენტის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ეს  არის უპირობო საფუძველი და  ვალდებულება, რომ  არ მიიღონ პირი სამსახურში. თუ ყველა სავალდებულო დოკუმენტი პირს არ ექნება სამსახურის დაწყებამდე წარდგენილი, ის არის პირის განთავისუფლების საფუძველი", _ უთხრა "გურია ნიუსს" ალაფიშვილმა.
 ახალი ამბები
  • „არა-ფობიას!“ განცხადება შობის ღამეს გამონაკლისის დაწესებაზესამოქალაქო პლატფორმა „არა-ფობიას!" ეხმაურება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს კომენდანტის საათიდან დაგეგმილი გამონაკლისების შესახებ. პლატფორმა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, როგორც ნებისმიერი შეზღუდვა, ასევე მისგან გამონაკლისი დააწესოს თანასწორობისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების განუხრელი დაცვით და არ შექმნას დისკრიმინაციის ახალი პრეცედენტი. უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 2020 წლის 28 ნოემბრიდან ქვეყნის მასშტაბით კომენდანტის საათი 21:00 საათიდან 05:00 საათამდე დაწესდა. მიღებული დადგენილებით გამონაკლისი იქნება 31 დეკემბრის (ახალი წლის) და 6-7 იანვრის (შობის) ღამე. ამ მხრივ საყურადღებოა ვიცე-პრემიერის, მაია ცქიტიშვილის განცხადება, რომელმაც აღნიშნა: „...იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი მართლმადიდებელია და შობას აღნიშნავს 6-დან 7 იანვარს ღამეს, ამ შეზღუდვიდან იყო აღებული გამონაკლისი. [ეს შეზღუდვა] მოხსნილი იყო ამ დღეს იმიტომ, რომ ეს საქართველოს მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს ეხებოდა, რადგან ეს პრაქტიკულად ყველას ეხებოდა". სამოქალაქო პლატფორმა "არა-ფობიას" მიიჩნევს, რომ დაწესებული შეზღუდვიდან მხოლოდ 6 იანვრის ღამეს დაგეგმილი  გამონაკლისი რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაცია და ხელისუფლების კიდევ ერთი განაცხადია, რომ ის არ განიხილავს რელიგიურ უმცირესობებს თანასწორუფლებიან მოქალაქეებად. ამ მხრივ, განსაკუთრებით საგანგაშოა მაია ცქიტიშვილის განცხადება, რომელიც სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის საპირისპიროდ (რაც მოიაზრებს უმცირესობათა უფლებების პატივისცემასა და დაცვას)[1], ცხადად მიუთითებს, რომ ხელისუფლება გადაწყვეტილებებს მხოლოდ უმრავლესობის პერსპექტივიდან იღებს. ახლა, როდესაც უაღრესად მნიშვნელოვანია კონსოლიდაცია და ყველას თანასწორუფლებიანობაზე მკაფიო ხაზგასმა, ხელისუფლება, მსგავსი განცხადებებით ადამიანებს პირველ და მეორეხარისხოვან მოქალაქეებად ყოფს და კიდევ უფრო აღრმავებს უსამართლობის განცდას. გასათვალისწინებელია, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც  პანდემიის პერიოდში საქართველოს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები აკეთებენ ანტიკონსტიტუციურ განცხადებებს. გაზაფხულზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო მართლმადიდებლური სახელმწიფოა, რითაც ხაზი გაუსვა ერთი აღმსარებლობის უპირატესობას და უგულვებელყო სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთდამოუკიდებლობის ფუნდამენტური პრინციპი. ამასთან, ხელისუფლების გადაწყვეტილებებმა და განცხადებებმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა პრემიერის დაქვემდებარებაში მოქმედი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ნეგატიური როლი. სააგენტოს მანდატი პრემიერისა და მთავრობისთვის რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე კონსულტაციას გულისხმობს, თუმცა, ამ უწყებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ რელიგიიის თავისუფლებისა და რელიგიური გაერთიანებების თანასწორუფლებიანობის დაცვის ნაცვლად, ხელს უწყობს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პრივილეგიების მინიჭებას. ეს კარგად გამოჩნდა პანდემიის დროს სახელმწიფოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებშიც. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამოქალაქო პლატფორმა „არა-ფობიას!" მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას: ·  იმოქმედოს სეკულარიზმის, თანასწორობის და სამართლებრივი სახელმწიფოს კონსტიტუციური პრინციპების დაცვით და თანაბარი წესი  გაავრცელოს ყველა რელიგიურ გაერთიანებაზე; · გაიაზროს რელიგიის თავისუფლების მნიშვნელობა და მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებამდე, კონსულტაციები გამართოს რელიგიური ორგანიზაციების ფართო სპექტრთან, _ ნათქვამია ... ...
