დარღვევები საარჩევნო უბნებზე - ISFED 15 საათისთვის არსებულ მონაცემებს აქვეყნებს

საზოგადოება

დარღვევები საარჩევნო უბნებზე - ISFED 15 საათისთვის არსებულ მონაცემებს აქვეყნებს

2016 ოქტ 8 19:40:04

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება" 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარალამენტო არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ყველა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს. ISFED-მა კენჭისყრის მიმდინარეობის 15 საათისთვის არსებული მონაცემები გამოაქვეყნა.
„სამარლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლების ინფორმაციით, 15:00 საათის მდგომარეობით კენჭისყრის პროცესი უმეტესწილად მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში მიმდინარეობს. ამ დროისთვის მნიშვნელოვანი ხასიათის დარღვევები მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში ფიქსირდება.

ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ იდენტიფიცირებულია საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოების - 18, მარკირების გარეშე ხმის მიცემის - 4, ბიულეტენის არ დამოწმების - 2, საარჩევნო უბანზე აგიტაციის - 2, არაუფლებამოსილი პირების საარჩევნო უბანზე ყოფნის - 2, არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემის - 1, წილისყრის პროცედურის დარღვევის - 1, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის - 1 და უბანზე არეულობის 1 შემთხვევა.

„სამართლიანი არჩევნების“ მიერ ამ დროისთვის დაფიქსირებული დარღვევები

აგიტაცია საარჩევნო უბანზე

• #60 მაჟორიტარული ოლქის (ლანჩხუთი) #14 საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კაბინაში ამომრჩეველს მეორე ამომრჩეველი შეყვა, რომელიც ეწეოდა აგიტაციას. „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის მითითების შემდეგ აღნიშნულ პირს დაატოვებინეს უბანი;

• #28 მაჟორიტარული ოლქის (ახმეტა) #13 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი ერთ-ერთი პარტიის სასარგებლოდ აგიტაციას ეწეოდა, რის გამოც სიტყვიერი დაპირისპირება მოუვიდა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან. აღნიშნულ პირს დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი.

არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა საარჩევნო უბანზე

• #23 მაჟორიტარული ოლქის (საგარეჯო) #40 საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთი პარტიის ორი წარმომადგენელი იმყოფებოდა, რაც „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის მითითების შემდეგ აღმოიფხვრა;

• #65 მაჟორიტარული ოლქი (ზუგდიდი) #27-ე უბანზე იმყოფებოდა ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია (ა)იპ „გიორგი მაზნიაშვილის ქართული სოფელი“ - ის ორი წარმომადგენელი. ,,სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის მითითების შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ერთ წარმომადგენლს უბანი დაატოვებინა.

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

• #20 მაჟორიტარული ოლქის (გლდანი) #5 საარჩევნო უბანზე მდივანი ფანქრით ავსებდა ჩანაწერთა წიგნს, რაც „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის მითითების შემდეგ აღმოიფხვრა;

• #41 მაჟორიტარული ოლქის (გორი) #10-ე და #85-ე, #43 მაჟორიტარული ოლქის (ხაშური) #1, #15-ე და #43-ე, #60 მაჟორიტარული ოლქის (ჩოხატაური) #1 და #38-ე საარჩევნო უბნებზე საარჩევნო კომისიამ სადემონსტრაციო ოქმში შესაბამისი საარჩევნო პროცედურით გათვალისწინებული მონაცემები არ შეიტანა;

• #07 მაჟორიტარული ოლქის (კრწანისი) #31 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა სიაში ხელი არასწორად მოაწერა;

• #23 მაჟორიტარული ოლქის (საგარეჯო) #49-ე, #47 მაჟორიტარული ოლქის (ქუთაისი) #7 და #73 მაჟორიტარული ოლქის #44 საარჩევნო უბნებზე საკონტროლო ფურცლის შევსებისას არ იყო მითითებული საკონტროლო ფურცლის ყუთში მოთავსების დრო;

• #39 მაჟორიტარული ოლქის (კასპი) #25 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლები პირადობის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე დაუშვეს, რაც „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის მითითების შემდეგ აღმოიფხვრა;

• #39 მაჟორიტარული ოლქის (კასპი) #33 საარჩევნო უბანზე ერთიან სიაში არ იყო მინიშნება გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში არსებული ამომრჩევლების შესახებ, რაც „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის მითითების შემდეგ აღმოიფხვრა;

• #51 მაჟორიტარული ოლქის (ბაღდათი) #13 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ბიულეტენების არასათანადო წესით გაცემის ფაქტი;

• #69 მაჟორიტარული ოლქის (ბათუმი) #1 საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელს აკლია ამომრჩევლის ხელმოწერა;

• #59 მაჟორიტარული ოლქის (ბათუმი) #60 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა სხვადასხვა კონვერტებში მოათავსა ბიულეტენები;

• #48 მაჟორიტარული ოლქი (ქუთაისი) #124 საარჩევნო უბანზე საარჩევნო ყუთში ბიულეტენი სპეციალური კონვერტის გარეშე მოთავსდა.

