რაც აცხადებს სპორტის სამინისტრო აუდიტის დასკვნებთან დაკავშირებით

პოლიტიკა

რაც აცხადებს სპორტის სამინისტრო აუდიტის დასკვნებთან დაკავშირებით

3 აგვ. 2017, 12:17:50

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო აუდიტის დასკვნებთან დაკავბშირებით კიდევ ერთ განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ 2015-2017 წლებში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში შრომის ანაზღაურების მუხლში თანხები შემცირებულია 230,000 ლარით;

მათივე ცნობით, სამინისტროში კანონით დადგენილზე 16 თანამშრომლით ნაკლები ადამიანი მუშაობს (ნაცვლად დადგენილი 121 ადამიანისა, სამინისტროში დასაქმებულია 105 თანამშრომელი, მათ შორის შტატგარეშე მოსამსახურეები), გამოთავისუფლებული 16 ადგილის ხარჯზე სამინისტრომ წლიურად დაზოგა 150,000 ლარი; ფეხბურთის განვითარების ფონდთან და მივლინებებთან დაკავშირებით  აუდიტის დასკვნაში კანონდარღვევაზე საუბარი არაა.

"გურია ნიუსი" უწყების განმარტებას უცვლელად გთავაზობთ:

"წარმოდგენილი განმარტებით საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო დეტალურად ახსნის დასკვნაში არსებულ ფაქტობრივ გარემოებებს და არა დარღვევებს

1.    პრემიების და დანამატების გაცემასამინისტროში 2016 წლიდან არ დაწყებულა

შრომის ანაზღაურების საბიუჯეტო მუხლიდან პრემიებისა და დანამატების გაცემის პრაქტიკა 2016 წლიდან არ დაწყებულა, პრემიის გაცემა ხდება 2010 წლიდან შრომის ანაზღაურების საბიუჯეტო მუხლიდან და ჩვენ არ ვამბობთრომ ეს ცუდი პრაქტიკაა. თანამდებობრივი სარგოს და დანამატის, ქვემოთ მოყვანილი სტატისტიკა ნათლად აჩვენებს, რომ შრომის ანაზღაურების მუხლში (ხელფასი, პრემია, დანამატი) ოპტიმიზაციის ხარჯზე თანხები წლების მიხედვითმცირდება, კერძოდ:

2015 წელი - 1 969 998 ლარი;

2016 წელი - 1 919 747 ლარი;

2017 წელი - 1 740 000 ლარი.

ფაქტია, რომ ბოლო შრომის ანაზღაურების მუხლში თანხები შემცირებულია230 000 ლარით.

რაც შეეხება დანამატებს, მისი გაცემა ხდება „საქართველოს 2016 სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მ-4 პუნქტის თანახმად ბიუჯეტითდამტკიცებულიასიგნებებისფარგლებში.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში თანაშრომლებისთვისდაწესებულ დანამატებთან დაკავშირებით მოყვანილია როგორც ფაქტობრივი გარემოება და არა დარღვევა. გადაწყვეტილება დანამატის დაწესებაზე მიღებულია თანამშრომელთა განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური დატვირთვის და მაღალი კომპეტენციის გათვალისწინებით.

2.    ფეხბურთის ფონდის დაფინანსება 265-დან 211 მილიონამდე შემცირდა

ჟურნალისტმა ფეხბურთის განვითარების ფონდს ერთი წლის საქმიანობის შემდეგ მიზნად ქართული ფეხბურთის უმაღლეს მწვერვალზე აყვანა დაუსახა და კონტექსტიდან ამოვარდნილი ფრაზებით შეეცადა საზოგადოების თვალში ფეხბურთის განვითარების ფონდის საქმიანობის დეგრადირებას.

სიუჟეტის მიხედვით  „ირკვევა რომ ფონდს მთავრობამ265 მილიონი ქართული ფეხბურთის განვითარებისთვის უკვე გამოუყო, კოლოსალური დაფინანსების მიუხედავად კი ფონდმა მთავრობას კიდევ 23 მილიონი ლარი მოსთხოვა. მთავრობამ იმსჯელა და 15 მილიონ ლარამდე ფონდს კიდევ დაუმატა“.

