საქართველო, გერმანია, ბრიტანეთი _ ხარჯები, რომლის მიზნობრიობა აუდიტმა ვერ დაადგინა

მთავარი თემა

საქართველო, გერმანია, ბრიტანეთი _ ხარჯები, რომლის მიზნობრიობა აუდიტმა ვერ დაადგინა

2015 იან 9 15:03:59

2012 წელს, საქართველოს მთავრობის განკარგულების  საფუძველზე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაევალა სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოსახლეობისათვის სასოფლო- სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის ფარგლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების გაცნობა-დათვალიერებისა და ექსტენციის სადგურებში ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის“ ანგარიშზე 1,545,000 ლარის გადარიცხვა, რომელიც ფონდმა მიიღო 2012 წლის 6 მარტს.

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის იმავე მიზნებისათვის დამატებით გამოიყო 1,200,000 ლარი, რომელიც ფონდის ანგარიშზე ჩაირიცხა 2012 წლის 19 ივლისს. ამრიგად, 2012 წელს პოპულარიზაციის (აგროტურის) პროექტის ფარგლებში ფონდისთვის გამოყოფილმა თანხამ სულ შეადგინა 2,745,000 ლარი.

ფონდის გამგეობის სხდომის ოქმის თანახმად, მომზადებული იყო პროექტის გეგმა, რომელიც მოიცავდა განსახორციელებელი ღონისძიებების ჩამონათვალს. კერძოდ: 2012 წლის აპრილის შუა რიცხვებიდან სექტემბრის თვის ჩათვლით, მოეწყობოდა ტურები ქვეყნის თითქმის ყველა სოფელში
მცხოვრები დაინტერესებული პირებისათვის (საორიენტაციოდ, სულ 40,000-მდე ადამიანისთვის) განხორციელებული და მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო პროექტების გაცნობა-დათვალიერების მიზნით. პროექტი ითვალისწინებდა ტურების სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფას წინასწარ დაგეგმილ ობიექტებზე გადასაყვანად. ფერმერებისათვის/გლეხებისათვის ობიექტების გაცნობას და სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას განახორციელებდნენ ფონდის მიერ დაქირავებული გიდები.

ობიექტების გაცნობა-დათვალიერების შემდგომ, ტურის მონაწილეებს გადაეცემოდათ სამახსოვრო სასაჩუქრე პაკეტები (ბრენდირებული საკანცელარიო ნივთები, ფონდის მმართველობაში შემავალი საწარმოს მიერ წარმოებული და სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სახელმძღვანელოს ნაბეჭდი გამოცემა). ტურის მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ სასმელი წყლითა და ერთჯერადი კვებით.

საქართველოს 10 რეგიონში შეირჩა 40 სადემონსტრაციო ობიექტი, სადაც უნდა შეკრებილიყვნენ ფერმერები განხორციელებული და მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო პროექტების გაცნობა-დათვალიერების მიზნით.

ტურის ხანგრძლივობა დღის მანძილზე დაახლოებით 5-6 საათი იყო, გრაფიკი წინასწარ მუშავდებოდა თითოეული რეგიონისთვის.

პროექტის ფარგლებში მიღებული თანხიდან (2,745,000 ლარი) აუთვისებელი თანხა 560,000 ლარი (აუთვისებლობა გამოიწვია პროექტის დაგეგმილ ვადაზე ადრე შეწყვეტამ) დაბრუნებულია სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშზე, ხოლო დარჩენილი თანხით - 2,185,000 ლარით, წარიმართა პროექტი.

პროექტის ფარგლებში  ხელფასებსა და სასტუმროს ხარჯებზე  240,521 ლარი დაიხარჯა;  ტრენინგებსა და ადმინისტრაციული ხარჯებზე 21,585 ლარი;  მარკეტინგსა და მასთან დაკავშირებული ხარჯებზე 697,871 ლარი; საწვავსა და ავტომანქანის ხარჯებზე 564,139 ლარი და კვებაზე  661,029 _   სულ 2,185,14511 ლარი.

აგროტურს წარმართვდნენ გიდები, რომლებიც აგრარული უნივერსიტეტიდან (სტუდენტები) კონკურსის საფუძველზე შეირჩნენ და გაიარეს სპეციალური მომზადება( ტრენინგი ჩაატარა შპს „აგროგეო +“).

შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, სულ დაქირავებული იყო 26 გიდი, ხოლო სატრანსპორტო საშუალებების (ავტობუსები, მიკროავტობუსები) სამართავად - 21 მძღოლი.

