რატომ დაიწუნა და შეაჩერა სამინისტრომ ბახმაროში ჰესის პროექტი

მთავარი თემა

რატომ დაიწუნა და შეაჩერა სამინისტრომ ბახმაროში ჰესის პროექტი

19 თებ. 2021, 21:54:24

შპსსი-სი--ეიჩ ჰაიდრო VI“-ის დირექტორს მიხეილ ნიბლაძეს გარემოს დაცვისა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ნინო თანდილაშვილს წერილი მიწერა. წერილში აღნიშნულია, რომ სამინისტრომ ზემოთ აღნიშნულ კომპანიას ჰესის აშენებისთვის სკოპინგის დასკვნის გაცემაზე უარი განუცხადა. წერილი ვრცელია, მაგრამ დეტალურად არის აღწერილი, რის გამო არ მოხდა ამ ეტაპზე შპსსი-სი--ეიჩ ჰაიდრო VI“ მწვანე შუქის ანთება.

 “სამინისტრომ განიხილა თქვენ მიერ, სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, რომელიც ეხება ჩოხატაურის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში, მდ. ბახვისწყალზე 12 მგვტ დადგმული სიმძლავრის, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე „ბახვი 1“ ჰესის მშენებლობასა და ექსპლუატაციას. გაცნობებთ, რომ სკოპინგის ანგარიშში არ არის მოცემული და დაზუსტებას საჭიროებს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:

 _ საპროექტო ტერიტორია ემთხვევა გურიის გეგმარებითი დაცული ტერიტორიის წინასწარ მონახაზს, რაზეც სამინისტროს დელეგირებით მუშაობს ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის წარმომადგენლობა (WWF). შესაბამისად აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჰიდროელექტროსადგურის განთავსების მიზანშეწონილობა საჭიროებს დასაბუთებას;

 _ სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნეს ჰესის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განთავსების ალტერნატიული ვარიანტების shp ფაილები და გარემოსდაცვითი კუთხით დეტალური დასაბუთება აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჰესის განთავსების უპირატესობის შესახებ;

 _ ვინაიდან ბახმარო წარმოადგენს უნიკალური მიკროკლიმატის მქონე მაღალმთიან საკურორტო ზონას და დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ადგილობრივ კლიმატზე ზემოქმედების საკითხები მნიშვნელოვანია, რაც განხილული უნდა იყოს დოკუმენტში.

სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია (შესაბამისი დასაბუთებით) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად (წყლის დაგუბება, როგორც ჰესის სათავე ნაგებობებთან, ასევე საათობრივი რეგულირების რკინაბეტონის კონსტრუქციის სამარაგო რეზერვუარში) ბახმაროს საკურორტო ზონის მიკროკლიმატზე ზემოქმედების შესახებ. ასევე მოცემული უნდა იყოს სამშენებლო ბანაკის მოწყობისა და მისგან გამომდინარე ზემოქმედების შესახებ და აღნიშნული ზემოქმედების შემცირების კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები;

 _ ბახმაროს მიკროკლიმატის ჩამოყალიბებას გარკვეულწილად განაპირობებს ადგილობრივი ფლორის წარმომადგენლები, განსაკუთრებით წიწვოვანი ხემცენარეები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნეს წიწვოვან ხე-მცენარეებზე ზემოქმედების საკითხები, მათ შორის ამოღებას დაქვემდებარებული წიწვოვანი ხე-მცენარეების შესახებ ინფორმაცია;