სინამდვილეში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში სრულიად სხვა ჩანაწერი არსებობს:

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ფეხბურთის განვითარების პროგრამისთვის2016 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრული იყო 40,2მლნ ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტებიდან ფაქტობრივად ჩარიცხული იქნა 17,3 მლნ ლარი, ხოლო 23,450 მლნ ლარი მოთხოვნილ იქნა მთავრობის სარეზერვოფონდიდან, თუმცა სარეზერვო ფონდიდან მიღებულმა დაფინანსებამ 14,8 მლნ ლარი შეადგინა, ანუ 8,65 მლნ ლარით ნაკლები.

აქვევაზუსტებთ, რომ 2017 წელს ფეხბურთის განვითარების პროგრამის ხანგრძლივობა 1 წლით, 2021 წლამდე გაიზარდა, ხოლო დაფინანსებისთანხამ 211 მლნ ლარი შეადგინა(შემცირდა 54 მლნ ლარით), ასევე ცალკე გამოიყო ინფრასტრუქტურის კომპონენტი. გამოყოფილი თანხები ხმარდება საფეხბურთო კლუბებისა და მიზნობრივი განვითარების პროექტების დაფინანსებას.მსგავსი მასშტაბის, განსახორციელებელი სამუშაოების მოცულობის და პასუხისმგებლობის გათვალისწინებითმიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი პირებითვისადეკვატური ანაზღაურების განსაზღვრის თაობაზე.ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთის განვითარების ფონდის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სასპონსორო თანხების მოზიდვა წარმოადგენს და საკუთარი სახსრების მოძიების მიმართულებით ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს.

ამასთან ავღნიშნავთ, რომ ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით, სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ ააიპ-ების შრომის ანაზღაურების ზღვრული მოცულობების დაწესების შესახებ საკანონმდებლო ნორმა არ არსებობს, შესაბამისად რაიმე სახის კანონდარღვევას ადგილი ვერ ექნება.

განსხვავება გავრცელებულ დამახინჯებულ ინფორმაციასა და არსებულ რეალობას შორის საზოგადოებისთვის მიგვინდია.

3.    სამსახურეობრივი ავტომანქანების განაწილება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში   სამსახურებრივი ავტომანქანების გადანაწილების თაობაზე  მოყვანილი ფაქტები ეხებოდა სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს.   საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ-ები არიან ორგანიზაციები, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებენ არაერთ მნიშვნელოვან პროექტებს პანკისის ხეობაში, სვანეთის და ხევსურეთის მაღალმთიან სოფლებში, საოკუპაციო ზოლთან და ა.შ. ასევე, ახალგაზრდულ ბანაკებს არაერთი მიმართულებით, ემსახურებიან ახალგაზრდობის წიგნიერების ამაღლების პროექტებს (“წიგნი ყველა სოფელს“),  შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესებს. შესაბამისად, ამ ორგანიზაციებში სამსახურებრივი ავტომანქანებისგამოყენება აუცილებლობას წარმოადგენს. ამასთან ავღნიშნავთ, რომ მათ დაქვემდებარებული ავტომანქანები არის სამორიგეო, სრულად არის მოყვანილი კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში და აქ რაიმე ტიპის კანონდარღვევაზე მსჯელობა არარის.

4.    მიწის ნაკვეთები სამინისტროს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან ნულოვანი ღირებულებით გადმოეცა

სამწუხაროა, რომ სიუჟეტიდან საერთოდ იქნა ამოღებული სამინისტროს განმარტება მიწის ნაკვეთების თაობაზე. სიუჟეტის ავტორს განემარტა, რომ მუნიციპალურ სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შესაბამისი უწყების გადაწყვეტილებით,ნულოვანი ღირებულებით გადმოეცა,სამინისტროს სარგებლობაში(ერთმა სახელმწიფო უწყებამ გადასცა მეორე სახელმწიფო უწყებას)ინფრასტრუქტურულიობიექტების მშენებლობის მიზნით. სამინისტრომ საბიუჯეტო თანხების ეკონომიის მიზნით, არ მოახდინა ერთიდაიგივე ტიპის  ხარჯის ორჯერ გაწევა და აღნიშნული ქონების ღირებულებით ასახვა აუდიტორის შეფასების შესაბამისი ღირებულებით დაგეგმილია  სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

5.    სამინისტროში კანონით დაშვებულზე 16 თანამშრომლით ნაკლები ადამიანი მუშაობს

აუდიტის შემოწმების პერიოდში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს უფლება ჰქონდა დაესაქმებინა 91 საშტატო ერთეული და 30 შტატგარეშე მოსამსახურე, ანუ ჯამურად 121 თანამშრომელი. კანონმდებლობით დადგენილი 121 თანამშრომლის ნაცვლად სამინისტროში დასაქმებული იყო 105 თანამშრომელი. ანუ არსებობდა 16 ვაკანსია,რომლის ხარჯზე დაზოგილი სახელფასო ანაზღაურება წლიურად 150000 ლარის ფარგლებშია.  აუდიტორულ დასკვნაში საკითხი მოყვანილია როგორც ფაქტი და რაიმე ტიპის კანონდარღვევზე არც ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი.