შრომითი ხელშეკრულებით გიდებისა და მძღოლების ყოველთვიური ანაზღაურება (გადასახადების გარეშე) შეადგენდა 100 ლარს, ამასთანავე თითოეულ ტურზე დამატებით უნაზღაურდებოდათ მძღოლებს 35 ლარი, ხოლო გიდებს 30 ლარი. პროექტის მიმდინარეობას ხელმძღვანელობდა 4 მენეჯერი.

სულ განხორციელდა დაახლოებით 520 აგროტური და გიდების, მძღოლებისა და მენეჯერების დარიცხულმა ხელფასმა შეადგინა 157,894 ლარი.

მძღლოლებთან და გიდებთან დადებული შრომითი ხელშეკრულების თანახმად, დამქირავებელი (ფონდი) უზრუნველყოფდა შემსრულებლის (გიდი/მძღოლი) შრომის ანაზრაურების გადახდას მხარეთა შორის შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

_ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველი იყო ტაბელი. ფაქტობრივად, გიდებისა და მძღოლების ხელფასების დარიცხვის საფუძველს წარმოადგენდა მხოლოდ ტაბელი, მხარეთა შორის არ არის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი, რაც შეუსაბამობაშია ხელშეკრულების მოთხოვნებთან, _ წერია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში, რომელიც უწყებამ არასამეწარმეო „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს“ (ყოფილი ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის“) 2012 და 2013 წლებში სახელმწიფო სახსრებით განხორციელებული საქმიანობის შესაბამისობის დასადგენად ჩაატარა.

ოფიციალური დოკუმენტაციის თანახმად, პროექტის ფარგლებში 50,094 ლარი გახარჯულია გიდების, მძღოლებისა და პროექტის მენეჯერების სასტუმროსა და სხვა თანმდევი სამივლინებო ხარჯების ასანაზღაურებლად.

წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით გაწეულია 2,185,145 ლარის ხარჯი, ანუ ბიუჯეტით გათვალისწინებულზე 145 ლარით მეტი, რაც ფონდის მიერ საკუთარი სახსრებითაა დაფარული. 2012 წლის 27-28 აპრილს, შპს „ინტურისტ პალასში“ (ქ. ბათუმი), საკონფერენციო დარბაზისა და სასტუმროს მომსახურების შესყიდვაზე გადახდილია 12,613 ლარი. სასტუმროს ნომრები გათვალიწინებული იყო 88 კაცზე, თანხით - 5,344 ლარი, ხოლო ბანკეტის ხარჯი შეადგენდა 7,269 ლარს.

იმავე მომსახურების შესყიდვა განხორციელდა 2012 წლის 5 ივნისს, ღირებულებით 19,919 ლარი. სასტუმროს ნომერი გათვალისწინებული იყო 131 კაცზე, თანხით 9,473 ლარი, ხოლო საბანკეტო მომსახურებისთვის - 10,446 ლარი.

_ წარმოდგენილ დოკუმენტებში არ ჩანს ვის გაეწია სასტუმრო და საბანკეტო მომსახურება შპს„ინტურისტ პალასში“ (ქ. ბათუმი). შესაბამისად, შეუძლებელია პერსონების იდენტიფიცირება დაგაწეული ხარჯის (სულ - 32,532 ლარი) მიზნობრიობის დადგენა. ფონდის განმარტებით, ზემოთ აღნიშნული მომსახურებებით ისარგებლეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის მმართველობაში შემავალი სსიპ-ის თანამშრომლებმა პროექტის მიმდინარეობის გაცნობის მიზნით, რაც დოკუმენტურად არ დასტურდება.

ასევე მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ არსებული ნორმატიული აქტის მოთხოვნის გაუთვალისწინებლად, ანაზღაურებულია გიდებისა და მძღოლების სასტუმროს ხარჯებთან ერთად კვების თანხა, 746 ლარის ოდენობით, _ წერია დასკვნაში.

პროექტის ფარგლებში  სარეკლამო მომსახურებაში (სარეკლამო ვიდეორგოლების დამზადება) 320,636 ლარია დახარჯული;  საჩუქრებში (ფერმერის წიგნი და საკანცელარიო საგნები) 180,893ლარი;  ღვინოში (5 ლ ტევადობის სადილზე, დანარჩენი საჩუქრად) 109,186 ლარი; 26 მაისის ღონისძიებებზე (გამოფენა "დამზადებულია საქართველოში") 31,843 ლარი; პოლიგრაფიული მომსახურებაზე (დაბეჭდილია ბადე/სტიკერები) 54,314 ლარი;  სხვადასხვა მომსახურებაზე ( გახმოვანების აპარატის ქირა) 1,000 ლარი _ სულ 697,872 ლარი.

