ოჯახური დასაქმების ბიუროდ ქცეული დუმბაძის სახელობის საბავშვო თეატრი

მთავარი თემა

ოჯახური დასაქმების ბიუროდ ქცეული დუმბაძის სახელობის საბავშვო თეატრი

2013 იან 5 18:41:57

ამ ოჯახური ჩამონათვალის მიუხედავად, ნოდარ დუმბაძის სახელობის საბავშვო თეატრის ყოფილი მმართველი მიხეილ ანთაძე მიიჩნევს, რომ “საქმიანობის პროცესში ხელმძღვანელობდა "საქართველოს კანონით საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ"  მიხედვით და არ დაურღვევია მისი მოთხოვნები."

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილის, ალექსანდრე მარგიშვილის წერილის პასუხად, მიხეილ ანთაძე განმარტავს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ადამიანები არ მიეკუთვნებიან ახლო ნათესავებს და მეტი დამაჯერებლობისთვის მოჰყავს მე-4 მუხლი "საქართველოს კანონიდან საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ"

ა) "ოჯახის წევრში" იგულისხმება პირის მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე მასთან მუდმივად მცხოვრები პირები;

ბ) "ახლო ნათესავში" იგულისხმება პირის ოჯახის წევრი, პირდაპირი აღმავალი და დაღმავალი შტოს ნათესავი, გერი, და და ძმა, აგრეთვე მშობლის და შვილი გერები.

აბსოლუტურად განსხვავებული შეხედულება აქვს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორს, თემურ ჩიხრაძეს, რომელიც თავის მოხსენებით ბარათში, რომელიც სამართლებრივი დასკვნის ხასიათს ატარებს, აღნიშნავს:

"ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობა ექვემდებარება საჯარო სამართლის ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპებს. კერძოდ: ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია მიუკერძოებლობის პრინციპი. „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მე-8 მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად,  ადმინისტრაციულ წარმოებაში არ შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს თანამდებობის პირმა, რომელსაც აქვს პირადი ინტერესი, ანდა არსებობს სხვა გარემოება, რომელიც ზეგავლენას მოახდენს სქმის გადაწყვეტაზე“

აღნიშნული პრინციპიდან გამომდინარე, ადმინისტრაციულ ორგანოში (საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში) თეატრის მმართველის, მისი შვილების და ოჯახის წევრების ერთობლივი საქმიანობა კანონსაწინააღმდეგოა და არ შეესაბამება მიუკერძოებლობის პრინციპის განვრცობითი განმარტების შინაარსს”, _ აღნიშნავს თემურ ჩიხრაძე.

როგორც "გურია ნიუსს" კულტურის სამინისტროში განუცხადეს, მიხეილ ანთაძე გადაყენებულია თეატრის ხელმძღვანელობიდან, ის 31 დეკემბერს გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე. დასკვნა კი, სადაც გარდა საოჯახო მმართველობისა, სხვა უამრავი დარღვევაა დაფიქსირებული, ფინანსთა სამინისტროს გადაეცა რეაგირებისთვის.

საბავშვო თეატრის საქმიანობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნის შესაბამისად, მმართველი თვითნებურად, არამიზნობრივად, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან შეუთანხმებლად განკარგავდა თეატრის სახელფასო ფონდს. კულტურის სამინისტროდან გამოყოფილი თანხა სრულად არ ურიგდებოდათ საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ თანამშრომლებს. მიხეილ ანთაძე აღნიშნულ საბიუჯეტო თანხებს, ბიუჯეტის შესახებ კანონის დარღვევით, უნაწილებდა ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალს, რომელთაც ჰონორარები და პრემიები უნდა მიეღოთ თეატრის მხოლოდ საკუთარი შემოსავლებიდან-იჯარებიდან, ბილეთებისა და აბონემენტების რეალიიზაციიდან.

დასკვნაში ასეთი არაერთი მაგალითია მოყვანილი:

თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალურ საბავშვო თეატრს პოლიგრაფიულ მომსახურეობას უწევდა შპს "ტორი პლუსი". საზოგადოებაში, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროდან გაგზავნილი იქნა წერილი, რომლითაც მოთხოვნილი იყო ბოლო სამი წლის განმავლობაში საბავშვო თეატრზე პოლიგრაფიულ მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტების ქსეროასლები. მიღებული დოკუმენტაცია შეუდარდა საბავშვო თეატრის ბუღალტერიაში საწყობში არსებულ დოკუმენტებს. აღმოჩნდა, რომ 2011 წლის 9 მარტის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით მიღებული აქვთ 7200 ბილეთი, რომელიც ბუღალტერიაში აღრიცხული არ არის. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაზე და სასაქონლო ზედდებულზე საქონლის მიღებაზე ხელს აწერს თეატრის მმართველის მძღოლი გ. ფურცელაძე, რომელიც განმარტავს, რომ აღნიშნული 7200 ბილეთი მიტანილი იქნა თეატრის ბუღალტერიაში.