 _ კურორტი ბახმარო განსაკუთრებით დატვირთულია ზაფხულის სეზონზე, შესაბამისად, კურორტამდე მისასვლელი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის „ჩოხატაური-ბახმაროს“ საავტომობილო გზაზე და ბახმაროს ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო საშუალებების ინტენსიური გადაადგილება აღინიშნება ზაფხულის სეზონზე. სკოპინგის ანგარიშში შემარბილებელ ღონისძიებებში განხილული უნდა იყოს დატვირთული გზების პირობებში სატრანსპორტო ოპერაციების შესრულების შესახებ ინფორმაცია და წარმოდგენილი უნდა იქნეს დასაბუთებული ალტერნატივები, როგორც ჰესის მშენებლობისათვის საჭირო სატრანსპორტო ნაკადების ზემოქმედების შესახებ, ასევე ექსპლუატაციისას აღნიშნული გზების გამოყენების საჭიროების შესახებ შესაბამისი შემარბილებელ ღონისძიებებთან ერთად;

 _ სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნეს ჰესის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შედეგად, მოკლე და გრძელვადიანი ზემოქმედებების შეფასების შესახებ ინფორმაცია კურორტ ბახმაროს ბიომრავალფეროვნებაზე;

 _ პროექტით გათვალისწინებულია 4100 მ სიგრძის სადაწნეო მილსადენის მშენებლობა, რაც დაკავშირებულია შესაბამის მონაკვეთზე მდინარის წყლის რეჟიმის ცვლილებასთან. ვინაიდან, პროექტის მიხედვით, გასატარებელი ეკოლოგიური ხარჯი იქნება 0.29 მ /წმ. სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია შემცირებული ეკოლოგიური ხარჯის პირობებში ბიომრავალფეროვნებაზე მათ შორის წყლის და წყალზე დამოკიდებულ სახეობებზე ზემოქმედების შესახებ. ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს თევზსავალის და თევზამრიდის ეფექტურობა. დარჩენილი წყლის საკმარისობის საკითხი, წყლის ბიომრავალფეროვნების არსებობის უზრუნველყოფის თვალსაზრით შეფასებული იყოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტის მიერ.

 _ სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შედეგად ხმაურის წარმომქმნელი წყაროებისა და რეცეპტორების შესახებ. მითითებულია (გვ. 78), რომ „ძირითადი სამუშაოების წარმოების ტერიტორიიდან საცხოვრებელი ზონები დაშორებულია დიდი მანძილით (კურორტ ბახმაროდან დაცილების მანძილი შეადგენს 3.5 კმ-ს), რაც თავისთავად ამცირებს ნეგატიური ზემოქმედებების რისკებს. შესაბამისად, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების და ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების რისკები მინიმალურია.“ სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილ ნახაზზე 3.2 „კომუნიკაციების განლაგების სიტუაციური სქემა“ (გვ. 28) ნაჩვენებია, რომ უახლოესი დასახლებული პუნქტი მდებარეობს 1940 მეტრის დაშორებით. შესაბამისად, ზემოაღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას. გარდა ამისა, სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას მშენებლობაში გამოსაყენებელი მასალების ტრანსპორტირება და სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილება მოხდება კურორტ ბახმაროს გავლით, ხოლო დასახლებული პუნქტი სამშენებლო ბანაკიდან დაშორებულია დაახლოებით 600-700 მეტრით, რაც დაკავშირებული იქნება დასახლებულ პუნქტზე ხმაურის გავრცელებასთან და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევასთან. აღნიშნული საკითხი განხილული არ არის (შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებებით) სკოპინგის ანგარიშში.

 _ სკოპინგის ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედების შეფასების და მისი აუცილებლობის დასაბუთების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და მიღებული სარგებლის ურთიერთშეწონა გარემოსდაცვით, კულტურულ, ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში;

 _ სკოპინგის ანგარიშში დაზუსტებას საჭიროებს ჰესისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განლაგების ადგილები შესაბამისი Shp ფაილების მითითებით. ამასთან, მნიშვნელოვანია წარმოდგენილ იქნეს თითოეული ინფრასტრუქტურული ობიექტის დაზუსტებული მანძილი კურორტ ბახმაროს დასახლებული პუნქტიდან და ბახმაროს სარეკრეაციო ზონიდან.