_ ფონდის მხრიდან ვერ იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია (სია პერსონალური მონაცემებით), რომელიც შესაძლებელს გახდიდა იმ პირების (მოსახლეობის) იდენტიფიცირებას, თუ ვის გადაეცა საჩუქრები. შესაბამისად, აუდიტის ჯგუფი მოკლებულია შესაძლებლობას, გამოთქვას მოსაზრება აღნიშნული - 180,893 ლარის ოდენობის ხარჯის რეალობაზე. პროექტის ფარგლებში შპს „გრუზვინპრომ“-ისგან შეძენილია 109,186 ლარის ღირებულების ღვინო (მათ შორის: 100,479 ლარის საჩუქრის სახით გადასაცემად, ხოლო 8,707ლარის სადილზე მისართმევად). აღნიშნული ხარჯის გაწევა პროექტის მიზნების მისაღწევად, აუცილებლობას არ წარმოადგენდა, ამდენად იგი შეიძლება ჩაითვალოს არამიზნობრივ ხარჯად, _ ვკითხულობთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში.

საწვავი და ავტომანქანის ხარჯები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ფონდს აგროტურის განსახორციელებლად უსასყიდლო თხოვების წესით გადასცა 10 ერთეული „ჰიუნდაის“ მარკის 45-ადგილიანი ავტობუსი. ფონდმა პროექტის ფარგლებში შეიძინა 3 ერთეული „ფორდის“ მარკის მიკროავტობუსი (144,662 ლარი) და აგროტურის მონიტორინგისთვის ავტომანქანა ჯიპი - „ჰიუნდაი სანტაფე“ (25,130 ლარი).

სატრანსპორტო საშუალებები გადანაწილდა რეგიონებში. ავტობუსების საშუალებით ხდებოდა 42, ხოლო მიკროავტობუსებით - 15 ფერმერის გადაადგილება.
აგროტურის განსახორციელებლად, სულ შეძენილია 280,477 ლარის ღირებულების საწვავი. მათ შორის: 32,782 ლარის ღირებულების 14,200 ლიტრი ბენზინი, 247,695 ლარის ღირებულების 103,000 ლიტრი დიზელი.

პროექტის ფარგლებში ჩამოწერილია 102,022 ლიტრი დიზელი და 14,200 ლიტრი ბენზინი. მიუხედავად პროექტის დასრულებისა, სექტემბერსა და ოქტომბერში ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებზე ჩამოწერილია 7,141 ლიტრი დიზელის საწვავი, რაც ფონდის განმარტებით, განპირობებული იყო რეგიონებში საჩუქრების სახით დარჩენილი ნაშთების ტრანსპორტირებისათვის.

_ თითოეულ ავტობუსსა და მიკროავტობუსზე დამონტაჟებული იყო GPS მოწყობილობა, რომლითაც უნდა გაკონტროლებულიყო მათი გადაადგილება, თუმცა ფონდს არ გააჩნია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების შესახებ GPS სისტემის მიერ დაფიქსირებული ინფორმაცია, ამიტომ ვერ ხერხდება იმის იდენტიფიცირება, თუ როდის და სად გადაადგილდებოდა აღნიშნული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. შესაბამისად, შეუძლებელია 280,477 ლარის ღირებულების საწვავის ხარჯვის მიზნობრიობის დადგენა, _ წერია დასკვნაში.

კვების ხარჯები

პროექტის ფარგლებში, მოწვეული სტუმრებისა და თანამშრომელთა კვების მიზნით, ფონდსა და შპს „ორ წუთს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს „ორი წუთი“ ახორციელებდა კვებითი მომსახურების გაწევას დღეში ერთხელ, „შვედური სუფრით“ (ერთი კაცის კვების ღირებულება თავდაპირველად 13 ლარი, შემდეგ 19 ლარი). მომსახურების მიწოდება ხდებოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით პროექტის ფარგლებში, სხვადასხვა დღეებში, 34,072 მოწვეულ სტუმარს გაეწია კვებითი მომსახურება, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 629,800 ლარი.