6.    მივლინებებთან დაკავშირებით აუდიტორულ დასკვნაში კანონდარღვევაზე საუბარი არ არის

ნებისმიერი სახელმწიფო უწყება თუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ცოცხალი ორგანიზმია, მასში მიმდინარე ყოველდღიური პროცესებით, მათ შორის მივლინებებით და სხვა მრავალი მიმართულებით. სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშში აღწერილია პროცესი, რომლის თანახმადაც სსიპ-ს ხელმძღვანელზე გაცემული სამივლინებო თანხისნაწილი დაბრუნებული იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში. შესაბამისად, აუდიტორულ დასკვნაში კანონდარღვევზე არც ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი", _ აღნიშნულია უწყების განცხადებაში.
 ახალი ამბები
  • საკარანტინო სივრცეში მყოფი პირი მეოთხე სართულიდან გადახტაბათუმში ერთ-ერთ სასტუმროში, საკარანტინო სივრცეში მყოფი პირი მეოთხე სართულიდან გადახტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მიმდინარე წლის 13 აგვისტოს, ბათუმში, ერთ-ერთ სასტუმროში, საკარანტინო სივრცეში მომხდარ ინციდენტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო. „გამოძიებით დადგენილია, რომ 1993 წელს დაბადებული, საქართველოს მოქალაქე ფ.ჯ. მიმდინარე წლის 13 აგვისტოს სარფის სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან შემოვიდა საქართველოში, რის შემდეგაც ის სავალდებულო კარანტინის გავლის მიზნით, თანმხლებ პირთან ერთად, გადაყვანილ იქნა ბათუმში, ერთ-ერთ სასტუმროში, საკარანტინო სივრცის ერთ ნომერში. 14 აგვისტოს ფ.ჯ., რომელიც ამ ეტაპზე გამოძიების მიერ გაურკვეველი მიზეზით არაადეკვატურად და აგრესიულად იქცეოდა, მოულოდნელად სასტუმროს მე-4 სართულიდან სასტუმროს შიდა ტერიტორიაზე გადახტა. დაშავებული ფ.ჯ. გადაყვანილია ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალში“,_ აცხადებენ შინაგან საქმეთა ... ...
  • ოზურგეთში თხილის გატეხვა და ფასის ამ მეთოდით დადგენა დაიწყესმიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი  სეზონის გახსნიდან აქამდე,  ოზურგეთში თხილის გატეხვა არ ხდებოდა, ფასის დადგენის მიზნით, დღეს, როგორც  გაბრაზებული მოქალაქეები ამბობენ, „ტახატუხი“ მაინც დაიწყეს. _დიახ, დავიწყეთ გატეხვა. ნახეთ, რა მოაქვთ. ფუტურო, შარშანდელი ნაგავი, მთლიანად უვარგისი  თხილი. არ მიაქვთ ქარხნებს,  უკან დაგვიბრუნეს, რაც წაიღეს. რა ვქნათ? ერთი  საღი გული 50 თეთრია.  ათი გატეხილი ნაყოფიდან თუ ყველა კარგი იქნება, ერთ   კილოგრამში  5 ლარს გადავუხდით, - გვითხრეს  ოზურგეთში, გაბრიელ  ეპისკოპოსის  ქუჩაზე  მდებარე თხილის მიმღებ  პუნქტებში მომუშავე პირებმა. კითხვაზე, ყოველი გატეხილი ათი ცალი თხილიდან, ყველა საღი არასდროს არ იქნება, იშვიათი გამონაკლისის გარდა და არიან თუ არა მაინც გლეხები დაზარალებული ამ მეთოდით,  კვლავ  შემოგვწყრნენ: _ჩვენ არ ვართ დაზარალებული, ნაგავი რომ მოაქვთ? მთელი დღე რომ  გვიყრია ეს თხილი ტომრებით და არავის მიაქვს? ვინ გითხრათ, რაიმე ბრძანება არის, რომ არ გავტეხოთ? ქობულეთში, ორი კვირაა, ტეხენ.  მიუხედავად ამისა, ზოგ პუნქტში თხილის გატეხვა მაინც არ ხდებოდა.  „გურია ნიუსი გაესაუბრა ქალაქში მყოფ არაერთ ფერმერს, რომლებსაც  თხილის პლანტაციები აქვთ და საგანგებოდაც  უვლიან. როგორც მათი შეფასებიდან ირკვევა, თხილის ვარგისიანობის  შესამოწმებლად, სხვა უფრო დახვეწილი  ფორმა უნდა მოიძებნოს. _ ამ მეთოდით მაინც რიგითი მეურნე ზარალდება, - თქვეს ... ...