 _ წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის პოზიცია ,,ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის დადგენილებასთან დაგეგმილი საქმიანობის თავსებადობის შესახებ.

 _ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საპროექტო ტერიტორიის სეისმოლოგიური შეფასების შესახებ ინფორმაცია და აღნიშნული შეფასებისათვის გამოყენებული ლიტერატურული მონაცემების რუკების და განხორციელებული/განსახორციელებელი კვლევების შესახებ ინფორმაცია;

 _ განხილული უნდა იყოს რეგიონში არსებული და დაგეგმილი ჰესების კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების შესახებ ინფორმაცია, როგორც მშენებლობის ეტაპისთვის, ასევე ექსპლუატაციის ფაზაზე, მათ შორის ზედა ბიეფში არსებული ჰესების და დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურის ჯამური ზემოქმედება, როგორც წყლის რესურსებზე, ასევე წყალზე დამოკიდებულ სახეობებზე.

 _ წარმოდგენილი უნდა იყოს დაზუსტებული ეკოლოგიური ხარჯის ოდენობა (თვეების მიხედვით) და მისი გამოთვლის მეთოდოლოგია.

 _ სკოპინგის ანგარიშში მითითებულია, რომ პროექტის განხორციელებისათვის საჭიროა მისასვლელი გზებისა და სახიდე გადასასვლელების მოწყობა. შესაბამისად, წარმოდგენილ უნდა იქნეს ინფორმაცია აღნიშნული ინფრასტრუქტურის მოწყობის შედეგად ზემოქმედების და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ.

 _ მოცემული უნდა იყოს მდინარის რეჟიმის მიხედვით ელექტროენერგიის გამომუშავების შესახებ ინფორმაცია სეზონების შესაბამისად;

 _ სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია მოხდება, თუ არა ჰესისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული ობიექტებით კურორტ ბახმაროს წყალმომარაგება-კანალიზაციის ქსელის გადაკვეთა;

 _ სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვის შესაძლო სარგებელი. ასევე, ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ეკონომიკური სარგებელი ქვეყნისთვის და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვის.

 _ აღსანიშნავია, რომ კურორტ ბახმაროს და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გავრცელებულია მესაქონლეობა, აღნიშნულიდან გამომდინარე შეფასებული უნდა იყოს პროექტის განხორციელების შედეგად, მდინარის წყლის საკმარისობა მესაქონლეობისთვის საჭირო წყალმომარაგების საკითხებთან.

_ წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბახვი 1 ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ქვეყნის ენერგოსისტემაში ჩართვის სქემა; გთხოვთ, უზრუნველყოთ ყველა ზემოაღნიშნული საკითხის/შენიშვნის შესახებ ინფორმაციის/დოკუმენტაციის 2 თვის ვადაში წარმოდგენა. აღნიშნული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე სამინისტრო მოკლებულია შესაძლებლობას გასცეს სკოპინგის დასკვნა. ასევე გთხოვთ, უზრუნველყოთ პროექტის საჯარო განხილვაზე გამოთქმულ შენიშვნებთან და მოსაზრებებთან დაკავშირებით არგუმენტირებული/დასაბუთებული ინფორმაციის წარმოდგენა.“ - ასეთია მინისტრის მოადგილის წერილი, რომელიც სამინისტროს ვებ-გვერდზე გავრცელდა (წერილი იბეჭდება მცირე შემოკლებით). წერილის ასლები ასევე გაეგზავნა ჩოხატაურის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიებს.