ასევე სხვადასხვა დღეებში, ჯამში 420 სტუმარზე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებზე, გაწეულია 8,976 ლარის ხარჯი ( ხელშეკრულების მიხედვით ერთი კაცი კვების თანხა თავდაპირველად შეადგენდა 19,2ლარს, შემდეგ 23ლარს).

ფონდსა და ინდ. მეწარმე „აბესალომ კვირკველიას“ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება, რომლის საგანს წარმოადგენდა საბანკეტო მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით 5,000 ლარი. ერთ პერსონაზე სტანდარტული პაკეტით მომსახურების ღირებულება შეადგენდა 16.30 ლარს.

ხელშეკრულებასა და მიღება-ჩაბარების აქტში (მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 4,679 ლარი) არ არის მითითებული სად გაიმართა ბანკეტი, რამდენ პერსონაზე ან ვისთვის იყო გათვალისწინებული საბანკეტო მომსახურება.

_ კვებით მომსახურებაზე შედგენილ მიღება-ჩაბარების აქტებში მითითებულია მხოლოდ კვებით მოსარგებლეთა (ფერმერების/გლეხებისა და სამინისტროს თანამშრომელთა) რაოდენობა. ვერ იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია (სია პერსონალური მონაცემებით), რომელიც შესაძლებელს გახდიდა იმ პირების იდენტიფიცირებას, ვისზეც იქნა გაწეული აღნიშნული ხარჯები. შესაბამისად, აუდიტის ჯგუფი მოკლებულია შესაძლებლობას, გამოთქვას მოსაზრება აღნიშნული 661,029 ლარის ოდენობის ხარჯის რეალობაზე.
მიუხედავად სექტემბრის დასაწყისში პროექტის მოსალოდნელი შეწყვეტისა, სექტემბერში შეძენილია წყალი „სნო“ 20,600 ცალი (ამ პერიოდში ნაშთად იყო დარჩენილი 5,212 ბოთლი), რაც მიუთითებს პროექტის ხარჯების არასწორად დაგეგმვასა და ზოგადად, არაეფექტიან მუშაობაზე. აღსანიშნავია, რომ მოგვიანებით აღნიშნული წყლის ნაშთი 25,812 ცალი ბოთლი უსასყიდლოდ გადაეცა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს.
ამრიგად, 2,185,000 ლარის ათვისებაზე წარმოდგენილი არასრულყოფილი დოკუმენტებიდან გამომდინარე ვერ დგინდება ხარჯების გაწევის რეალობა, რაც შეუძლებელს ხდის დადგინდეს მისი მიზნობრივობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაციის პროექტის ძირითადი მიზანი იყო სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის ფარგლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების გაცნობა-დათვალიერებისა და ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდება. თუმცა, არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი, ინფორმირებულ ფერმერთა ვინაობის შესახებ. შედეგად, აუდიტის ჯგუფი ვერ გამოთქვამს რწმუნებას პროექტის განხორციელებით მიღწეული შედეგის შესახებ,
 
_ აღნიშნავენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში.

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია (ქ. ლონდონი)

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილით, ფონდს დაევალა 2012 წლის ივლისში ქ.ლონდონში საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით, ქართული კულტურის, სპორტის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით დაგეგმილი „ქართული დღეების“ გამართვისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება.

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით , ქ.ლონდონში აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებების მოწყობის დაფინანსების მიზნით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოეყო 100,000 ლარი ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდისთვის“ გადასაცემად.

2012 წლის 29 ივლისიდან 2012 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით, ქ.ლონდონში დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის ფონდის მიერ პროდუქციისა და მომსახურების შესყიდვაზე გაწეულია 178,436 ლარის ოდენობის ხარჯი, ფონდის მხრიდან თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 78,436 ლარი.

სს „სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ „ჯგუფ - ემ გრუპთან“ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტში არ ფიქსირდება ღონისძიებაში მონაწილე პირების რაოდენობა და ვინაობა.

წარმოდგენილია ხარჯების ზოგადი ჩამონათვალი: ავიაბილეთების, ვიზების, მზარეულების ანაზღაურებისა და შესაძენი კვების პროდუქტების ჩამონათვალი, სულ 77,962 ლარის ოდენობით.

წარმოდგენილი ინვოისის საფუძველზე, ქ.ლონდონში APARTMENTS OF LONDON LTD-ისაგან შეძენილ იქნა სასტუმროს, პავილიონის იჯარისა და მოწყობის მომსახურება, სადაც გაიმართა ქართული აგროსასურსართო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. 2012 წლის 14 მაისს გადარიცხულია 32,750 გირვანქა სტერლინგი, საიდანაც 26,000 გირვანქა სტერლინგი შეადგენს 4 თვის ქირის ღირებულებას, ხოლო 6500 გირვანქა სტერლინგი გადარიცხულია საგარანტიოდ.

