შსს არასამთავრობოების შენიშვნებს პასუბობს

საზოგადოება

შსს არასამთავრობოების შენიშვნებს პასუბობს

2015 ივლ 14 17:21:57

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშნვნების საპასოხოდ განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც "გურია ნიუსი" უცვლელად გთავაზობთ: 

"არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ა/წ 13 ივლისს შსს–ს რეფორმის პროცესთან დაკავშირებით გავრცელებული შენიშვნები მოკლებულია დასაბუთებასა და ობიექტურობას. გვსურს ცალკეულ პუნქტებთან დაკავშირებით საზოგადოებას მივაწოდოთ ჩვენი არგუმენტები.

1. განცხადების თანახმად, პრობლემას ქმნის ჭარბი ძალაუფლების კონცენტრაცია, ფუნქციების ბუნდოვანება, დუბლირება, პოლიტიკური ზეგავლენის რისკები, სამსახურის ხელმძღვანელის დანიშვნისა და გათავისუფლების პროცედურა. აღსანიშნავია, რომ შსს–ს რეფორმის ერთ–ერთი ძირითადი არსი და მიზანი მდგომარეობდა სწორედ 2004 წელს უშიშროებისა და პოლიციის ორგანოების ერთ სისტემად გაერთიანებით წარმოშობილი ჭარბი ძალაუფლების დეკონცენტრაციაში. საზოგადოების დაკვეთას წარმოადგენდა ამ ორი უწყების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა წარსულის მძიმე გამოცდილების დასაძლევად, რაც მიღწეულ იქნა მიმდინარე რეფორმის პროცესში. კანონის ამოქმედების მომენტიდან პოლიცია ორიენტირებული იქნება საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვაზე, ხოლო უსაფრთხოების სტრუქტურები სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვაზე. მნიშვნელოვანია, რომ კანონის პროექტი დაექვემდებარა ფართო განხილვას და დაზუსტდა უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილებები.

მაგალითად, დეტალურად გაიწერა კონკრეტული პრევენციული უფლებამოსილებები. მოცემული რეფორმის ტალღამ მოიცვა არა მხოლოდ ორგანიზაციული გამიჯვნის საკითხები, არამედ გათვალისწინებული იქნა მთელი რიგი მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს სამსახურის თანამედროვე, მაღალი დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირებას. აღნიშნულს ადასტურებს საზღვარგარეთის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი და ასახვა ქართულ კანონმდებლობაში.

ახალი საკანონმდებლო ბაზის პრიორიტეტულ საკითხებს შორის მნიშვნელოვანი დატვირთვა გააჩნია უსაფრთხოების სამსახურის პოლიტიკური ზეგავლენისგან დაცვას. კანონმა ჩამოაყალიბა პოლიტიკური მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფის მექანიზმი, რაც გამოიხატება სამსახურის დამოუკიდებლობის კუთხით რამდენიმე მნიშვნელოვან გარემოებაში, კერძოდ: ა) ახლად მიღებული კანონის თანახმად, "სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებულ აღმასრულებელი ხელისუფლების სპეციალური დანიშნულების დაწესებულებათა სისტემას, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვას." სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ წარმოადგენს მთავრობის ნაწილს. სამსახურის უფროსი არაა სახელმწიფო–პოლიტიკური თანამდებობის პირი და არც მთავრობის წევრი; ბ) აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებისმიერი არაკეთილსინდისიერი ზეგავლენისგან დაცვა უზრუნველყოფილია სამსახურის უფროსის დანიშვნისა და გათავისუფლების დემოკრატიული წესების დანერგვით. უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი აირჩევა და თავისუფლდება მხოლოდ საკანონმდებლო ორგანოს მიერ. გ) მნიშვნელოვანია, რომ სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ყოფნის ხანგრძლივობა (6 წელი) არ ემთხვევა არც პარლამენტისა და პრეზიდენტის და არც მთავრობის უფლებამოსილების ვადებს. რეფორმამ სრულად უპასუხა უსაფრთხოების ორგანოების დეპოლიტიზაციის საკითხს.

