„ახალგაზრდა ადვოკატები“ ბანკების მხრიდან საშეღავათო პერიოდის შედეგების პროაქტიულ გამოქვეყნებას მოითხოვს

სამართალი

„ახალგაზრდა ადვოკატები“ ბანკების მხრიდან საშეღავათო პერიოდის შედეგების პროაქტიულ გამოქვეყნებას მოითხოვს

13 მაი. 2020, 14:23:46

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატები“ საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებების მხრიდან Covid 19-ის გამო, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ, საკრედიტო ვალდებულებებზე დაწესებული სამთვიანი საშეღავათო პერიოდის შედეგების პროაქტიულად გამოქვეყნებას მოითხოვს და აღნიშნავს, რომ მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, საჭიროა საზოგადოებისთვის და თემით დაინტერესებული სპეციალისტებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია, თუ რამდენმა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირმა მიიღო გადაწყვეტილება ესარგებლა საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან შეთავაზებული წინადადებით და რა პროცენტულ მაჩვენებელს შეადგენს სტატისტიკა თითოეული ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებისთვის.

„ახალგაზრდა ადვოკატების“ იურისტ თამარ ციხიშვილის განცხადებით, გადავადდება თუ არა საბანკო საკრედიტო ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები, მნიშვნელოვნად დამოკიდებული იქნება იმ სოციალურ მაჩვენებლებზე, თუ რამდენი ფიზიკური და იურიდიული პირი გამოთქვამს ნებას ესარგებლა კომერციული ბანკების მხრიდან შემოთავაზებული პირობებით. ბუნებრივია, ქვეყანაში კვლავ მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა და სხვდასხვა სექტორი კვლავ სამუშაო რეჟიმში დაბრუნების პროცესშია. შესაბამისად, საკითხი განხილულ უნდა იქნეს სესხის გადამხდელის შესაძლებლობებსა და იმ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს შორის, რომელსაც განახლებული სამუშაო პროცესი ქმნის. ამ თვალსაზრისით, კომერციულ ბანკებს მართებთ მომავალი გადაწყვეტილებები - საშეღავათო პერიოდის გაგრძელების ან მასზედ უარის პოზიცია, მყარი არგუმენტებით დაასაბუთონ, ეს კი შეუძლებელია სტატისტიკის გარეშე.

თავის მხრივ, მნიშვნელოვანია ყურადღება დაეთმოს იმ საკითხს, არღვევს თუ არა მომხმარებელთა უფლებებს საფინანსო ინსტიტუტების მიერ წარმოდგენილი საშეღავათო პირობები. ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, ფინანსური ინსტიტუტების მიერ მომხმარებელთათვის შეთავაზებულ იქნა კონკრეტული საშეღავათო პირობები. უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნულის მიზანს წარმოადგენს არსებული ფინანსური კრიზისის ფონზე გარკვეული ფინანსური ვალდებულებებისაგან მოქალაქეთა დროებითი განთავისუფლება. ეს ყოველვე გამოიხატება მომხმარებელთა მიერ ყოველთვიურად გადასახადი ფულადი ვალდებულების 3 თვის ოდენობით  გადავადებაში.

ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ საშეღავათო პროცესში ავტომატურად ერთვება ყველა ფიზიკური პირი, გარდა ცალკეულ  შემთხვევებში არსებული გამონაკლისებისა. გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეულ სუბიექტს განსხვავებული მომსახურების სახე აქვს, შესაბამისად მომხმარებელთა ვალდებულებისა თუ პასუხისმგებლობის ფარგლებიც განსხვავებულია. ამდენად, აღნიშნულ ფიზიკურ პირთა კატეგორიის განსაზღვრას ახდენს თავად საფინანსო დაწესებულება. რაც შეეხება თავად აღნიშნულ საშეღავათო პირობების შინაარსს, საშეღავათო პირობების ობიექტის კატეგორიას ადგენს კონკრეტული ინსტიტუტი, ინდივიდუალურად, საქმიანობის სფეროს გათვალისწინებით. ძირითად შემთხვევებში, იგი ეხება შემდეგ მომსახურებას: სამომხმარებლო სესხს, იპოთეკურ სესხს, განვადებას, სალომბარდე სესხს, ავტოსესხს (რიგ შემთხვევაში), ოვერდრაფტს და სხვა.