თეატრის ყოფილი ბუღალტრის ნ. ძაძამიძის განმატებით, აღნიშნული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა და სასაქონლო ზედდებული არ უნახავს და შესაბამისად, დღგ-სსაგადასახადო დეკლარაციაში ნაჩვენები არ არის. შემდგომ, თეატრის ადმინისტრაციის მიერ მოიძებნა დოკუმენტები და ბილეთები, რომელიც ადმინისტრაციის განმარტებით, დაბეჭდილი იყო ჯგუფ "მგზავრებისა" და ცენტრალური საბავშვო თეატრის ერთობლივი ღონისძიებებისთვის. აღსაღნიშნავია, რომ ჯგუფ "მგზავრებთან" ხელშეკრულება ვერ მოიძებნა.

2011 წლის ივლისიდან, თეატრიდან განთავისუფლებული იყო თეატრის მთავარი ბუღალტერი ნ. ძაძამიძე, რომელმაც ბუღალტრული და საწყობის ნაშთები არ გადააბარა მის თანამდებობაზე დანიშნულ პირს. აღნიშნული ნაშთების გადაბარება უნდა მომხდარიყო სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო თეატრის მმართველის ბრძანების საფუძველზე. გარდა ამისა, თეატრში 2010-2011 წლების სასაქონლო – მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაცია ჩატარებული არ აქვთ.

კომისიის მიერ დადებული დასკვნის თანახმად, რომელსაც დევი დევიძე თავმჯდომარეობდა, ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ნოდარ დუმბაძის სახელობის საბავშვო თეატრში ადგილიო ჰქონდა შემდეგი სახის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს:

დასაქმებულებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები არასრულყოფილადაა გაფორმებული – რიგ შემთხვევებში ხელშეკრულებები ცალმხრივადაა გაფორმებული, არ არის მითითებული მოქმედების ვადა, ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა, არასრულადაა შევსებული დასაქმებულის პირადი მონაცემები;

თეატრის მმართველის მიერ უგულველყოფილია და არ არის დაცული, მის მიერ ბრძანებით დამტკიცებული და სამინისტროსთან შეთანხმებული საშტატო ერთეულებისა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობა, მათში მომხდარი ცვლილებები სამინისტროსთან არ შეთანხმებულა;

თეატრში ადგილი აქვს საბიუჯეტო დაფინანსებიდან შტატგარეშე თანამშრომლების სახელფასო და საჰონორარო ანაზღაურების გაცემის ფაქტებს, წინა წლების სახელფასო დავალიანებების დაფარვას;

საჩუქრად გაცემული აბონემენტები და სპექტაკლზე დასასწრები უფასო მოსაწვევები არ არის შემოსავალში აღებული და შესაბამისად, არ არის დაბეგრილი გადასახადებით, გამოვლენილია ბილეთების დანაკლისი;

თეატრში ერთობლივ საქმიანობას ეწევიან მმართველი, მისი შვილები და ოჯახის წევრები.