რაც შეეხება ზედამხედველობისა და კოორდინაციის საკითხებს, სამსახურის საქმიანობა ექვემდებარება დემოკრატიულ კონტროლს პარლამენტისა და მთავრობის მხრიდან. სამსახურის უფროსს ეკისრება ვალდებულება, წლიური ანგარიშით წარდგეს საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე. პარლამენტი ან მოიწონებს წარდგენილ ანგარიშს ან უფლებამოსილია ანგარიშში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით გასცეს რეკომენდაციები. სამსახურის უფროსზე ვრცელდება კონსტიტუციითა და პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული ანგარიშვალდებულების არაერთი მექანიზმი.

კოორდინაციის თვალსაზრისით კი, აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის მაკოორდინირებელი უწყებები არიან ეროვნული უშიშროების საბჭო და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო. ამ მიმართულებით არსებობს სპეციალური კანონები, როგორიცაა, საქართველოს ორგანული კანონი "ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ" და საქართველოს კანონი "ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ". შესაბამისად, ეს საკითხები არ საჭიროებდა "სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ" კანონში მითითებას. აქვე, დასაზუსტებელია, რომ "სახელმწიფო უსაფრთხოების შესახებ" კანონის რეგლამენტაციის სფეროს არ მიეკუთვნება სამსახურის სტრატეგიული ამოცანებისა და პრიორიტეტების მოწესრიგება. ეს ექვემდებარება სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტით რეგლამენტაციას.

2. კონტექსტიდან ამოვარდნილია მითითება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელმძღვანელო პრინციპზე, რომელიც 1999 წლით თარიღდება და, ბუნებრივია, ვერ ფარავს გლობალური უსაფრთხოების სფეროში შემდგომში განვითარებულ უმნიშვნელოვანეს ცვლილებებს. საყოველთაოდ ცნობილ გარემოებას წარმოადგენს, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის ნიუ–იორკის და 2004 წლის 11 მარტის მადრიდის ტერორისტული აქტების შემდეგ ყველა წამყვან, მათ შორის, ევროპულ ქვეყანაში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში შეიცვალა უსაფრთხოების პოლიტიკა, რის შედეგადაც უსაფრთხოების სამსახურებს მიენიჭათ დამატებითი უფლებამოსილებები გლობალურ საფრთხეებთან გასამკლავებლად. ასევე, თანამედროვე სახელმწიფოების მაგალითები მიუთითებს, რომ მათი უსაფრთხოების სამსახურები ფლობენ საგამოძიებო უფლებამოსილებებს კანონით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში. ამგვარი ქვეყნებიდან, რომელთა პრაქტიკა შესწავლილია შსს–ს მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, შესაძლებელია დასახელდეს: ესტონეთი, პოლონეთი, ნორვეგია, საფრანგეთი, ბელგია, ლიტვა, ლატვია, ისრაელი, დანია, აშშ, ბულგარეთი, ფინეთი, შვედეთი და სხვა. შესაბამისად, ჩნდება ბუნებრივი ეჭვი, რომ აღნიშნულ დოკუმენტზე მიეთითა მხოლოდ შენიშვნისთვის დამაჯერებლობის შესამატებლად. ბუნებრივია, ყველა ამ ქვეყნის საკანონმდებლო ბაზის ლეგიტიმაცია და საკანონმდებლო სუვერენიტეტი კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ დადგება იმ რეკომენდაციის გამო, რომლის მიღების დროისთვის არ იყო გამოვლენილი თანამედროვე გლობალური უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა.

