იუსტიციის საბჭოს წევრები გადაწყვეტილებებს პირადი მოტივებით იღებენ - მოსამართლეთა ერთობა


საზოგადოება

იუსტიციის საბჭოს წევრები გადაწყვეტილებებს პირადი მოტივებით იღებენ - მოსამართლეთა ერთობა

1 ოქტ. 2015, 21:30:15

"საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა" მოუწოდებს იუსტიციის საბჭოს წევრებს,  პირადი მოტივებით გადაწყვეტილებების მიღება შეწყვიტონ. 

როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საქართვლოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2015 წლის 28 სექტემბრის სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 7 ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე,  ე.წ. შიდა კონკურსის წესით დანიშვნის თაობაზე.

"მოსამართლეთა ერთობის" მტკიცებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება იუსტიციის საბჭოს ვებ-გვერდზე არ გამოქვეყნებულა, თუმცა, ვებ გვერდზე არსებული განცხადების მიხედვით, იუსტიციის საბჭოს მიერ ინიცირებულია საკითხი იუსტიციის საბჭოს რეგლამენტის მე-131 მუხლის საფუძველზე.

"იუსტიციის საბჭოს რეგლამენტის მითითებული მუხლი არეგულირებს თანამდებობაზე დანიშნული მოსამართლის შესაბამისი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლედ თავისივე უფლებამოსილების ვადაში დანიშვნის წესს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ნორმის მიხედვით შესაძლებელია პირველი ინსტანციის მოსამართლის იმავე ინსტანციის სხვა სასამართლოში დანიშვნა, ხოლო თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ამ წესით დასაშვებია მხოლოდ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის დანიშვნა.

რაც შეეხება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ქვემდგომი ინსტანციის მოსამართლის დანიშვნას, ამის თაობაზე კანონის რეგულირება მწირია, მაგრამ ორგანული კანონის "საერთო სასამართლოების შესახებ" 41-ე მუხლი ცალსახად ავალდებულებს იუსტიციის საბჭოს შეიმუშავოს მოსამართლის დაწინაურების კრიტერიუმები და მოსამართლეები დაწინაურებისას შეაფასოს მათ საფუძველზე. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ასეთი კრიტერიუმები შემუშავებული და გამოქვეყნებული არ აქვს, მიუხედავად ამისა, აპირებს საკითხის განხილვას სამართლებრივი რეგულაციის გარეშე.

სამწუხაროა, რომ კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც სასამართლო დამოუკიდებლობის გარანტს წარმოადგენს, საკითხებს განიხილავს არა სამართლებრივ ჭრილში, არამედ ნაჩქარევად, სუბიექტურად,რაც ზრდის არაობიექტური და სამართლებრივად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების მიღების რისკებს. ამ ნორმატიული რეგულირების პირობებში იუსტიციის საბჭოს მიერ მოსამართლეთა დაწინაურების საკითხის გადაწყვეტა შესაძლოა ეფუძნებოდეს მხოლოდ წევრთა პირად მოსაზრებებს, ვინაიდან განუსაზღვრელია  თითოეული მათგანის ქმედების ფარგლები დასაწინაურებელ მოსამართლეთა შერჩევისას, რაც ზრდის  ნეპოტიზმის, მიკერძოებულობის, და წინასწარგანზრახული შედეგის მიღების რისკებს. დაუშვებელია საკითხი გადაწყდეს იუსტიციის საბჭოს წევრთა ფარული გარიგებების არსებობის თაობაზე ეჭვების ფონზე.

საზოგადოების ეჭვებს კიდევ უფრო ამძაფრებს იუსტიციის საბჭოს წევრთა არათანმიმდევრული და ურთიერთსაწინააღმდეგო ქცევები. სულ ერთი კვირის წინ იუსტიციის საბჭომ სამოსამართლეო  უფლებამოსილების ვადა არ გაუგრძელა სისტემის დაახლოებით  30  მოსამართლეს,  რითაც დიამეტრალურად შეცვალა არსებული პრაქტიკა  და გამოიწვია  საქმეთა დაგროვება და პროცესების შეფერხება როგორც სააპელაციო, ისე  პირველი ინსტანციის სასამართლოებში. მათ შორის, უფლებამოსილების ვადა აღარ გაუგრძელდა  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 8 მოსამართლეს. შესაბამისად, თუკი 21 სექტემბრისთვის ზოგადად სასამართლოებში და კონკრეტულად  თბილისის სააპელაციო სასამართლოში არ იყო  მოსამართლეთათვის ვადის გაგრძელების აუცილებლობა,  რატომ გახდა საჭირო ერთი კვირის შემდეგ სასწრაფოდ საგამონაკლისო წესით სააპელაციო სასამართლოში 7 მოსამართლის დანიშვნა?!