თამარ ციხიშვილის განმარტებით, როგორც წესი, სესხის მოქმედების ვადა იზრდება საშეღავათო პერიოდის პროპორციულად, ხოლო გადავადებული ძირითადი თანხა და დარიცხული პროცენტი გადანაწილდება სესხის გაზრდილ ვადაზე, ისე რომ საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდგომ გრაფიკის შესაბამისად, გადასახდელი თანხა მიახლოვებული იქნება საშეღავათო პერიოდის დაწესებამდე არსებულ გადასახდელ თანხასთან. გამოდის, რომ ცალკეული საფინანსო უნსტიტუტების შემთხვევაში, გარკვეული, თუნდაც მცირე ცდომილებას საშეღავოდო პერიოდის გასვლის შემდგომ გადასახდელ თანხასთან მიამრთებით მომხარებლები უნდა ელოდნენ, ზოგიერთი მათგანი კი კლიენტის ინტერესებს მეტად ითვალისწინებს და ადგენს, რომ გადავადების პერიოდის დასრულების შემდეგ, მომხმარებლებს არ მოუწევთ შენატანების გაზრდილი ოდენობით გადახდა. ამდენად, სამომავლოდ, შენატანის გაზრდის საფრთხის აღმოფხვრა, ჯერჯერობით, არ ხდება და აღნიშნული აზიანებს მომხმარებელთა უფლებებს.

მომხმარებელთა განსაკუთრებულ ყურადღების საგანს წარმოადგენს საშეღავათო პირობებში ნებაყოფლობით ჩართვის საკითხი. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეღავათი, რომელიც მიმართულია მოქალაქეთა კეთილდღეობაზე, დადებითად შესაფასებელია. თუმცა, ცალკე პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, სურს თუ არა კონკრეტულ მომხარებელს ვალდებულების გადავადება და შემდგომ ვალდებულების შესრულების ვადის გაზრდა, მიუხედავად საგანგებო მდგომარეობის თანმდევი მოვლენებისა. როგორც წესი, საშეღავათო პირობებში მომხმარებელთა ჩართვა ხდება ავტომატურად, თუმცა, აღნიშნულზე უარის თქმის შესაძლებლობა მათ აქვთ ბანკისადმი მიმართვის გზით. არსებული კომინიკაციის საშუალებების გათვალისწინებით, გონივრული იქნებოდა, თუ მომხმარებელთა ჩართვა საშეღავათო პირობებში მოხდებოდა არა ავტომატურად, არამედ მათი ნების გამოვლენის შემდგომ. მით უმეტეს, რომ გადაადგილების შეზღუდვიდან გამომდინარე, მომხმარებელთათვის არ იყო ხელმისაწვდომი დაწესებულებაში ვიზიტი, სატელეფონო კომუნიკაცია კი ზოგჯერ არ იყო საკმარისი პრობლემის აღმოსაფხვრელად. აღნიშნული სიახლე ტექნიკური თვალსაზრისით, არ არის სათანადოდ გამართული, რაც საბოლოოდ, მომხმარებელს იძულებულს ხდის გადაიხადოს მეტი შენატანი, და გაუხანგრძლივდეს ვალდებულების შესრულების ვადა.