ღონისძიება მიმდინარეობდა 2012 წლის 29 ივლისიდან 2012 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით. გაურკვეველია რატომ არის 4 თვის ვადით დაქირავებული და ასევე ვერ დადგინდა იმ პირთა რაოდენობა და მონაცემები, ვინც სარგებლობდა ამ აპარტამენტებით.

6500 გირვანქა სტერლინგი წარმოადგენდა ავანსს, რომელიც ექვემდებარებოდა უკან დაბრუნებას, თუმცა ლონდონიდან გამოგზავნილი CHECK OUT REPORT-დან ჩანს, რომ გაურკვეველი პირების მიერ მიყენებულ იქნა მატერიალური ზარალი თანხით - 4,008 გირვანქა სტერლინგი და შესაბამისად, ფონდის ანგარიშზე დაბრუნებულია მხოლოდ 2,492 გირვანქა სტერლინგი.

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია (ქ.ბერლინი)

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით13, გერმანიაში, ქ.ბერლინში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების გამართვის მიზნით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოეყო 360,000 ლარი, ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდისათვის“ გადასაცემად.

სააგენტოს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, 2012 წლის 24-27 მაისს გერმანიაში, ქ. ბერლინში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებების მოწყობის მიზნით, სს „სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ ჯგუფი-ემ გრუპისგან" შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სახის პროდუქცია და მომსახურება ღირებულებით 79,325 ლარი, ასევე SOVADA IMS LTD -ისგან პავილიონის იჯარისა და სასტუმროს მომსახურება -364,931ლარი, სულ 444,256 ლარი. ფონდის მხრიდან თანადაფინანსებამ შეადგინა 84,256 ლარი.

ფიზიკური პირის ქ.ბერლინიდან დაბრუნების თარიღად მითითებულია 30-31 მაისი (ღონისძიება იმართებოდა 24-27 მაისს), უცნობია მათი დაყოვნების მიზეზი.

მიუხედავად იმისა, რომ ღონისძიება იმართებოდა 24-27 მაისს, ერთ-ერთი მზარეული გაემგზავრა 2012 წლის 17-18 მაისს, რომლის ხარჯმაც შეადგინა 2,306 ლარი (მ.შ. ბილეთი: თბილისი-მიუნხენი-ბერლინი-ვარშავა-თბილისი - 2,064 ლარი, ხოლო სასტუმრო - 242 ლარი). ასევე აღნიშნული პიროვნება ქ. ბერლინში გაემგზავრა 21 მაისს და ჩამოფრინდა 30 მაისს. აუდიტის ჯგუფმა ვერ მოიპოვა მტკიცებულება 17-18 მაისს ამ პიროვნების გერმანიაში გამგზავრების აუცილებლობასთან დაკავშირებით.