  • Global Finance-მა თიბისის კორპორატიული ციფრული ბანკი საქართველოში საუკეთესოდ აღიარა (R)საერთაშორისო ფინანსურმა ჟურნალმა, Global Finance თიბისის სამომხმარებლო და კორპორატიული ციფრული ბანკი საუკეთესოდ დაასახელა რამდენიმე კატეგორიაში. ავტორიტეტულმა გამოცემამ, თიბისის კორპორატიული ციფრული ბანკი 2020 წლის ყველაზე ინოვაციურ ციფრულ ბანკად აღიარა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში,  საქართველოში კი - საუკეთესოდ. გარდა ამისა, თიბისის  ციფრული ბანკი აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში საუკეთესოდ დაასახელდა ციფრული მარკეტინგისა და სერვისის მიმართულებით, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის. გამარჯვებული ფინანსური ინსტიტუტები სპეციალურმა ჟიურიმ შეარჩია, რომლის წევრები საერთაშორისოდ აღიარებული ექსპერტები არიან ტექნოლოგიების, საკონსულტაციო და სხვა სფეროების მიმართულებით. საუკეთესო ციფრული ბანკები შემდეგი კრიტერიუმებით შეირჩნენ: გამორჩეული სტრატეგია; მომხმარებლისთვის შეთავაზებული ინოვაციური და მრავალფეროვანი ციფრული სერვისები და პროდუქტები; მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა; ციფრული ბანკის დიზაინი და ფუნქციონალი და სხვა. საერთაშორისო გამოცემა Global Finance უკვე 20 წელზე მეტია ასახელებს მსოფლიოს საუკეთესო ბანკებს სხვადასხვა ნომინაციაში. წლების განმავლობაში, თიბისის ინტერნეტ და მობაილბანკს Global Finance-ისგან არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული სხვადასხვა კატეგორიაში. 2019 წელს Global Finance-მა თიბისის მობაილბანკი სამომხმარებლო ციფრულ ბანკებს შორის მსოფლიოში საუკეთესოდ აღიარა. ... ...
  • 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად 17 წლამდე ბავშვების რეგისტრაცია ხვალიდან დაიწყება0-დან 17 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის, 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად,  მშობლები სპეციალურ  პორტალზე  რეგისტრაციის გავლას   ხვალიდან  შეძლებენ. რეგისტრაციის შესახებ შესაბამისი ინსტრუქცია ხელმისაწვდომია, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ გვერდზე: www.moh.gov.ge და ელექტრონულ პორტალზე -daxmareba.moh.gov.ge ელექტრონულ პორტალზე უნდა განთავსდეს შემდეგი სახის ინფორმაცია: •             ბავშვის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი; •             მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; •             მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სახელზე კომერციულ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები (ბანკის ანგარიშის ნომერი); •             საკონტაქტო მობილური,  რომელზეც  მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა მოხდება. იმ შემთხვევაში,  თუ იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ, ვერ ხდება ბავშვსა და მშობელს შორის ურთიერთკავშირის დადასტურება, მშობელმა ელექტრონულ პორტალზე  ბავშვის დაბადების მოწმობა უნდა ატვირთოს. იმ შემთხვევაში, თუ  სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ ვერ ხდება ბავშვსა და კანონიერ წარმომადგენელს შორის ურთიერთკავშირის დადასტურება, კანონიერმა წარმომადგენელმა ელექტრონულ პორტალზე მეურვედ/მზრუნველად დანიშვნის გადაწყვეტილება უნდა ატვირთოს. ელექტრონულ პორტალზე შევსებული განაცხადით, მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი ადასტურებს შევსებული მონაცემების სისწორეს. სოციალური დახმარება, ბავშვის ერთ-ერთი მშობელის ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ, ბავშვის ელექტრონულ პორტალზე  განცხადების შევსების შემდეგ გაიცემა. 0-დან 17 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად,  მშობლებს რეგისტრაციის გავლა 15 აგვისტოდან პირველ დეკემბრამდე შეეძლებათ.  დახმარების მიღება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე წლის სექტემბრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკურ პირი ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის გავლას ვერ ახერხებს, უნდა მიმართოს: •             სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა ტერიტორიულ ერთეულს •             საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ადგილობრივი თვითმმართველბებს •             საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლებს და საზოგადოებრივ ცენტრებს •             „ლიბერთი ბანკის“ ფილიალებს ელექტრონულ პორტალზე შესაბამისი დოკუმენტაციის ატვირთვა 24 საათის განმავლობაშია შესაძლებელი. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე -  1505. ... ...