"გადავარჩინოთ ბახმარო!“ _ უნიკალურ კურორტზე 12-მეგავატიანი ჰესის მშენებლობა იგეგმება

"ბრძოლა, სამოქალაქო აქტივობა დებს შედეგს" _ ირმა გორდელაძე
 ახალი ამბები
  • ოზურგეთში ხანძარიაოზურგეთში, ექადიის თავზე ხანძარია. ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ადგილზე იმყოფება ოზურგეთის სამაშველო-სახანძროს ბრიგადები. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის პრესსამსახურში “გურია ნიუსს” განუცხადეს, რომ ცეცხლი უკიდია ხმელ ბალახს. ხანძრის გავრცელების საშიშროება არ ... ...
  • “მოდერნიდან“ 135 ლარია წაღებულიგუშინ, ოზურგეთში სუპერმარკეტ “მოდერნში“ ყაჩაღობა მოხდა. როგორც მედიისთვის ცნობილი გახდა,  დილის საათებში ერთმა პირმა მოახერხა ფულის წაღება. “გურია ნიუსს“ “მოდერნში“ განუცხადეს, რომ წაღებულია 135 ლარი. ყაჩაღობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმეზე 179 მუხლით დაიწყო გამოძიება. ამ დრომდე ყაჩაღობის ფაქტი გახსნილი არ ... ...
  • PSP გაფრთხილებთ - სმს შეტყობინება მომხმარებლებსPSP მომხმარებლებს ცრუ სმს შეტყობინებების შესახებ აფრთხილებს. როგორც მობილურ ტელეფონზე დაგზავნილ სმს შეტყობინებაშია ნათქვამი: „პსპ გაფრთხილებთ: სმს-ით ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია PSP-ში cashback აქციის შესახებ. არ გახსნათ სმს-ით მოსული საიტის მისამართი და არ შეავსოთ საბანკო ინფორმაცია!“     ... ...
  • პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს - რა მოხდა იმერეთშიშინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ვანის რაიონული სამმართველოს და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმერეთის სამმართველოს თანამშრომლებმა, ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 1980 წელს დაბადებული გ.მ. ვანში დააკავეს. მას ბრალად სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით პოლიციელზე თავდასხმა ედება. დანაშაული 7-დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. „მიმდინარე წლის 5 მარტს ვანის რაიონულ სამმართველოში შევიდა შეტყობინება, რომ არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცი თავის მოკვლას აპირებდა. სამართალდამცველებმა მიღებულ შეტყობინებაზე მყისიერი რეაგირება მოახდინეს და დაუყოვნებლივ მივიდნენ შემთხვევის ადგილზე. სანადირო თოფით შეიარაღებულმა გ.მ.-მ., რომელიც თავის მოკვლას აპირებდა, პოლიციელების დანახვისთანავე, მათი მიმართულებით რამდენიმე გასროლა განახორციელა, რის შედეგადაც დაიჭრა ვანის რაიონული სამმართველოს თანამშრომელი. დაჭრილი პოლიციელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა, სადაც მას შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინეს. სამართალდამცველის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. პოლიციამ ბრალდებული შემთხვევის ადგილზე დააკავა, დანაშაულის ჩადენის იარაღი კი ნივთმტკიცებად ამოიღო. სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით პოლიციელზე თავდასხმის ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სსკ-ის 353-ე პრიმა მუხლის მე-2 ნაწილით მიმდინარეობს“,_ აცხადებენ ... ...
  • დისტანციურ სწავლებაზე 17 სკოლა და 145 კლასი - რა ვითარებაა სკოლებშიგანათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახში დაბრუნებიდან დღემდე საქართველოს ყველა სკოლაში მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა ინფიცირების მაჩვენებელმა კიდევ უფრო იკლო.  მიმდინარე კვირაში, ინტენსიური მონიტორინგისა და სავალდებულო ტესტირების შედეგად, ქვეყნის მასშტაბით, Covid-19 მასწავლებლებისა და სკოლის ადმინისტრაციული პერსონალის 0,1%-ს და მოსწავლეთა საერთო რაოდენობის 0,01%-ს დაუდასტურდა. მშობელთა თხოვნით, ასევე, კოვიდის დადასტურების მიზეზით, ქვეყნის მასშტაბით სრულ დისტანციურ სწავლებაზეა 17 სკოლა და 145 ცალკეული კლასი. საქართველოს მასშტაბით რისკ-ჯგუფში მყოფმა 69 მასწავლებელმა მიმართა თხოვნით სკოლის ადმინისტრაციას და დარჩა დისტანციური სწავლების ფორმატში.  სამინისტროსთვის სკოლებში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ სასწავლო წელი სკოლებში დასრულდეს და მოსწავლეთა განათლება შეუფერხებლად გაგრძელდეს.  სწორედ ამიტომ პროტოკოლით გათვალისწინებული ნორმების დაცვის მონიტორინგში ჩართულია როგორც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი, ასევე მინისტრის პირველი მოადგილე ეკატერინე დგებუაძე, ზოგადი განათლებისა და კოორდინაციის სამმართველოები, მანდატურის სამსახური და რესურსცენტრები. სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახში დაბრუნებიდან დღემდე მინისტრის პირველი მოადგილე შემთხვევითობის პრინციპით რამდენიმე ათეულ სკოლაში იმყოფებოდა. ზოგადი განათლებისა და კოორდინაციის სამმართველოების მხრიდან თბილისსა და რეგიონებში შემოწმებულია 120-ზე მეტი სკოლა, ხოლო რესურსცენტრების მხრიდან მონიტორინგი ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.  მონიტორინგის შედეგად დგინდება, რომ სკოლებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები რეგულაციების შესაბამისად მაღალ დონეზეა დაცული, სისტემატურად ხდება საპირფარეშოებისა და დერეფნების სველი წესით დამუშავება. შეზღუდულია სკოლის შენობაში ვიზიტორთა შესვლა. დაწყებითი კლასის მოსწავლეები პედაგოგებს მშობლებთან სკოლის ეზოში ორგანიზებულად გამოყავთ. დაცულია პირბადის ტარების წესები. ერთეულ შემთხვევებში, შემოწმების შედეგად გამოვლენილია ხარვეზები, რის გამოც სკოლებმა დამატებითი რეკომენდაციები მიიღეს. ვირუსის გამოვლენის შემთხვევებში სკოლებზე კვლავ წერტილოვანი შეზღუდვები გავრცელდება და, როგორ წესი, ჯანდაცვის სამინისტროს პროტოკოლის გათვალისწინებით ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ იცი თუ არა ყველაფერი?