SOVADA IMS LTD-ის მიერ წარმოდგენილია 2 ინვოისი საერთო თანხით - 175,000 ევრო. აღსანიშნავია, რომ SOVADA IMS LTD -სთან ხელშეკრულება გაფორმებული არ არის და შესაბამისად, არც მიღება-ჩაბარების აქტია შედგენილი. ინვოისების მიხედვით, შესყიდულია პავილიონის იჯარისა და სასტუმროს მომსახურება.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციით ვერ ირკვევა მომსახურების სახეები და პირობები, ვინ და რამდენმა სტუმარმა მიიღო აღნიშნული მომსახურება. შესაბამისად, აუდიტის ჯგუფი მოკლებულია შესაძლებლობას, გამოთქვას მოსაზრება აღნიშნული 364,931 ლარის ოდენობის ხარჯის რეალობაზე.
 ახალი ამბები
  • პრეზიდენტმა სააღდგომოდ 19 პატიმარი შეიწყალასაქართველოს პრეზიდენტმა სააღდგომო დღესასწაულების ფარგლებში მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების ფარგლებში, 19 პატიმარი შეიწყალა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, ლაშა ჟვანიამ განაცხადა, პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ მსჯავრდებულთაგან ორი ქალბატონია, რომლებიც პენიტენციურ დაწესებულებას დღესვე დატოვებენ. „ასევე საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 23 პირობითი მსჯავრდებული, აქედან ორი ქალი. შეწყალებულთაგან 21 პირობითი მსჯავრდებული სრულად გათავისუფლდა პირობითად ჩათვლილი თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი მუხლისგან. მათ შორის, სამი პირობითი მსჯავრდებული შეწყალებული იქნება პირობითი მსჯავრისა და საქმიანობის უფლების ჩამორთმევისგან, ხოლო ორ მსჯავრდებულს შეუმცირდა პირობითი მსჯავრის მოსახდელი ვადა“, – განაცხადა ... ...
  • პროფესიული გადამზადების კურსებზე სწავლა 1426-მა ბენეფიციარმა დაიწყოსოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“  ფარგლებში,  მოკლევადიან კურსებს 1426 ადამიანი გაივლის. თბილისსა და 11 მუნიციპალიტეტში არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში სასწავლო პროცესი მიმდინარე წლის აპრილში დაიწყო.  მომზადება-გადამზადების მოკლევადიანი კურსები 2-დან 4 თვემდე გრძელდება.  პროგრამაში, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო, 30 პროფესიული სასწავლებელია ჩართული. სასწავლო კურსები შრომის ბაზრის თვისობრივი კვლევის საფუძველზეა შემუშავებული. პროგრამის მონაწილეები 31 მოთხოვნად პროფესიას ეუფლებიან. პროფესიულ კურსებზე სწავლის მსურველებს სააგენტო ვაუჩერს გადასცემს, რომლის მაქსიმალური ღირებულება 1000 ლარს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის კი 1500 ლარს შეადგენს.    სწავლის დამთავრებისთანავე, კურსდამთავრებულებს სოციალურ მომსახურების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ დასაქმების ფორუმში მონაწილეობისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად,  მყისიერი დასაქმების შესაძლებლობა მიეცემათ.   „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“  მეორე ეტაპი 2019 წლის სექტემბერში ... ...
  • „ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი მინიმალურ დონზეა დასული“_ ნიკა ჩიტაძე„საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს ბიძინა ივანიშვილის დაპირებების აღარ სჯერა. 2013-2014 წლებში პარტიის ლიდერისადმი ნდობის ხარისხი 50%-ს აღემატებოდა, დღეს კი მისი რეიტინგი მინიმალურ დონეზეა დასული“,_ აღნიშნა „გურია ნიუსთან“ პოლიტიკის ექსპერტმა ნიკა ჩიტაძემ. ჩიტაძე პანკისში განვითარებულ მოვლენებსაც აფასებს და ამბობს, რომ “ხელისუფლებამ  არარაციონალური მოქმედებებით, მათ შორის, ადგილზე სპეცრაზმის შეყვანით საქართველოს არაკეთილმოსურნეების წისქვილზე  წყალი დაასხა“. _ ბატონო ნიკა, პოლიტიკოსთა და ექსპერტთა ნაწილი პანკისის ხეობაში სამართალდამცავებისა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის მომხდარ მწვავე დაპირისპირებაზე პასუხისმგებლობის უმეტეს წილს შს მინისტრს, გიორგი გახარიას აკისრებს. იმ ფონზე, როცა ადგილზე დამატებითი ძალების მობილიზებამ ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავა, როგორ ფიქრობთ, “ქართული