უფრო დეტალურად ამ და სხვა დარღვევებზე, ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები იმსჯელებენ.
 ახალი ამბები
  • ახალი ელექტრონული სერვისების გაცნობის მიზნით, მეწარმეებთან შეხვედრების ციკლი გრძელდება (R)სამეწარმეო რეესტრის დისტანციური სერვისების საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIძ) მხარდაჭერით ხორციელდება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებმა სარეგისტრაციის პროცედურებსა და გამარტივებულ ელექტრონულ სერვისების მოხმარებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს.ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ასევე გაეცნენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის დანერგილ ინოვაციური სერვისსაც, რომლის საშუალებითაც, შპს-ების პარტნიორებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ელექტრონულად შეუძლიათ პარტნიორთა კრებების მოწვევა/ჩატარება და გადაწყვეტილებების მიღება. მომსახურების მისაღებად საჭიროა როგორც შპს, ისე მისი პარტნიორები პორტალზე: წწწ.მყ.გოვ.გე იყვნენ რეგისტრირებულნი. შეხვედრის მონაწილეებს ელექტრონული ბარათის წამკითხველი სპეციალური მოწყობილობებიც გადაეცათ, რომლითაც ონლაინ სერვისების მოხმარებისას, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებაა შესაძლებელი. ელექტრონული სერვისები, მომხმარებლის დროისა და ფინანსების დაზოგვასთან ერთად, დოკუმენტების უსაფრთხოებისა და ხელმისაწვდომობის ხარისხს ზრდის და ადმინისტრაციული რესურსის ეფექტიან გამოყენებას უზრუნველყოფს. ... ...
  • onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ახალი, ინოვაციური ონლაინ პლატფორმა (R)onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ონლაინ პლატფორმა, საყოფაცხოვრებო მსხვილი და წვრილი ტექნიკის სახლიდან გაუსვლელად შერჩევის, შეძენისა და საკურიერო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას წარმოადგენს. ამ ეტაპზე onoff.ge-ს ონლაინ კატალოგში 100 000-ზე მეტი პროდუქტია განთავსებული და 100-ზე მეტი მაღაზიის შეთავაზების გაცნობაა შესაძლებელი. Onoff.ge –ზე საკუთარი პროდუქციის დამატება შეუძლია ნებისმიერი ტიპის და ზომის კომპანიას, რომელიც მობილური ტელეფონების, აქსესუარების, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე მსხვილი თუ წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტს და გაყიდვას ახორციელებს. პროექტის წარმატებით გაშვება Onoff.ge-ს გუნდის გარდა, კომპანია Wandio-ს და ლიბერთის IT დეპარტამენტისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გუნდის აქტიური თანამშრომლობის შედეგია. მათ მიერ შეიქმნა უსაფრთხო და სანდოობის მაღალი ხარისხით გამორჩეული ვებ პლატფორმა, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს. ლიბერთის ციფრული ბიზნესის ხელმძღვანელის, ნინო კვიჟინაძის განმარტებით: „Onoff.ge - აერთიანებს ბაზარზე არსებული ტექნიკის მაღაზიების შეთავაზებებს ერთიან ონლაინ სივრცეში. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მსხვილი და წვრილი ტექნიკით მოვაჭრეს საშუალება აქვს გამოიყენოს ჩვენი პლატფორმა საკუთრი ბიზნესის განვითარებისა და ონლაინ გაყიდვების ზრდისთვის. Onoff.ge-ს დახმარებით მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა მაღაზიაში, მისთვის სასურველი პროდუქტის საბაზრო ღირებულების მიხედვით არჩევა, ფასებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შედარება და შეძენილი ნივთის ერთი ამანათით საქართველოში ნებისმიერ ლოკაციაზე უფასოდ მიღება. საფასურის გადახდა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე კურიერთან პოს-ტერმინალის ... ...
  • „ბეგის დღეები“ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშითბილისში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დამოუკიდებლობის დარბაზში „ბეგის დღეები“ აღინიშნა. ცნობისთვის, ბეგი მამალაძის დაღუპვიდან 4 წელია გასული. ის 2015 წლის 25 მაისს  სისასტიკემ, გაუტანლობამ, გულქვაობამ და გულგრილობამ შეიწირა, თუმცა, მან მისი შემოქმედების ირგვლივ არაერთი ახალგაზრდის გაერთიანება  და საზოგადოების მახსოვრობასა და გულში ადგილის დამკვიდრება გარდაცვალების შემდეგაც შეძლო. ღონისძიებაში, რომელიც 3 დღე გაგრძელდა მონაწილეობა 32-ე და 69-ე საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ასევე,  ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალებმა მიიღეს. ტექნიკური ხარვეზის გამო კი 55-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების სპექტაკლი, რომელიც ბეგი მამალაძის „ჩემი სოფელის“ მიხედვით უნდა დადგმულიყო, პროგრამიდან მოიხსნა. მოსწავლეებმა ბეგი მამალაძის ხსოვნას მიუძღვნეს  ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „წვიმად მოვალ და ერთი ძაფი მეც ვიქნები საუკუნო ქსოვაში". მათ წაიკითხეს ლექსები და ნაწყვეტები ბეგი მამალაძის შემოქმედებიდან, გარდა ამისა, 69-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას შესახებ ფილმი აჩვენეს. ცნობისთვის, მერაბ კოსტავა  1989 წლის 13 ოქტომბერს საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა და მის შესახებ ფილმის წარდგენა სწორედ კოსტავას გარდაცვალების თარიღს უკავშირდებოდა, აღსანიშნავია ისიც, რომ  პოეტის და საქართველოს ეროვნული გმირის დაბადების თარიღი 26 მაისია, ხოლო ბეგი მამალაძე რადგან 25 მაისს არის დაღუპული, ამიტომაც მერაბ კოსტავას ბეგი მამალაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე ხშირად