3. სამსახურის ფუნქციებთან დაკავშირებით ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ შენიშვნის ავტორებს გააზრებული არ აქვთ როგორც ორგანოთა ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების განსხვავებული მნიშვნელობა, ისე თავად უსაფრთხოების სამსახურების ისტორიულად ჩამოყალიბებული და თანამედროვე სამართლებრივ სახელმწიფოში დამკვიდრებული ექსკლუზიური ფუნქციის არსი. ერთი მხრივ, ორგანოთა ფუნქცია უკავშირდება მათ მიერ შესასრულებელ მთავარ მისიას, უსაფრთხოების სამსახურების შემთხვევაში – პრევენციას, რომელიც ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში არსებულ გამოწვევებს, რისკებსა და საფრთხეებს. ხოლო, მაგალითად, ინფორმაციის მოძიება/ანალიზი წარმოადგენს არა სამსახურის ფუნქციას, არამედ სამსახურის ფუნქციის განხორციელების კონკრეტულ უფლებამოსილებას, შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე; მეორე მხრივ, უსაფრთხოების სამსახურის ფუნქცია ვერ იქნება პოლიციის ფუნქციასთან დუბლირებული იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ უსაფრთხოების სამსახურის ფუნქციას წარმოადგენს პრევენცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში, ხოლო პოლიციის ამოცანაა საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვა. ამ უკანასკნელისგან განსხვავებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობა არ ეხება მოქალაქეთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში წარმოშობილი კონკრეტული საფრთხეების აცილებას, არამედ შეეხება გლობალურ, ქვეყნის ფარგლებს გარედან მომდინარე ინტერესებს და მცდელობებს, რომელიც მიმართულია სახელმწიფოს არსებობის და მისი უსაფრთხოების წინააღმდეგ. ამ ექსკლუზიური ფუნქციის შესასრულებლად სამსახურს ენიჭება უფლებამოსილებები, მათ შორის ფარული მეთოდებით პროაქტიულად/პრევენციულად გამოავლინოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული მისწრაფებები – შეაგროვოს/გააანალიზოს ინფორმაცია და შეადგინოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ არსებული, უმთავრესად სახელმწიფოს გარედან მომავალი გამოწვევების, რისკებისა და საფრთხეების ანგარიში. ამასთან, დუბლირების ჭრილში პრობლემას ვერ შექმნის სამსახურისთვის გამოძიების უფლებამოსილება, ვინაიდან, სამსახური გამოძიებას ახორციელებს მხოლოდ კანონით მკაცრად განსაზღვრულ შემთხვევებში, მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებთან დაკავშირებით.

4. რაც შეეხება, სამსახურის გამჭვირვალობას, მნიშვნელოვანია იმ გარემოების ხაზგასმა, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოში უსაფრთხოების სამსახურები გასაიდუმლოებული საქმიანობითაა დაკავებული. მათი ეფექტიანი ფუნქციონირება დიდწილად დამოკიდებულია ინფორმაციის საიდუმლოებაზე. საიდუმლოების ხარისხი აღწევს იმ მასშტაბს, რომ არც ერთ სახელმწიფოში სპეცსამსახურების შიდა სტრუქტურის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა არ წარმოადგენს საჯარო ხასიათის დოკუმენტს (მათი შიდა დებულებების საიდუმლოობას მიუთითებს შესწავლილი ქვეყნების პრაქტიკაც). ამიტომ სპეციალური სამსახურის გამჭვირვალობა გულისხმობს სპეციალური ზომების შექმნას. ამგვარ ზომად საქართველოში განისაზღვრა "ნდობის ჯგუფი", რომელიც კანონით დადგენილ ფარგლებში უზრუნველყოფილია საიდუმლო ინფორმაციასთან წვდომით.

5. განცხადებაში მითითებულია სუსტი გარე კონტროლის შესახებ, მიზანშეწონილად მიჩნეულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საზედამხედველო ფუნქციების არსებობა. ახლადმიღებული კანონის ერთ–ერთი პროგრესული, წინგადადგმული ნაბიჯი სწორედ გარე კონტროლის ქმედითი მექანიზმების განსაზღვრაა, რაც საპარლამენტო კონტროლის მაღალ ხარისხში გამოიხატება. ამ თვალსაზრისით, გათვალისწინებული იქნა საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილება, სადაც გარე კონტროლის ფუნქცია აქვს პარლამენტს.