  • გაუთქმელობის დაკისრებით შესაძლოა მხარეთა თანასწორობა დაირღვეს - ომბუდსმენი შაქარაშვილის საქმეზესაქართველოს სახალხო დამცველი ეხმიანება გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულთა ადვოკატებისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრებას და მიიჩნევს, რომ დაცვის მხარისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაუსაბუთებელი დაკისრებით მოცემულ სიტუაციაში შესაძლოა დაირღვეს მხარეთა თანასწორობის უფლება.  2020 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს პროკურატურამ გიორგი შაქარაშვილის ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული 5 პირის ადვოკატები დაავალდებულა, არ გაამჟღავნოს და გაახმაუროს სისხლის სამართლის საქმეში არსებული მასალები და მონაცემები. პროკურატურამ ადვოკატებს განუმარტა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი შესაძლოა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას დაექვემდებარონ. საგულისხმოა, რომ ადვოკატთა ნაწილმა აღნიშნულის გამო საქმეთა მასალების ჩაბარებაზე უარი განაცხადა.  საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად, პროკურატურა უფლებამოსილია, პროცესის მონაწილე დაავალდებულოს, რომ მისი ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები. თუმცა, ამ უფლებამოსილების გამოყენება არ უნდა მოხდეს სისხლის სამართლის პროცესის უმთავრესი პრინციპების - შეჯიბრებითობისა და მხარეთა თანასწორობის უგულებელყოფის ხარჯზე. არსებული მექანიზმი გასაჩივრებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ბრალდების წარდგენისას პროკურატურამ საზოგადოებას გააცნო საქმეში არსებული მტკიცებულებები, გამოძიებების ვერსია და აღნიშნულის შესაბამისი გრაფიკული რეკონსტრუქცია. ამ პირობებში ბუნებრივად, დაცვის მხარესაც უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თანაბრად ისაუბროს საქმის მასალების შესახებ და საზოგადოებას აღნიშნულის შესახებ თავისი მოსაზრება და პოზიცია მიაწოდოს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატებისთვის მსგავსი ვალდებულების დაკისრება არ გამომდინარეობს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიზნებიდან და იმ არასწორი პრაქტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს, რომელიც არაპირდაპირი გზით დაცვის მხარის არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენებას ისახავს მიზნად. საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს პროკურატურას, საქმის მასალების გასაჯაროების საკითხთან მიმართებით, უზრუნველყოს სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა თანასწორობის პრინციპის დაცვა. „ აქვე გვსურს მოვუწოდოთ ყველა მხარეს, მაქსიმალურად დაიცვან და პატივი სცენ სისხლის სამართლის საქმეთა ფარგლებში მონაწილე პირთა (მოწმეთა, დაზარალებულთა, ბრალდებულთა) უფლებებს. აღნიშნული მნიშვნელოვანი გარემოებაა ნებისმიერი გამოძიების ეფექტურად და ჯეროვნად წარმართვისა და ადამიანის უფლებების დაცვისთვის“,_ აცხადებს სახალხო ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ რამდენად ფართოა შენი ცოდნის არეალი

მე-20 საუკუნის რომელი პოლიტიკური მოღვაწე...

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...