იხსენებენ. როგორც  ბეგი მამალაძის დედა, მარიკა ზედელაშვილი ამბობს, კოსტავას შესახებ ფილმის ჩვენება იყო სიმბოლური, რადგან დამოუკიდებლობის  დარბაზი მათი სულების უკვდავებას ემსახურება. მომავალი თაობა კი ამ წინაპრების მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს. რაც შეეხება ბეგი მამალაძის ხსოვნის დღეებს, ზედელაშვილის თქმით, ბეგის დღეების ჩატარების იდეა გასულ წელს გიორგი კეკელიძესთან შეხვედრისას გაჩნდა. დამოუკიდებლობის დარბაზში 15 ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით ბეგი მამალაძის ნამუშევრებიც გამოიფინა. მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი დღეები კი ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალების სპექტაკლითა და აქციით „ნუ მოკლავ“ დასრულდა. როგორც რეჟისორი, ლევან ხაზიური  „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, ბეგი მამალაძის ნაწერების გაცოცხლებით სურთ ადამიანებს დაანახონ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთი გზა არსებობს, მაგრამ არა მკვლელობა. „ახალგაზრდა ადამიანის სიკვდილი ძალიან მტკივნეულია, განსაკუთრებით, ასეთი გმირი დედისთვის, რომელიც ასე მყარად დგას და პირადად მე მიკვირს,  საიდან გამონახა ამდენი ძალა ამ ქალბატონმა. რაც შეეხება ღონისძიებას,  გავაცოცხლეთ ბეგი მამალაძის არაჩვეულებრივი და საკმაოდ სიღრმისეული ნაწერები, პატარა მინიატურები. გვინდა, დავანახოთ მომავალ თაობას და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, რომ არ უნდა მოკლა, რადგან გამოსავალი არსებობს ძალიან ბევრი და დაბალი დონე არის ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის სიცოცხლის გამოსალმება“,_ ამბობს ხაზიური. რეჟისორის თქმით, მოზარდი ცუდ ნაბიჯს მარტივად დგამს, საითკენაც ხშირ შემთხვევებში მშობელთან არამეგობრული ურთიერთობა და კომუნიკაციის არ ქონა უბიძგებს. „პრობლემა უმეტესად მოდის მშობელს და მოზარდს შორის არამეგობრული დამოკიდებულებიდან, კომუნიკაციის არ ქონიდან.  როცა მოზარდი იგებს, რომ დედა ან მამა ეწინააღმდეგება,  უკვე ქვეცნობიერად აკეთებს ცუდს და ცუდ ნაბიჯს დგამს. არ მინდა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო.  ალბათ,  თვითონ ოჯახში უნდა ვიფიქროთ როგორ აღვზარდოთ, სკოლებში უნდა იყოს პედაგოგიკა, აღმზრდელობითი საუბრები ასეთი ასაკის მოზარდებთან, როცა ძალიან მარტივია ცუდი ნაბიჯის გადადგმა“,_ ამბობს ... ...
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართათეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა.   ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და 23-მა მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის,   ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი და RDFG-ის ხელშეწყობით განხორციელებული სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.  დამსაქმებლებმა სამუშაოს მაძიებლებს 300-მდე აქტიური ვაკანსია შესთავაზეს.  RDFG-ის თავმჯდომარემ ვანო გრიგოლაშვილმა ფორუმის მონაწილებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან გოგოძემ კი, დასაქმების თანამედროვე გამოწვევებზე, სახელმწიფო სტრატეგიასა და პროგრამებზე ისაუბრა. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულმა წარმატებულმა ადამიანებმა, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთი ისტორიები გაუზიარეს, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. ღონისძიების მიმდინარეობისას,  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა  პროფესია  საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიეს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ევროკავშირის პარტნიორი ასოციაციის „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) მიერ ხორციელდება. პროექტი, მიზნად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, რაც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვის მეშვეობით მიიღწევა. ამ მიზნით, RDFG თანამშრომლობს აგრო-ტექონოლოგიების ასოციაციასთან (ATA) და ლიეტუვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT). ევროკავშირი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ფარგლებში. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან, 179.5  მილიონი ევროს ბიუჯეტით ხორციელდება და მის მიზანს სოფლად სიღარიბის შემცირება წარმოადგენს. პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას, ასევე, ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო ... ...
  • “მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ“ - რა ხდება ფანჩატურში“ვიცი, თქვენ დაწერეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურიდან  ორი სკამი  და ერთი მაგიდა აიღეს. ახლა  დგას და ნახეთ, რა მ დგომარეობა არის. საშინელება ხდება და სიბინძურეა, ამას აკეთებს ახალგაზრდობა და ძალიან მტკივა გული. არ გეუბნები ამას ნიშნის მოგებით, მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ.“ - თქვა “გურია ნიუსთან“ საუბრის დროს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. ოზურგეთში, ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურში და მის ირგვლივ მართლაც ისეთი მდგომარეობა, რომლის ნახვა განწყობას გაგიფუჭებს. ამავე თემაზე: http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/davisvenet-kalak-ozurgetshi-panchaturidan-skamebi-da-magida-aighes ... ...

არქივი

ზაფრანი

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...