6. განცხადება ეხება "ოდეერების" საკითხსაც. აღნიშულია, რომ ეს ინსტიტუტი საჭიროებდა არა რეფორმას, არამედ სრულ უარის თქმას მასზე. ხაზგასასმელია, რომ განხორციელებული ცვლილებების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს სწორედ უშიშროების საკითხებში ოფიცრის (ე.წ. "ოდეერის") ინსტიტუტის გაუქმება წარმოადგენს. საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების კვლევის საფუძველზე ჩამოყალიბდა ახალი რეგულაცია, რომელიც "ოდეერისგან" განსხვავებულ, თვისობრივად ახალ ინსტიტუტს წარმოადგენს. ძველი რეგულაცია შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ამგვარი ჩანაწერით, როგორიცაა, შს მინისტრი "განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ორგანოებში ნიშნავს უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცრებს", რაც განამტკიცებდა მინისტრის შეუზღუდავ უფლებამოსილებას ნებისმიერ სახელმწიფო დაწესებულებაში დაენიშნა უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცერი. ახალი რეგულაციებით კი განსაზღვრულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველმყოფი მთელი რიგი ნორმები განისაზღვრა საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. კერძოდ, სუბიქტებში, სადაც არსებობს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკი, უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დადგინდება უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმი. ამასთან, სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკი მქონე სუბიექტების ჩამონათვალს განსაზღვრავს მთავრობა, რომელიც იქნება ყველასათვის ხელმისაწვდომი, საჯარო დოკუმენტი. აღნიშნულ დაწესებულებებთან მიმართებაში, უსაფრთხოების სამსახურის ძირითად კომპეტენციად განისაზღვრა საკონსულტაციო და დამხმარე ფუნქციები. უსაფრთხოების სამსახური უფლებამოსილია შექმნას ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის ეფექტიანი სისტემა, გაუწიოს მათ შესაბამისი კონსულტაცია და განახორციელოს უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის კონტროლი. მხოლოდ სუბიექტის თანახმობის შემთხვევაში განისაზღვრება ურთიერთთანამშროლმლობის სახეები და ფარგლები უსაფრთხოების სამსახურთან, და ისიც ხელშეკრულების საფუძველზე.