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

• #48 მაჟორიტარული ოლქი (ქუთაისი) #34 საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენლის მოთხოვნით ამომრჩეველმა მას შევსებული ბიულეტენი აჩვენა, რის შედეგადაც ხმის მიცემის ფარულობა დაირღვა.

წილისყრის წესის დარღვევა

• #73 მაჟორიტარული ოლქის (ხულო) #36 საარჩევნო უბანზე წილისყრის შედეგად გამოვლინდა გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები ორი კომისიის წევრი საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთაგან, კერძოდ: „ბურჯანაძე -გაერთიანებული დემოკრატები“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარემ უარი განაცხადა წილისყრის შედეგების შესაბამისად გადასატანი საარჩევნო ყუთის მათთვის გატანებაზე იმ მოტივით, რომ ორივე გამოვლენილი პირი დანიშნული იყო ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტის მიერ. შედეგად გადასატანი საარჩევნო ყუთს სხვა წევრები გაყვნენ.

არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა

• #40 მაჟორიტარული ოლქი (ქარელი) #40 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხმა პირადობის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე, მხოლოდ დევნილის მოწმობით მისცა.

მარკირების გარეშე ხმის მიცემა

• #8 მაჟორიტარული ოლქის (ისანი) #61-ე, #28 მაჟორიტარული ოლქის (ახმეტა) #11-ე, #39 მაჟორიტარული ოლქის (კასპი) #21-ე და #48 მაჟორიტარული ოლქი (ქუთაისი) #124-ე საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველს ბიულეტენების გადაცემისას მარკირება არ გაუკეთდათ. „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის მითითების შემდეგ დარღვევა აღმოიფხვრა.

ბიულეტენების არ დამოწმება

• #36 მაჟორიტარული ოლქის (მარნეული) #71 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის უბნიდან გატანისას ბიულეტენები არ იყო დამოწმებული რეგისტრატორის ხელმოწერით;

• #32 მაჟორიტარული ოლქის #61 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ბეჭდით დაუმოწმებელი ბიულეტენის გარეშე მისცა ხმა.

უბანზე არეულობა

• #23 მაჟორიტარული ოლქის (საგარეჯო) #38 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავჯდომარემ ვერ უზრუნველყო საარჩევნო უბანზე წესრიგის სათანადო დაცვა. წესრიგის დასაცავად გამოძახებულ იქნა საპატრულო პოლიცია.

ამ დროისთვის საუბნო კომისიებში წარდგენილია 43 საჩივარი, 21 საჩივარია წარდგენილი საოლქო კომისიებში. ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებულია 90 შენიშვნა.

სამართლიანი არჩევნები პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გაძლევთ შესაძლებლობას ონლაინ რეჟიმში დააკვირდეთ არჩევნების მიმდინარეობას არჩევნების პორტალის - www.electionsportal.ge მეშვეობით, სადაც სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილი საარჩევნო დარღვევები დაუყოვნებლივ აისახება საარჩვენო რუკაზე. გარდა ამისა, ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა მოგვაწოდოს ინფორმაცია საარჩევნო დარღვევების თაობაზე უფასო sms-ით ნომერზე 90039.

“სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლები მოკლე ტექსტური შეტყობინებების, სატელეფონო ზარებისა მეშვეობით აწვდიან ინფორმაციას თბილისში განთავსებულ მონაცემთა ანალიზის ცენტრს, რომელიც დაკომპლექტებულია 20 ოპერატორის, 20 იურისტისა და ცენტრალური ოფისის თანამშრომლებისაგან. „სამართლიანმა არჩევნებმა“ შექმნა PTV მონაცემთა ბაზა, რომელიც ამუშავებს დამკვირვებლების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. ყველა მონაცემი გადის რამდენიმე ხარისხის კონტროლის ტესტს და მათი გადალახვის შემდეგ, ხორციელდება მონაცემთა ანალიზი და მათი შეტანა ორანიზაციის მიგნებებსა და დასკვნებში.

“სამართლიანი არჩევნები“ შეახსენებს ამომრჩევლებს, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობის მისაღებად თან უნდა იქონიონ ქვემოთ ჩამოთვლილი საბუთებიდან ერთ-ერთი:

• საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;

• საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ( ე.წ. საზღვარგარეთის პასპორტი);

• დევნილის მოწმობა (პირადობის დამადასტურებელ მოწმობასთან ერთად).