  • "დღეს გამორიცხულია" _ ათასობით აბონენტი სიცივეში რჩებადღეს დილით "ქუთაისი-სოხუმის" მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის 500 მმ განშტოებაზე მომხდარი დაზიანების გამო ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყდება აჭარისა და გურიის რეგიონებს. იმის გასარკვევად, როდის აღდგება ბუნებრივი აირის მიწოდება, "გურია ნიუსი" გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ოპერატიული მართვის სამსახურს დაუკავშირდა. როგორც აღნიშნული სამსახურის მთავარმა დისპეჩერმა თამაზ კობიძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, მიუხედავად დიდი მცდელობისა, დღეს ბუნებრივი აირის მიწოდება მოსახლეობისთვის ვერ მოხერხდება. "მიუხედავად მაქსიმალურის გაკეთებისა, დღეს ვერ შევძლებთ აღდგენას. ნაპოვნია დაზიანების ადგილი, მაგრამ იმდენად მიუვალი ტერიტორიაა, წინ ტრაქტორი მიდის, რომ გზა გაკაფოს და უკან ჩვენი ჯგუფი მიჰყვება. მთელი ღამე მოგვიწევს პროჟექტორის შუქზე მუშაობა, რომ ხვალისთვის მოსახლეობას გაზი ჰქონდეს", _ გვითხრა ... ...
  • თენგიზ ცერცვაძე სტაციონარიდან სახლში გაეწერათენგიზ ცერცვაძე სტაციონარიდან სახლში გაეწერა. ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის გენერალური დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე კოვიდინფიცირებიდან მეთხუთმეტე დღეს სტაციონარიდან გაეწერა და უკვე სახლში იმყოფება. ბატონი თენგიზის მდგომარეობა სტაბილურია, თავს მხნედ გრძნობს და მადლობას უხდის ყველას ვინც ყურადღება ... ...
  • „გომისმთაზე ნამდვილი ზამთარი ახლა დაიწყო“ახლახან, „გურია ნიუსის“ მეგობარმა, გომისმთის ერთ-ერთმა პირველმა მკვიდრმა, მერაბ სანიკიძემ მზისგულზე გაფენილი, თოვლით დაფარული გომისმთის ფოტოები გამოგვიგზავნა. „გომისმთაზე ნამდვილი ზამთარი ახლა დაიწყო. მთელი ღამე თოვდა. დილით მზემ გამ ოანათა, თუმცა, ცისკიდურს საზამთრო იერი აქვს. გომისმთას  ბარად  „გიგზავნით,“   დატკბით_ ასეთია ჩვენი მეგობრის ... ...