7. ფარული მიყურადების პრობლემატიკასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ, ერთი მხრივ, შენიშვნა მიუთითებს მხოლოდ ზოგად რისკებზე, მაშინ როდესაც ამგვარი რისკები ახლავს ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანოს ქმედებას, შესაბამისად, შეუძლებელია ამის გამო ეჭვქვეშ დადგეს სახელმწიფო ინსტიტუტების მოქმედების საჭიროება. მეორე მხრივ, უსაფრთხოების სამსახურები საკუთარ მეთოდებს (რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს როგორც ღია, ისე ფარული წყაროებიდან ინფორმაციის მოპოვებას), განსაკუთრებით კონტრსადაზვერვო საქმიანობაში ("კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის მესამე თავის კონკრეტული მუხლების საფუძველზე, რომელიც შესაბამისობაშია საკუთესო ევროპულ გამოცდილებასთან და რომელსაც ცვლილებები არ განუცდია მიმდინარე რეფორმის პროცესში. შესაბამისად, ამ კუთხით კონტრდაზვერვითი საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანოებს რაიმე დამატებითი უფლებამოსილება არ მინიჭებიათ), იყენებენ არა ვინმეს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისაცემად ან ბრალეულობის დასადგენად/გამოსარიცხად, არამედ თავიანთი პრევენციული მიზნებისთვის (რისკების, გამოწვევებისა და საფრთხეების დადგენა/ანალიზი). სამსახურისთვის საგამოძიებო უფლებამოსილების მინიჭება არ გულისხმობს იმას, რომ სამსახურები გამოძიების ფარგლებში შეუზღუდავად იყენებენ ინფორმაციას და მეთოდებს, რომელიც მათ გააჩნიათ საკუთარი პრევენციული საქმიანობის (რისკების ანალიზი, ფარული მეთოდები და ა.შ.) საფუძველზე. კერძოდ, როდესაც უსაფრთხოების სამსახური ახორციელებს გამოძიებას, მაშინ იგი მოქმედებს იმ სამართლებრივი საფუძვლების გათვალისწინებით, რომელსაც აწესებს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა. შესაბამისად, პრევენციული მიზნებით და მეთოდებით მოპოვებული ინფორმაცია ვერ იქნება გამოყენებული მტკიცებულებად სისხლის სამართლის საპროცესო მიზნებისთვის. მტკიცებულებები უნდა იქნეს მოპოვებული მხოლოდ სისხლის სამართლის პროცესით დადგენილი წესით. შესაბამისად, სადაც სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმა უთითებს მოსამართლის ნებართვის საჭიროებაზე, ეს მოთხოვნა უნდა იქნეს დაცული", _ აღნიშნულია უწყების განცხადებაში.
 ახალი ამბები
  • ავტოსაგზაო შემთხვევა მარტვილში_ ქალი ადგილზე გარდაიცვალამარტვილში,სოფელ ვედიდკარში მსუბუქი ავტომობილი ქვეითს დაეჯახა,რის შედეგადაც  შუახნის ქალი ადგილზე გარდაიცვალა.ინფორმაცია  "გურია ნიუსს" მერის წარმომადგენელმა დაუდასტურა. გულთაზ ცანავას თქმით,შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა.  როგორც "გურია ნიუსს"შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლის მეორე ნაწილით ... ...
  • საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული მოზარდი გათავისუფლდა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული 16 წლის მოზარდი გათავისუფლდა. ალექსანდრე შიუკაშვილი საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამართალდამცავებს ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცეს. გათავისუფლებულ მოზარდს შსს-ს შიდა ქართლის დეპარტამენტში გადაიყვანენ, სადაც მას ოჯახის წევრები ელოდებიან. გათავისუფლების ფაქტი დაადასტურა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალთან, საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტებმა მოზარდი დღეს დააკავეს. წყარო: ... ...
  • ოზურგეთელი ჟურნალისტი ნუკრი ნიკოლაიშვილი გარდაიცვალა64 წლის ასაკში ოზურგეთელი ჟურნალისტი და მწერალი ნუკრი ნიკოლაიშვილი გარდაიცვალა. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი ის მოულოდნელად გახდა ცუდად. სასწრაფო დახმარების ბრიგადას ის უკვე გარდაცვლილი დახვდა. ნუკრი ნიკოლაიშვილი მუშაობდა გაზეთ “ლენინის დროშაში“, ტელეკომპანია “გურიაში“, გაზეთ “აჭარაში“ და გაზეთ “ალიონში.“ “ნუკრი ნიჭიერი კაცი, პროფესიით ჟურნალისტი იყო. ძალიან აქტიური ჟურნალისტი იყო და თავისი ერთგული მკითხველი ყავდა. ნუკრი ასევე იყო მწერალი, გამოცემული აქვს წიგნი. მისი მოთხრობები და ნოველები იბეჭდებოდა სხვადასხვა გამოცემებში, - გვითხრა “ალიონის“ რედაქტორმა ნუგზარ ასათიანმა. ნუკრი ნიკოლაიშვილი 20 წელზე მეტი მუშაობდა აჭარის რეგიონში. ის ბოლო წლებში მშობლიურ სოფელ ბახვში, მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა. „გურია ნიუსი“ გამოთქვამს მწუხარებას და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. ... ...