ბოლო პერიოდის მოვლენათა განვითარების პირობებში ცალსახაა, რომ კონსტიტუციური ორგანოს წევრთა საქმიანობა მათი უფლებამოსილების ოთხწლიანი ვადის დინების პროპორციულად სულ უფრო სცილდება სამართლებრივ ჩარჩოებს, რაზეც მიუთითებს მათი მხრიდან საკითხების ნაკლები გულისხმიერებით განხილვა და წამოწევა,  საკვანძო და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ნაჩქარევად, სამართლებრივი რეგულაციების არარსებობის პირობებში მიღების სურვილი.

თავის მხრივ, კანონმდებლის მიერ სასამართლოს ადმინისტრაციულ თანამდებობის პირთა იმ პოზიციის   გაზიარება, რომელიც სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევითობის წესის გადავადებას ითვალისწინებს ამ პირთა თავმჯდომარედ ყოფნის 5 წლიანი ვადის  ამოწურვის შემდეგ, უზრუნველყოფს იუსტიციის საბჭოს მიერ თითოეული სასამართლოს დაკომპლექტებას იმ კადრებით, რომლებიც მოქმედ თავმჯდომარეთა პირადი სიმპათიებით და მათ მიმართ განსაკუთრებული პიროვნული დამოკიდებულებით გამოირჩევიან, და სასამართლოს თავმჯდომარეთა მომავალ არჩევნებზე მოქმედ თავმჯდომარეთა, ან მათთვის სასურველ პირთა მხარდამჭერებად  და  პოტენციურ ამომრჩევლებად მოიაზრებიან.

ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს მოსამართლეთა დაწინაურების საკითხის გადაწყვეტისას დაწინაურების კრიტერიუმების თაობაზე მოსამართლეთა და ზოგადად საზოგადოების ინფორმირებას, ისევე როგორც მთლიანი პროცესის გამჭირვალობას. საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნაში N10 (2007) ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტისადმი მართლმსაჯულების საბჭოს როლის შესახებ ნათქვამია:

"კანდიდატთა შერჩევის პირობებში სრული გამჭვირვალობაა საჭირო, რათა მოსამართლეებიც და საზოგადოებაც დარწმუნდეს, რომ დანიშვნა ექსკლუზიურად კანდიდატის დამსახურების გათვალისწინებით და კვალიფიკაციების, უნარების, კეთილსინდისიერების, დამოუკიდებლობის შეგრძნების, მიუკერძოებლობისა და ეფექტურობის საფუძველზე მოხდა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ზოგიერთ სახელმწიფოში არსებული პრაქტიკის შესაბამისად, თითოეულმა მართლმსაჯულების საბჭომ დანიშვნისა და შერჩევის კრიტერიუმები საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს. მართლმსაჯულების საბჭომ ისიც უნდა უზრუნველყოს, რომ სასამართლოს ადმინისტრირებისა და, კერძოდ, მოსამართლეთა სწავლების პროცესში თავისი როლის შესრულებისას, დამსახურების საფუძველზე მოსამართლეთა დანიშვნისა და დაწინაურების პროცედურები ღია გახადოს კანდიდატებისთვის, რომლებიც მაქსიმალურად წარმოადგენენ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს", _ აღნიშნულია "მოსამართლეთა ერთობის" მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

"საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა" მოუწოდებს იუსტიციის საბჭოს წევრებს,  იმოქმედონ მხოლოდ კანონით და საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი წესებით და შეწყვიტონ პირადი მოტივებით გადაწყვეტილებების მიღება. "საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა" მიმართავს საზოგადოებრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მოსამართლეებს, პროფესიულ საზოგადოებას, მედიას აწარმოონ პროცესების მუდმივი დაკვირვება.
 ახალი ამბები
  • ზურაბ ჯაფარიძე: "მე ვემზადები რევოლუციური სცენარისთვის"„გირჩი _ მეტი თავისუფლებას" ლიდერი, ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ მზად არის რევოლუციისთვის, რომელიც იქნება უსისხლო და "ოცნების" ხელისუფლება ძალაუფლებას დათმობს. მისივე თქმით, ახლა მნიშვნელოვანია ოპოზიციის ძალა, რადგან მმართველი გუნდი "ყველაფერზე წამსვლელია" _ ამის შესახებ მან "მთავარი არხის" ეთერში _ გადაცემაში "მთავარი დებატები" ისაუბრა.  "მე ვემზადები რევოლუციური სცენარისთვის. პრობლემას ვერ ვხედავ საერთოდ მაგაში. ეს არ ნიშნავს, რომ თოხებითა და ნაჯახებით გამოვა ხალხი, მაგრამ, ზოგადად, კი, თუ ძალაუფლებას არ დათმობენ, რევოლუციაც არის ერთერთი გზა. მშვიდობიანი გზით მივალთ რევოლუციამდე, კი რა თქმა უნდა", _ თქვა ზურაბ ჯაფარიძემ  გადაცემის წამყვანის, თამარ ბაღაშვილის კითხვაზე, "ამ განცხადებისთვის შეიძლება თქვენც დაგიბარონ პროკურატურაში", ჯაფარიძემ კითხვის პასუხად თქვა, რომ "არაუშავს".   "უფ, არაუშავს. ხო მაგრამ სიმართლეა, მართლა ვემზადები, რევოლუციას დაარქმევ ამას თუ რას დაარქმევ, რა მნიშვნელობა აქვს, ვემზადები იმისთვის, რომ თუ არჩევნების გზით არ თმობენ ხელისუფლებას, ძალაუფლებას ეს ძალაუფლება წავართვა... რა პრობლემაა რევოლუციასთან. სისხლის არ ვღვრი და არაფერი, მშვიდობიანად წავართმევთ", _ ამბობს ზურაბ ჯაფარიძე. წყარო: ... ...
  • მიხეილ სააკაშვილი "ნაცმოძრაობის" აქტივისტებს საქციელს უწონებსდღეს, ბათუმში, "ნაციონალური მოძრაობის" აქტივისტებმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს ირაკლი ჩავლეიშვილს თავზე ნაგავი დააყარეს. ამ ფაქტს საქართველოს ყოფილის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე გამოეხმაურა. „არ დათმო! ბათუმში სამოქალაქო აქტივისტებმა ოპოზიციის წარმომადგენელს რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში შევიდა, (გაქოცდა) თავზე ნაგვის ყუთი დაახურეს! ირაკლი ჩავლეიშვილს მცდელობა ქონდა ტერიტორიას ტაქსით განრიდებოდა თუმცა ტაქსის მძღოლმა მგზავრობაზე ვარი განუცხადა და ავტომობილში დაჯდომის უფლება არ მისცა!“ _ წერს მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე და პოსტს ღიმილიანი „სმაილიკით“ ... ...