ამდენად, ფინანსური ინსტიტუტების მიერ შეთავაზებული საშეღავათო პირობები, სრულად არ იქნა მომხმარებელთა უფლებებზე ორიენტირებული, მაშინ, როდესაც საუბარია არსებული ორმხრივი ხელშეკრულების არსებითი პირობის ცვლილებაზე, აღნიშნული, რასაკვირველია, კვლავ ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე უნდა მომხდარიყო. რეალობა გვიჩვენებს სხვას - რადგან ბანკი ცალმხრივად ავლენს ნებას, შეზღუდული პირობებიდან გამომდინარე (რაც გამოიხატება კომუნიკაციის საშუალებებისა თუ გადაადგილების შეზღუდვის კუთხით) კი მომხმარებლის კონკლუდენტურ მოქმედებას თვლის თანხმობად. რასაკვირველია, ყოველივე ეს დაუშვებელია და არღვევს მომხმარებლის უფლებებს. საჭიროა პრობლემაზე სათანადო რეაგირება, რათა კონტროლის გზით თავიდან იქნას აცილებული დაწესებულებათა შესაძლო თვითნებობის ფაქტი.
 ახალი ამბები
  • თბილისში, ცოფის ვირუსის ახალი შემთხვევა დაფიქსირდათბილისში, ცოფის ვირუსის ახალი შემთხვევა ტიბაანის გასასვლელის N20-ში დაფიქსირდა.  ამის შესახებ ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. „მოქალაქის მომართვის საფუძველზე, ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაყვანილი იქნა ძაღლი, რომლის ბუნებრივი ლეტალობის დაფიქსირების შემდეგ, ცოფის ვირუსის გამოსავლენად, პათოლოგიური მასალა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. მასალის კვლევის შედეგად, ცხოველში ცოფის ვირუსი დადასტურდა. ცოფის ვირუსთან ბრძოლის პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებებს სურსათის ეროვნული სააგენტო და თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთობლივად განახორციელებენ“,_ ნათქვამია განცხადებაში. მიმდინარე წელს, დედაქალაქში ცოფის ვირუსის ხუთი შემთხვევა ... ...
  • „ახალგაზრდობის სააგენტოს“ ხელმძღვანელობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს ეწვია (R)რეგიონული ტურნეს ფარგლებში, „ახალგაზრდობის სააგენტოს“ ხელმძღვანელობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს ეწვია. სააგენტოს ხელმძღვანელი რეზო ჩარკვიანი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში მხარისა ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალგაზრდულ საკითხებში ჩართულ თანამშრომლებს შეხვდა. შეხვედრაზე სააგენტოსა და მუნიციპალიტეტის მიერ ერთობლივად განხორციელებული და გეგმიური აქტივობები განიხილეს. მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება გულისხმობს, 64 მუნიციპალიტეტში, წელს კი საპილოტედ შერჩეულ 11 მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდობის საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებით, ახალგზრდული პოლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის შექმნას, ასევე, ადგილზე შესაბამისი ადამიანური რესურსის მომზადებას, რომელსაც სააგენტო 4 ეტაპად გეგმავს. მათ საქმიანობის წარმატებით განხორციელებაში, სტრასბურგის ევროპის ახალგაზრდულ ცენტრში 5 დღიან ტრენინგზე მიღებული გამოცდილებაც დაეხმარებათ, სადაც ისინი მიმდინარე წლის მარტის თვეში სააგენტოს წარდგენით იმყოფებოდნენ. ახალგაზრდობის სააგენტომ მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით ახლახანს დაასრულა ახალგაზრდების საჭიროებების რაოდენობრივი კვლევა, რომლის ფოკუსს წარმოადგენს ახალგაზრდების პრობლემები, გამოწვევები, საჭიროებები და შესაძლებლობები. ... ...
  • „იური ლომაძე მოძალადე არ არის“გასულ კვირა დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ხუთმა მამაკაცმა ქალაქ ბათუმიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოხვაურში გაიტაცა 35 წლის მამაკაცი. ამ საქმეზე უკვე სასამართლომ ხუთივე მათგანს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. დაკავებულს შორის არის ოზურგეთელი იური ლომაძე, რომელიც წარმატებული მოჭიდავეა. „გურია ნიუსი“ იური ლომაძის მწვრთნელს, ბექა როყვას დაუკავშირდა საქმის დეტალებზე. „იური ლომაძე მოძალადე არ არის. მას კარგად ვიცნობ და  შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ის არის შრომისმოყვარე და წარმატებული ახალგაზრდა. რაც შეეხება იური ლომაძის საქმეს, ამასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებას არ ვაპირებ, რადგან დარწმუნებული ვარ ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. მე პირადად დარწმუნებული ვარ იურის უდანაშაულობაში“,- აღნიშნა ჩვენთან საუბრის დროს ბექა ... ...
  • ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 1 532 ფაქტი გამოვლინდაგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, 2020 წლის 01 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით, ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 1 532 ფაქტი გამოავლინეს, მათ შორის 63 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ყველაზე მეტი - 609 ფაქტი გამოვლინდა კახეთის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე. იმერეთში დაფიქსირდა 199 ფაქტი, აჭარაში - 151, სამეგრელო-ზემო სვანეთში - 138, ქვემო ქართლში - 131, შიდა ქართლში - 112, სამცხე-ჯავახეთში - 111, მცხეთა-მთიანეთში - 39, გურიაში - 25, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში კი 11 სამართალდარღვევა გამოვლინდა. ამავე, 6-თვიან პერიოდში, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, თბილისში, უკანონო ტყითსარგებლობის 6 ფაქტი გამოავლინეს. ჯამში, ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული 2 700 მ3-მდე ხე-ტყე. ამავე პერიოდში დაფიქსირდა სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 149 ფაქტი. ასევე, ამოღებულია 57 ერთეული დაურეგისტრირებელი სახერხი. მასალები, შემდგომი რეაგირებისთვის, შესაბამის უწყებებშია ... ...
  • " მიჩნდება ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი“ - რას წერს ლომაძის საქმეზე ჟურნალისტი მაგდა კლდიაშვილისპორტული ჟურნალისტი მაგდა კლდიაშვილი სპორტსმენი იური ლომაძის საქმეზე სტატუსს აქვეყნებს, რომელსაც „გურია ნიუსი“ უცვლელად გთავაზობთ. “იური ლომაძის საქმის გარშემო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოვისმინე: 1. ის, რომ მომჩივანი ცემეს და აწამეს ამისი მტკიცებულება მხოლოდ მომჩივანის ჩვენებაა. 2. საქმეში არ მსმენია ექსპერტიზის თაობაზე, რომელიც მომჩივანს ჩაუტარდა და ფიზიკური ძალადობისა და წამების კვალი დადასტურდა. 3. მომჩივანი რეალურად არცერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ყოფილა მოთავსებული მკურნალობის მიზნით. 4. მომჩივანი 32 წლის მამაკაცი ორჯერ არის ნასამართლევი თაღლითობისთვის და ახლაც პრობაციონერია. 5. გამოძიება ეყრდნობა მხოლოდ მის ჩვენებას და საქმეში სხვა მტკიცებულება არ დევს. 6. მიუხედავად იმისა, რომ ბრალი გატაცებაზეა, გავიგეთ, რომ თავისი ნებით ჩაუჯდა მანქანაში. 7. ე.წ გატაცებული პირი ტაქსით ბრუნდება სახლში, ასე აბრუნებენ და არავითარი რამდენიმე დღე დაბმული არაად ყოფილა. 8. იური ლომაძე დანარჩენ ოთხ პირთან ერთად თავად მიდის საგამოძიებო ორგანოში და ის არ იმალება. ახლა მე მიჩნდება ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი და ლოგიკური კითხვა, ორჯერ თაღლითობაში მსჯავრდებული და ამჟამად პრობაციონერი პირი უჩივის სპორტსმენს, რომლისგანაც ფულის გამოძალვის იმედი აქვს სარჩელის გამოტანის სანაცვლოდ? პირი, რომელიც გარდა იმისა, რომ სასამართლოს ორი განჩინებით თაღლითობაში იყო მსჯავრდებული და ამასთან მოძალადე, რომელიც ფიზიკურად ძალადობდა ქალზე, არის მომჩივანი და მხოლოდ სიტყვაა ამ ბიჭის წინააღმდეგ? კარგი ადვოკატი ამ საქმეს მოიგებს. პ.ს. არ ვიცი, რატომ, მაგრამ ინტუიცია მკარნახობს ამ გამომძიებელ-მოსამართლისა და მომჩივანის რაღაც კონტაქტებს და მოვიძიებდი ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...

შვრიის ორცხობილა მოხალვის მეთოდით

მსუბუქი, გემრიელი და ზაფხულისთვის შესაფერი...