  • არჩილ თალაკვაძე: ოპოზიციას სხვა გზა არ ექნებასაქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით დიალოგი ოპოზიციასთან მალე გაგრძელდება. „ჩვენ გვაქვს სამართლიანი და დაბალანსებული შეთავაზება ოპოზიციასთან, რაც გულისხმობს, როგორც სამართლიან პროპორციებს, ასევე საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმას. სამწუხაროა, რომ ამ მომენტისთვის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, აშშ, ევროკაშვირი და საქართველოს ხელისუფლება არის ერთ პოზიციაზე და ყველანი მხარს ვუჭერთ დიალოგს, ხოლო ოპიზიციის ნაწილი ემიჯნება ამ დიალოგს. თუმცა, დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს დღეებში ჩვენ შევძლებთ, დიალოგის მაგიდას დავუბრუნდეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკა და ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ამას მოითხოვს, ოპოზიციას სხვა გზა არ ექნება“ ,_ განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. ... ...
  • აპლიკანტს ნინო ჭელიძის განათლების ცენტრი გრანტის დაბრუნებას ედავებააპლიკანტი, რომელიც იაპონიამ დაასაქმა და გამოცდილებას საქართველოსთვის შეიძენს, ნინო ჭელიძის განათლების ცენტრი გრანტის დაბრუნებას ედავება. აღნიშნულ ინფორმაციას  „ახალგაზრდა ადვოკატები“ავრცელებს. "2020 წლის 21 თებერვალს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ მოსამართლე ლეილა გოგიშვილის თავმჯდომარეობით, „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2016-2017“-ის კონკურსში გამარჯვებული ნინო ც.-ის საქმეს განიხილა. სარჩელის ავტორი სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრია, რომელიც იაპონიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს სახელმწიფო გრანტის პირობების დარღვევას და მიღებული გრანტის - 53,379,36 ლარის დაბრუნებას ედავება. თავის მხრივ, სასამართლოში წარდგენილია ნინო ც.-ის შეგებებული სარჩელი, რომლითაც მოთხოვნილია თანხის დაბრუნების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშოროს ცენტრის 2019 წლის 9 იანვრის გადაწყვეტილების გაუქმება და ცენტრისთვის ახალი გადაწყვეტილების მიღების დავალება საქართველოში დასაქმების ვალდებულების შესრულების გადავადებასა და ვალდებულების შესრულების ვადის განსაზღვრული პერიოდიდან ათვილის დაწყების შესახებ.  საქმის მასალებით დადგენილია, რომ ნინო ც.-მა „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2016-2017“-ის ფარგლებში მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი იაპონიაში, იაპონიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტულად გამოცხადებულ საჯარო მმართველობის მიმართულების საჯარო მართვისა და პოლიტიკის ანალიზის პროგრამაზე 2016-2017 და 2017-2018 სასწავლო წლებისთვის სწავლის საფასურისა და სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყანაში ცხოვრებასთან დაკავშირებული ხარჯების ასანაზღაურებლად. გრანტის შესახებ ხელშეკრულების მიხედვით, გრანტის მიმღები ვალდებულია საზღვარგარეთ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის დასრულების შემდეგ, დაბრუნდეს საქართველოში არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში, დარჩეს ქვეყანაში 3 წლით და დასაქმდეს საქართველოში შესაბამის სფეროში/დაწესებულებაში. ადმინისტრაციული ორგანოს განმარტებით, გრანტის მიმღები არ დაბრუნდა ქვეყანაში, დაარღვია გრანტის ხელშეკრულება და მოეთხოვება ფინანსური პასუხისმგებლობა თანხის უკან დაბრუნებაზე.  სინამდვილეში, როგორც სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 26 აპრილის №10-16 ბრძანება, ასევე მხარეთა შორის გაფორმებული 2016 წლის 28 ივლისის, აგრეთვე 2017 წლის 25 სექტემბრის "გრანტის შესახებ" ხელშეკრულება ცალსახად აწესრიგებს შემდეგს - გრანტის მიმღებს უფლება აქვს, მიმართოს საკონკურსო კომისიას სწავლის დასრულებიდან არა უმეტეს ერთი წლის ვადით ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულების შესაბამის სფეროში/მიმართულებით სამუშაო გამოცდილების დაგროვების მიზნით, უცხო ქვეყანაში დარჩენის უფლების მინიჭების თხოვნით. გრანტის მიმღები ვალდებულია წარმოადგინოს დასაბუთებული განცხადება და დასაქმების ოფიციალური დოკუმენტი. საკონკურსო კომისიის მიერ გრანტის მიმღებისათვის უცხო ქვეყანაში დარჩენის უფლების მინიჭება ჩაითვლება გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადის გადავადებად და ვალდებულების შესრულების ვადის ათვლა დაიწყება საკონკურსო კომისიის მიერ გრანტის მიმღებისათვის მინიჭებული უცხო ქვეყანაში დასაქმების უფლების ვადის ამოწურვისთანავე.  „ახალგაზრდა ადვოკატები“ განმარტავს, რომ 2018 წლის 16 ოქტომბერს, ნინო ც.-მა განცხადებით მიმართა ცენტრს და მოითხოვა საზღვარგარეთ დასაქმების მიზნით 1 წლით, 2019 წლის შემოდგომამდე დარჩენა. 2018 წლის 9 ნოემბერს, დისკრეციული უფლებამოსილების საფუძველზე, ცენტრმა არ დააკმაყოფილა მოთხოვნა. კომისიის აზრით, ნინო ც.-ის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტებიდან არ იკვეთებოდა სამსახურეობრივი პოზიცია და ფუნქცია-მოვალეობების შესაბამისობა დაფინანსებული სამაგისტრო პროგრამის მიმართულებასთან, რაც საზღვარგარეთ სამუშაო გამოცდილების დაგროვების მიზნით დარჩენის უფლების მინიჭების წინაპირობას წარმოადგენდა. 2018 წლის 18 დეკემბერს, განცხადებით კვლავ მიემართა ცენტრს და წარედგინა სრული დოკუმენტაცია და მოთხოვნილ იქნა ხელთავიდან მათზე მსჯელობა. 26 დეკემბერის ცენტრის წერილში საუბარია, რომ ნინო ც.-ის განცხადება განხილვის მიზნით წარმოებაში იქნა მიღებული და იმავდროულად, მხარეს მოეთხოვა იმ ობიექტურ გარემოებებზე მითითება, თუ რატომ არ იქნა დოკუმენტაცია წარდგენილი პირველ ეტაპზე.  2019 წლის 3 იანვარს, ცენტრს კვლავ წარედგინა დაზუსტებული მოსაზრებები სამუშაო აღწერისა და შესაბამისობების თაობაზე, ასევე ობიექტური გარემოებების თაობაზე, თუმცა 9 იანვარს, ნინო ც.-მა ცენტრისგან მიიღო წერილი, სადაც ნათქვამია, რომ თითქოსდა: ა. ვერც დადგენილ და ვერც დამატებით განსაზღვრულ 10-დღიან ვადაში ვერ მოხერხდა ცენტრის ინფორმირება და ობიექტური გარემოების დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის წარმოდგენა და ბ. ნინო ც.-ის მიერ წარმოდგენილი ცნობა ვერ ადასტურებდა 18/12/18 განცხადებაში მითითებული შემაფერხებელი ობიექტური გარემოების არსებობას. შესაბამისად, გრანტის მიმღებს მოეთხოვა თანხის სრული მოცულობით დაბრუნება. „ახალგაზრდა ადვოკატების“ განმარტებით, სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი შემჩნეულია აპლიკანტების მიმართ არამართლზომიერ და დაუსაბუთებელ მოქმედებებში, ნინო ც.-ის შემთხვევა კი გამონაკლის არ წარმოადგენს. იმ პირობებში, როდესაც ა. სახეზე იყო ხელშეკრულებით და პროგრამით გათვალისწინებული საჭირო დოკუმენტური მასალა, ბ. პროგრამასთან და მიღებულ განათლებასთან შესაბამისობაში არსებული საქმიანობის სფერო, უფლება-მოვალეობები და გ. სამუშაო გამოცდილების დაგროვების დასაბუთება, ცენტრს არ გააჩნდა არავითარი უფლება, სათანადო კვლევისა და ადმინისტრაციული წარმოების გარეშე დაეტოვებინა 2018 წლის 18 დეკემბრის ნინო ც.-ის განცხადება საზღვარგარეთ 1 წლის ვადით დარჩენის უფლების ხელთავიდან განხილვის შესახებ. შესაბამისად, სტრატეგიული სამართალწარმოების განხორციელების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია. ცნობისთვის: სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრმა ნინო ც.-ს მიმართ სარჩელი სასამართლოს 2019 წლის 16 სექტემბერს წარუდგინა, ხოლო ნინო ც.-მა სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრს შეგებებული სარჩელით 2020 წლის 9 იანვარს მიმართა. როგორც სარჩელი, ასევე შეგებებული სარჩელი დასაშვებად იქნა ცნობილი. ნინო ც.-ის ინტერესებს სასამართლოში „ახალგაზრდა ადვოკატების“ ხელმძღვანელი, არჩილ კაიკაციშვილი და იურისტი ნიკა მენოგნიშვილი წარმოადგენენ. საქმეზე შემდგომი სხდომა 2020 წლის 20 მაისს გაიმართება.   ... ...

არქივი

ზაფრანი

რატომ უნდა მიირთვათ ბევრი შოკოლადი

შოკოლადის მირთმევის შედეგად ადამიანის ბედნიერების...

ჰოლივუდელი მარტოხელა მამები

ალ პაჩინო - მსახიობი სამი...

ქალები და მანქანის მართვა

ბრიტანული კვლევის თანახმად, ქალები კაცებზე...

რა არის ბედნიერება?

რას გულისხმობს ბედნიერება?_ სტაბილურ სამსახურს,...

რატომ „იყინებიან“ ქალები ხშირად

ქალებისგან ხშირად მოისმენთ, რომ ეყინებათ...

რა პროდუქტები უნდა მივირთვათ ზამთარში

რძე სუპერმარკეტებში სულ უფრო ხშირად...
კარმიდამო ჩემი

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...