  • თეა წულუკიანი: "როდესაც ჰალსტუხს გააქანებ პირისკენ, შემდეგ კიევიდან ჭკუას გვასწავლი, უხერხულია" სტრასბურგში პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარემ, იუსტიციის ყოფილმა მინისტრმა თეა წულუკიანმა POSTV-ის ეთერში მიხეილ სააკაშვილის მიერ 2008 წლის 10 აგვისტოს გამოცემულ ბრძანებაზე ისაუბრა, რომელიც, მისი თქმით, პირდაპირი მტკიცებულებაა იმისა, რომ 10-ში დილით ჩვენი ჯარისკაცები იქ უკვე აღარ იყვნენ. როგორც თეა წულუკიანმა განაცხადა, მაშინდელი მთავარსარდლის ამ ბრძანების დედანი არ შეინახეს, ამიტომ მოიპოვეს დოკუმენტის ასლი, რომელიც ინახებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. „10 აგვისტოს დილით ჯარი რა თქმა უნდა დაემორჩილა მთავარსარდალს. მთავარსარდლის ეს ბრძანება, დედანი არ შეინახეს, ალბათ ასე მოაწერა ხელი, თან არ ვიცი რაზე ფიქრობდა და მერე სადღაც გაიბნა თუ დაიკარგა. ეს ხომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა - რატომ? იმიტომ რომ ისინი ზედაპირულები იყვნენ და არა ის კორიფეები, რომლებზეც ისინი საუბრობენ, ამიტომ ჩვენ მოგვიწია, იმიტომ რომ სააკაშვილის ეს ბრძანება იყო ძალიან დიდი მტკიცებულება ჩემთვის, იმისათვის რომ რუსეთი რომელიც ამტკიცებდა, რომ შენ 10-ში კი არ შეწყვიტე ომი, არამედ შენ ომობდი 11-შიც, 12-შიც, ისკანდერი კი არ ჩამოვაგდე, მაგრამ გორში იმიტომ ვიყავი რომ შენ შენივე მოსახლეობას ებრძოდი და მე ვიცავდი, ამ დონის ცინიზმამდე ვიყავით, რომ რუსეთი გვიმტკიცებდა, რომ თქვენს მოსახლეობას მე ვიცავდი თქვენგანო. სტრასბურგშიც იმეორებდა და ეს გადაწყვეტილებაშიც წერია, რომ რუსეთი აცხადებს სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე, რომ ქართველ სამოქალაქო პირებს მე ვიცავდიო, კი არ ვაწამებდიო. ამიტომ გვჭირდებოდა მთავარსარდლის ეს ბრძანება, რომ დოკუმენტურად დაგვემტკიცებინა, რომ 10-ში დილით ჩვენი ჯარისკაცები იქ უკვე აღარ იყვნენ. დედანს რომ ვეძებდით, ვწვალობდით, ამას სხვა სიტყვა არ ქვია, სააკაშვილს კი არ ვიცავდით, ჩვენ ვიცავდით ჩვენი ჯარის სიმართლეს და ჩვენი ქვეყნის ღირსებას, მაგრამ მათ რაკი თვითონ არ აქვთ არანაირი ღირსება, თორემ როგორ შეიძლება, აღმაშენებლის ქვეყანაში, იმ ქალების და კაცების ქვეყანაში, რომლებსაც არაფრის არ ეშინოდათ მტერი რომ შემოდიოდა, თვითმფრინავის ხმაზე ძირს ფორთხვა დაიწყო. ჩვენ ეს სირცხვილი მან ხომ გვაჭამა და მართლა გვაჭამა ეს სირცხვილი. როდესაც ჰალსტუხს გააქანებ პირისკენ და შემდეგ კიევში დაჯდები და ჭკუას გვასწავლი, ელემენტარულად, ეს ცოტა არ იყოს, უხერხულია. ამიტომ ჩვენ მოვიპოვეთ ეს დოკუმენტი ოღონდ ასლი, რომელიც ინახებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, მაგრამ ასლი თქვენ იცით არ არის მტკიცებულება და ჩვენ ასე ვთქვათ გამოვიყენეთ, საქმეს რომ აწარმოებ ყველა ხერხს მიმართავ, ამას ქვია საქმის დაცვის სტრატეგია და ტაქტიკა და ეს ასლი და პლიუს თვითონ სააკაშვილის ბრძანება. ალასანია იყენებდა ჩურკინთან პაექრობაში გაეროში და ეს ორი ფაქტი ერთმანეთთან დავდეთ და ვთქვით, რომ ეს ასლი კი არის, მაგრამ ნამდვილად არსებობდა და ელჩი ალასანიას ვიდეო წარვადგინეთ, რომელიც ჩურკინს ამ ბრძანებას საყვედურობს და ეუბნება, რომ ჩვენ აღარ ვომობთ და რატომ აგრძლებ თავდასხმას, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი მტკიცებულების ისტორია, ასე იყო თითოეულ მტკიცებულებაზე“, _ იხსენებს თეა წულუკიანი. რაც შეეხება ისკანდერის თემას, წულუკიანის თქმით, ისკანდერი, რომელიც რუსეთმა გორში ჩამოაგდო 12-ში