  • რა შეზღუდვები ამოქმედდა საქართველოში დღეიდან _ სრული ჩამონათვალისაქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედმა უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ ქვეყანაში მოქმედი წერტილოვანი შეზღუდვების გამკაცრებისა და გაფართოების გადაწყვეტილება მიიღო. უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 28 ნოემბერი - 31 იანვრის ჩათვლით: ქვეყნის მასშტაბით იზღუდება: 21:00 საათიდან 05:00 საათამდე პირთა გადაადგილება როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით, ასევე საჯარო სივრცეში ყოფნა; გამონაკლისი იქნება ახალი წლის ღამე - 31 დეკემბრის ღამე და ასევე შობის ღამე - 6 იანვრის ღამე; მგზავრების რეგულარული საქალაქთაშორისო გადაყვანა, მათ შორის - რკინიგზით, ავტობუსით, სამარშრუტო ტაქსით. მსუბუქ ავტომობილებზე (მათ შორის ტაქსებზე) არ წესდება შეზღუდვა; რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გადადიან გატანის სერვისზე. დასაშვებია: პროდუქტის გატანა ე.წ. takeaway, „დელივერი“ და „დრაივი“ ფიტნეს დარბაზებისა და საცურაო აუზების მუშაობა; ყველა სახის კონფერენციის, ტრეინინგის, კულტურული, გასართობი ღონისძიებების ჩატარება - დასაშვებია მხოლოდ ონლაინ ფორმატით. სპორტული, სახელოვნებო და კულტურული წრეების/სტუდიების საქმიანობა. დიდ ქალაქებში - თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, გორში, ფოთში, ზუგდიდსა და თელავში - და სათხილამურო კურორტები - ბაკურიანში, გუდაურში, გოდერძსა და მესტიაში დამატებით წესდება შემდეგი შეზღუდვები: თბილისის, თელავის, ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, გორის, ფოთის, ზუგდიდის საზღვრებში მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა; სავაჭრო ობიექტები (გარდა სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიებისა და პრესის ჯიხურებისა) მუშაობენ მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში; ღია და დახურული ბაზრობები არ მუშაობენ. ფუნქციონირებას აგრძელებენ აგრარული ბაზრები; სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები (გარდა სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამებისა) სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე; კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები აჩერებენ მუშაობას. სათხილამურო კურორტეზე ასევე: სასტუმროების მუშაობა დასაშვებია მხოლოდ საკარანტინო სივრცეების მოსაწყობად; ასევე, ჩერდება სათხილამურო ტრასებისა და სათხილამურო საბაგიროების ფუნქციონირება. 24 დეკემბერი - 2 იანვრის პერიოდში ხდება შეზღუდვების შემსუბუქება: ქვეყნის მასშტაბით: იმუშავებენ სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ბაზრობები; აღდგება როგორც მუნიციპალური, ისე - საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა. 3 იანვარი - 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით: ცხადდება უქმე/დასვენების დღეები; აღდგება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებდა 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე პერიოდში; არ მუშაობს საჯარო და კერძო დაწესებულება, გარდა ბანკებისა და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებისა და სერვისებისა. 16 იანვარი - 31 იანვარი ქვეყნის მასშტაბით: აღდგება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა, სავაჭრო ობიექტებისა და ღია და დახურული ბაზრობების მუშაობა (გარდა შაბათ-კვირისა). შაბათ-კვირას ტრანსპორტი, სავაჭრო ობიექტები და ბაზრობები აჩერებენ მუშაობას მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში შეზღუდვები არ ეხება ყველა სხვა ეკონომიკურ საქმიანობას, მათ შორის: 1. სახელმწიფო და კერძო სამშენებლო-სარემონტო საქმიანობას; 2. საბანკო და საფინანსო საქმიანობას; 3. სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიების და პრესის ჯიხურების მუშაობას; 4. დელივერსა და გატანის სერვისებს; 5. სილამაზის სალონებისა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრების მუშაობას; 6. ავტოტექმომსახურებისა და ტექნიკური ინსპექტირების სერვისებს; 7. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სარემონტო სერვისებს; 8. აგრარული ბაზრობის მუშაობას 9. და სხვ. არ იზღუდება მსუბუქი ავტომობილით (მათ შორის - ტაქსით) ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

კარმიდამო ჩემი

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...