ოცნების“ ხელისუფლების მხრიდან რამდენად გააზრებული და მართლზომიერი ნაბიჯი იყო ძალადობრივი ქმედებების განხორციელების მიზნით ხეობაში სპეცრაზმის შეყვანა? _პირველ ყოვლისა, პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ შს სამინისტროს აღნიშნულმა ქმედებამ საქართველოს ინტერესები დააზიანა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ქვეყანაში ჰიდროელექტრორესურსების გამოყენება აუცილებელია. მაგალითისთვის, ჯამში საქართველოს, დაახლოებით, ჰიდროელექტრორესურსების 15%-მდე აქვს ათვისებული. ჰიდროელექტრორესურსების მაქსიმალურად ათვისების შემთხვევაში კი, საქართველოს შეუძლია, დაახლოებით, 150 მილიარდ კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავოს. ასეთ ვითარებაში, ხელისუფლების შეცდომა ის არის, რომ პანკისის მოსახლეობასთან ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით ნაკლები კომუნიკაცია ჰქონდა. აღნიშნულ რეგიონში მნიშვნელოვანი პროექტები უნდა განხორციელდეს, ხელისუფლებამ კი საკუთარი არარაციონალური მოქმედებებით, მათ შორის, ადგილზე სპეცრაზმის შეყვანით, რაც სრულიად გაუზრებელი ნაბიჯი იყო, საქართველოს არაკეთილმოსურნეების წისქვილზე წყალი დაასხა.   _მედიაში აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პანკისში სამართალდამცავებსა და მოსახლეობას შორის მომხდარი დაპირისპირება სუს-ის უფროსის ვახტანგ გომელაურისა და პოლიტიკაში დაბრუნებული ირაკლი ღარიბაშვილის შს მინისტრ გიორგი გახარიასთან დაპირისპირების შედეგია. აღნიშნულის შესახებ რას ფიქრობთ?! გავლენების გადანაწილების მიზნით, შესაძლოა, მაღალჩინოსნებს შორის შიდაპარტიული ბრძოლა მიმდინარეობდეს? _მაღალჩინოსენბს შორის დაპირიპირება გამორიცხული არ არის, თუმცა აღნიშნულის დამამტკიცებელი საბუთი, ჯერჯერობით, არ არსებობს, ამიტომ ამ თემის შესახებ კომენტარის გაკეთება გამიჭირდება. ვარაუდების შესახებ იმ შემთხვევაში ვისაუბრებ, თუ მაღალჩინოსნებს შორის დაპირისპირების კონკრეტულ ფაქტი გამოიკვეთება. ამ ეტაპზე, მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ კარგად გაიგოს, პანკისი ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ქვეყნისთვის სასარგებლო არის თუ არა.   _ 2 წლის შემდეგ ირკვევა, რომ პარლამენტმა ზაზა ხარებავა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრად კანონდარღვევით დაამტკიცა.  კერძოდ, არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი”, რომელმაც ხარებავა კანდიდატად წარადგინა, სასამართლოში წარმომადგენლობით საქმიანობას არ ახორციელებდა, რაც კანონის მიხედვით, კანდიდატის წარმდგენ არასამთავრობო ორგანიზაციას მოეთხოვება. ნიშანდოვლივია ის ფაქტი, რომ ხარებავა ამავე საბჭოს წევრის, სასამართლო კლანის წევრად მიჩნეული ირაკლი შენგელიას მეჯვარე და შვილის ნათლიაა, აღნიშნული ფაქტი, როგორ ფიქრობთ, სასამართლო სისტემაში კლანურ მმართველობასა და კორუფციის არსებობაზე მიუთითებს? _ ფაქტები აჩვენებს, რომ განსაკუთრებით სასამართლო სისტემაში კლანური მმართველობა და ნეპოტიზმის პრობლემა არსებობს. როგორც ცნობილი ფილოსოფოსი ციცერონი იტყოდა, მართლმსაჯულება სახელმწიფოს საფუძველია. სასამართლო სისტემაში მურუსიძე-ჩინჩალაძის არსებობა კი ნიშნავს იმას, რომ საქმე კლანურ მმართველობასთან გვაქვს.  სასამართლო სისტემაში ნეპოტიზმის არსებობა ყველა უწყებასთან შედარებით ბევრად უკეთ ჩანს. პრობლემაა ისიც, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსები გამჭვირვალედ არ ტარდება.   _ ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების უკმაყოფილების ზრდის ფონზე, როგორ ფიქრობთ, „ქართული ოცნება“ 2020 წლამდე მსხვილ საკადრო ცვლილებებს, მათ შორის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის დონეზე, განახორციელებს?  _ 2020 წლამდე „ქართული ოცნების“ გუნდში საკადრო ცვლილებები განხორციელდება. მმართველი პარტიის საარჩევნო სიაში ახალ სახეებს ვიხილავთ. გამორიცხული ისიც არ არის, რომ პრემიერი მამუკა ბახტაძე უახლოეს მომავალში შეიცვალოს. იმ ფონზე, როცა მოსახლეობა ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილს აბრალებს, პარტიის ლიდერი ვიღაცებს განტევების ვაცის როლს აუცილებლად მოარგებს. აღსანიშნავია, რომ  საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს ბიძინა ივანიშვილის აღარ სჯერა, 2013-1014 წლებში მისდამი ნდობის ხარისხი 50%-ს აღემატებოდა, დღეს  კი მისი რეიტინგი მინიმალურ დონეზეა ... ...
  • ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულის დღეებში საქართველოს ბანკის სერვისცენტრების მუშაობის განრიგი (R)საქართველოს ბანკმა, ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, სერვისცენტრების მუშაობის განრიგის შესახებ განაცხადა. 26, 28 და 29 აპრილი საქართველოს ბანკის გარკვეული სერვისცენტრებისთვის დასვენების დღეები იქნება. შაბათს, 27 აპრილს, ბანკის ყველა სერვისცენტრი, მათ შორის Express სერვისცენტრებიც, იმუშავებენ  ჩვეულ რეჟიმში, სტანდარტულად დადგენილი სამუშაო საათების მიხედვით. მომხმარებელს მოქმედი სერვისცენტრების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის შეუძლია მიმართოს, სატელეფონო მომსახურების ცენტრს ნომერზე: 2 444 444. სატელეფონო მომსახურების ცენტრი ხელმისაწვდომი იქნება 24 საათის განმავლობაში, კვირაში შვიდი დღე. ასევე, ინფორმაცია საქართველოს ბანკისა და Express ბანკის სერვისცენტრების მუშაობის განრიგთან დაკავშირებით  ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგ ბმულებზე: საცალო საბანკო მომსახურების სერვისცენტრების განრიგი: https://bankofgeorgia.ge/retail/ge/about-us/news?n=442 ექსპრეს ბანკის სერვისცენტრების განრიგი: http://expressbank.ge/ge/about-express/news?n=251 30 აპრილიდან საქართველოს ბანკის ყველა სერვისცენტრი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს ... ...
  • "ნაციონალური მოძრაობის“ ბრალდებები აბსურდულია _ ოცნების კანდიდატს მოსახლეობის 65 % უჭერს მხარს" (R),,ნაციონალური მოძრაობის“ ბრალდებები აბსურდულია და გამოწვეულია იმ შიდა კვლევებით, რომლს მიხედვითაც ოცნების კანდიდატს მოსახლეობის  65 % უჭერს მხარს” _  ასე ეხმაურება ,,ნაციონალური მოძრაობის“ ბრალდებებს ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ლაშა გვასალია.  „ამ მონაცემების გამო ნაციონალები აგონიაში არიან და გადმოდიან აბსურდულ ბრალდებებზე, არავინ არ ახდენს ზეწოლას, ზეწოლები და ხალხის დაშინება მათი მოგონილია. აბსურდულია ნაციონალური მოძრაობის ბრალდება, თითქოს ჩვენ საარჩევნოდ არაზუგდიდელებს ვარეგისტრირებთ. ეს არის წმინდა წყლის სიცრუე და იმ კვლევას უკავშირდება, რაც ჩატრადა  და რომლის მიხედვითაც მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატი გიორგი შენგელია 65% ლიდერობს“ _ აცხადებს ლაშა გვასალია. მისივე განმარტებით ცნობილია ნაციონალების ადგილობრივი ლიდერების ვინაობაც  ვინც რეგიონის მუნიციპალიტეტებში აქტივის მობილიზებას და ზუგდიდში ჩაწერებს ახდენს.  ,,რაც შეეხება ჩაწერების  თემას, პირიქით მათი მხრიდან ხდება  მომხრეების მობილიზება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და ზუგდიდში ჩაწერა, შემიძლია დაგისახელოთ კონკრეტული ადამიანების სახელები და გვარები.  ხობში ამ პროცესს ია ჯიშკარიანი ხელმძღვანელობს, წალენჯიხაში ელგიჯა მესხია, ფოთში კი დარეჯან ცხვიტარია, ეს ადამიანების ახდენს აქტივის მობილიზებას და ჩაწერების გაკეთებას. შეუძლიათ, რაც უნდათ ის გააკეთონ, ჩვენ გავიმარჯვებთ და ამას არჩევნებზე დავამტკიცებთ“ _ აცხადებს ლაშა ... ...

არქივი

ზაფრანი

თამაში თუ რეალობა...

ქალს შეუძლია, თავის შესახებ ყველაფერი...

„სასწრაფო” დიეტა

თუ გსურთ, მოკლე დროში კილოგრამების...

რაში ხარჯავს ქალი ყველაზე მეტ დროს ფუჭად?

რაში ხარჯავს ქალი ყველაზე მეტ...

სვით მაყვლის ფოთლების ჩაი

მაყვალი სამკურნალო მცენარეა. სამკურნალოდ გამოიყენება...

რა მოსწონთ ქალებს მამაკაცებში ცეკვის დროს

ცოტა ხნის წინ ბრიტანელმა სწავლულებმა...
კარმიდამო ჩემი

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...

ნუ ეხუმრებით გაციებას!

გაციება სიცივის დადგომისთანავე ვლინდება. ბევრი...