გაიტანეს ქვეყნიდან. „თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ბრჭყალებში კორიფეები - დიდი ბურჯალიანები, დიდი გვარამიები და ასე შემდეგ, აგვისტოს ომი დასრულდა და ეს ისკანდერი, რომელიც რუსეთმა გორში ჩამოაგდო 12-ში გაიტანეს ქვეყნიდან. არც მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდა, არც ის გაფორმდა, რომ ერთი ნაწილი გავიდა ქვეყნიდან და დანარჩენი რაც დარჩა აფეთქებული ჭურვის ნამსხვრევები სად შეინახეს. როცა კორიფე იურისტი ხარ, ელემენტარული თემაა, რომ ეს ნამსხვრევები ამოიღო, დაალაგო და შეინახო, ეს არაფერი გაკეთებული არ იყო. პროკურატურასთან ერთად, აუცილებლად უნდა ვახსენო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, თავდაცვის სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში იყვნენ ადამიანები, ვისაც ჰქონდა ინსტიტუციური მეხსიერება ჩვენ მივმართავდით ყოფილ თანამშრომლებსაც, იმიტომ რომ ყოფილი თანამშრომლები იყვნენ სამშობლოს საჯარო მოხელეები, უბრალოდ ეხლა სხვაგან არიან, ისინიც კი გვეხმარებოდნენ და როგორღაც ერთ მშვენიერ დღეს გათენდა ბედნიერი დღე და გვითხრეს, რომ მე მგონი ისკანდერის ნამსხვრევები, რაც საქართველოში შემორჩა, რომელიღაც ანგარში დაყარეს ესე უპატრონოდ. აი, იმ კორიფეებმა რომელიც სააკაშვილი კიევიდან ენაწყლიანობდა და გუშინ გვარამია ნახევრად ფხიზელ მდგომარეობაში. მათ სწორედ ეს ისკანდერები ასე დაყარეს, მაგრამ გარბოდნენ და დაყრიდნენ, აბა, რას იზამდნენ? მართლაც აღმოჩნდა, რომ ეს ისკანდერის ის ნამტვრევებია და ამით დავიწყეთ ჩვენ რუსეთის ცინიზმის გაბათილება სტრასბურგში, რომელიც ჩვენს მხარეს, იუსტიციის სამინისტროს, ასე ვიტყვი ნუ ეწყინებათ გოგო-ბიჭებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ საქმეს იქ იცავდნენ ეუბნებოდნენ, რომ ეს რაც თქვენ გაქვთ ეს ფოტოშოფია, ჩვენ ჰოლანდიელი ჟურნალისტის გარდაცვალების ფაქტზეც ვაპელირებდით და გვქონდა ჰოლანდიური დოკუმენტებიც, ისინი ამბობდნენ რომ ეს ყველაფერი თქვენ შეთანხმდით და ფოტოშოფია, დამონტაჟებულია _ ამას სჭირდებოდა გაბათილება, რა არ უნდა აბსურდულადაც ჟღერდეს, მაგრამ სჭირდებოდა გაბათილება“, _ განაცხადა თეა წულუკიანმა. მისივე თქმით, საომარი მოქმედებები დასრულებული იყო, ამიტომ იყო სააკაშვილი ბრძანება 10 აგვისტოს გამომყავს ჯარი და შემდეგ ეს ისკანდერი, ეს იყო ჩვეულებრივი გამოცდა. „ამის შემდეგ ვეძებთ უკვე ისკანდერის იმ ნაწილს, რომელზეც სერია უნდა იყოს. დავით ბაქრაძეს ჩვენ ელჩს ეკუთვნის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიდი მადლობა ასევე, რომლებიც დაგვეხმარნენ მოლაპარაკების წარმოებაში და ჩვენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ხელშეწყობით მოვიძიეთ და დავაბრუნეთ ეს 800 კგ ტვირთი საქართველოში. ამით დაინგრა მთლიანად რუსეთის ეს ნარატივი, რომ ისკანდერი გორში არ ჩამოვარდნილა და იმ ნოტაში, რომელიც მოყვა ამ ჭურვს თან იმიტომ, რომ უკან დაბრუნებისას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მიღება-ჩაბარება გავაფორმეთ, იქ წერია, რომ ეს არის ტვირთი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს გავიდა ქვეყნიდან, ამიტომ იმას ვერ იტყვიან, რომ გვქონდა და ვმალავდით. შესაბამისად დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე ქვეყნისთვის იყო სამარცხვინოდ ნაწარმოები. ჩვენი მიზანი იყო ჩვენი ქვეყნის სიმართლის და ჩვენი ჯარის სიმართლის მტკიცება სტრასბურგში და ეს ჯარისკაცებმა ძალიან კარგად იციან, ოფიცრებმა ყველამ, რაც არ უნდა იყოს მათი ჩინი, რომ ჩვენ ვიბრძოდით მათი სიმართლის სამტკიცებლად და იმის საჩვენებლად, რომ დიახ სოფრომაძე აწამეს და მოკლეს, ანწუხელიძე აწამეს და მოკლეს სწორედ რუსებმა და არა ასე ვთქვათ ვიღაც წარმონაქმნებმა თვითაღიარებულმა და ხუბულური, რომელსაც უძახეს მოღალატე ხარო, სამაგალითოდ დასაჯეს და წაართვეს სიცოცხლე და არაერთი სამხედრო ტყვე, რომელიც აწამეს იმ 33 მოწმეს შორის იყო რომელიც ჩავიდა და სტრასბურგში მოსამართლეებს აძლევდა ჩვენებას“, _ განაცხადა თეა წულუკიანმა. წყარო: ... ...
  • ნინო ლომჯარია: "არ შეიძლება ძალადობის წახალისება ან გამართლება"დღეს, ქალაქ ბათუმში გამართულ აქციაზე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს ირაკლი ჩავლეიშვილს თავზე ნაგავი დააყარეს. ამ ფაქტს სოციალურ ქსელში ეხმაურება სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია.  “გამოხატვის თავისუფლებით დაცული არ არის პროტესტის გამოხატვის ისეთი ფორმა, რაც არღვევს პირის ფიზიკურ ხელშეუხებლობას და უსაფრთხოებას. პირისთვის ნაგვის ურნის თავზე ჩამოცმა არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში! არ შეიძლება ძალადობის წახალისება ან გამართლება!“ _ წერს ფეისბუქზე ნინო ... ...
  • “სპონტანურად ათენას მივამსგავსე“ _ თოვლის ქანდაკება ვაკიჯვარშიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ვაკიჯვარში მცხოვრებმა მიხეილ თავბერიძემ თოვლისგან ათენას ქანდაკება გააკეთა. “სპონტანურად ათენას მივამსგავსე“, - გვითხრა მიხეილ თავბერიძემ. მიხეილ თავბერიძე მხატვარია. ის სხვადასხვა კონკურსის არაერთგზის ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ დიდი აღმოჩენები და ასტრონომია

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების პერიოდში ვის...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

კარმიდამო ჩემი

ძიმითში ტყუპი ხბო დაიბადა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში ტყუპი...

"მიკვირს _ ეს მე შევქმენი?!" _ თორმეტწლიანი შრომით შექმნილი ჯადოსნური სამყარო

ჩვენი სტუმარი ქალბატონი, ყვავილების მესაიდუმლე...

პრიორიტეტულ კულტურებს შორის თამბაქოც დაიკავებს ადგილს

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, დღეისთვის...

"მკვდარი სეზონის" სამუშაოები _ რა გავაკეთოთ ზამთრის დასაწყისში

შემოდგომის მიწურულის და დეკემბრის დასაწყისის...

რატომ დაიწყო ფეიჰოამ ხმობა?

ფეიჰოა ცნობილია, როგორც ყინვაგამძლე და...

როგორ გამოვიყვანოთ ნიგვზის საუკეთესო ზეთი _ ურწყული

საახალწლოდ, განსაკუთრებით პოპულარულია და რიტუალის...

მოვამზადოთ მსხვრევადი, კრატუნა და გემრიელი გოზინაყი

ახალი წელი გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია....

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....