როგორ უნდა გაარკვიოთ მხარეები ტყეში...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

კარმიდამო ჩემი

გურიაში კივს საშიში დაავადება გაუჩნდა

გურიაში, კერძოდ კი, ოზურგეთში, კივის...

გავიხსენოთ "ძველებური" ნამცხვრები

ბოლო დროს, სოციალურ ქსელში, არაერთხელ...

თებერვლის ძირითადი სამუშაოები საკარმიდამო ნაკვეთებში

თებერვლიდან, საკარმიდამო ნაკვეთებში, ხეხილოვანთა ბაღებში,...

ძიმითში ტყუპი ხბო დაიბადა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში ტყუპი...

"მიკვირს _ ეს მე შევქმენი?!" _ თორმეტწლიანი შრომით შექმნილი ჯადოსნური სამყარო

ჩვენი სტუმარი ქალბატონი, ყვავილების მესაიდუმლე...

პრიორიტეტულ კულტურებს შორის თამბაქოც დაიკავებს ადგილს

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, დღეისთვის...

"მკვდარი სეზონის" სამუშაოები _ რა გავაკეთოთ ზამთრის დასაწყისში

შემოდგომის მიწურულის და დეკემბრის დასაწყისის...

რატომ დაიწყო ფეიჰოამ ხმობა?

ფეიჰოა ცნობილია, როგორც ყინვაგამძლე და...

როგორ გამოვიყვანოთ ნიგვზის საუკეთესო ზეთი _ ურწყული

საახალწლოდ, განსაკუთრებით პოპულარულია და რიტუალის...

მოვამზადოთ მსხვრევადი, კრატუნა და გემრიელი გოზინაყი

ახალი წელი გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია....

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...