„სამართლიანი არჩევნები“ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და თავისუფლად დააფიქსირონ საკუთარი ნება სასურველი კანდიდატის სასარგებლოდ.

“სამართლიანი არჩევნების“ შემდეგი განცხადება გამოქვეყნდება 19:00 საათზე.

„სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისია 1000-მდე აკრედიტირებული და დატრენინგებული დამკვირვებლისგან შედგება, მათ შორისაა 850-მდე მოკლევადიანი დამკვირვებელი, 73 ოლქის დამკვირვებელი და 70 მობილური ჯგუფი. დამკვირვებლები გადანაწილებული არიან როგორც საუბნო, ისე საოლქო და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიებში. ხმების პარალელური დათვლის (PVT) მეთოდი იყენებს სტატისტიკის მეთოდოლოგიას და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს (ICT). ISFED-მა მთელი ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო უბნებზე წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე 600 დამკვირვებელი მიავლინა.

PVT მეთოდოლოგია გვაწვდის ზუსტ და დროულ ინფორმაციას ხმის მიცემის და დათვლის მიმდინარეობის შესახებ. PVT ერთადერთი მეთოდოლოგიაა, რომელიც დამოუკიდებლად ამოწმებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური მონაცემების სიზუსტეს. ეს მეათე არჩევნებია, რომელშიც ISFED იყენებს PVT მეთოდოლოგიას საარჩევნო დღის პროცესის შეფასების და ოფიციალური შედეგების გადამოწმებისათვის.

ორგანიზაცია საპარლამენტო არჩევნებს ხმების პარალელური დათვლის (PVT) მეთოდოლოგიით აკვირდება, რაც გვაძლევს საშუალებას დროულად აღმოვაჩინოთ დარღვევები, შევაფასოთ არჩევნების დღის მთლიანი პროცესი და გადავამოწმოთ ოფიციალური შედეგების სიზუსტე.

სადამკვირვებლო მისიის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს“ (USAID) დაფინანსებით. არჩევნების დღის სადამკვირვებლო მისია ასევე მხარდაჭერილია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს, ევროკავშირისა (EU) და ფონდ „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“ (NED). განცხადებაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს, ევროკავშირის ან NED-ის შეხედულებებს.
 ახალი ამბები
  • ტელეწამყვანი თემურ ჩხიკვაძე გარდაიცვალასაქართველოს პირველი არხის ყოფილი წამყვანი, ქართული ტელევიზიის ლეგენდა, თემურ ჩხიკვაძე გარდაიცვალა. ის 70-იანი წლების მეორე ნახევრიდან მუშაობდა საქართველოს პირველ არხზე. თემურ ხიკვაძე თითქმის სამი ათეული წლის განმავლობაში იყო დიქტორი, ასევე საინფორმაციო პროგრამა „მოამბის“ ... ...
  • საქართველოს პრეზიდენტს მაცხოვრის საფლავის მცველის ორდენი გადაეცასაქართველოს პრეზიდენტს იერუსალიმის პატრიარქმა, მისმა უნეტარესობამ თეოფილე მესამემ იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო- მაცხოვრის საფლავის მცველის ორდენი გადასცა, _ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო საქართველოს პრეზიდენტს იერუსალიმის პატრიარქმა დღეს რეზიდენციაში გამართულ შეხვედრისას გადასცა. პრეზიდენტმა და პატრიარქმა იმსჯელეს ასევე ქართველი მეცნიერების შესახებ და გადაწყდა, რომ ქართველ მეცნიერებს იერუსალიმის ეკლესიაში დაცულ ხელნაწერებზე და ხელოვნების ნიმუშებზე კვლევების ჩატარების შესაძლებლობა მიეცემათ და მათ საქმიანობას პატრონაჟს საქართველოს პრეზიდენტი გაუწევს. აღნიშნული საკითხის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა დახმარება იერუსალიმის პატრიარქს, მის უნეტარესობა თეოფილე მესამეს სთხოვა, რომლისგანაც საკითხის მოგვარების თანხმობა მიიღო. სალომე ზურაბიშვილს იერუსალიმის პატრიარქი პირადად წარუძღვა მაცხოვრის საფლავის ეკლესიაში, სადაც სიწმინდეები მოილოცეს. საქართველოს პრეზიდენტმა იერუსალიმის პატრიარქს ფოკის მონასტერში დაწერილი ღვთისმშობლის ხატი ... ...
  • მღვდელმონაზონს, რომელმაც სასულიერო იერარქები მამათმავლობაში ამხილა, მსახურება აუკრძალესმღვდელმონაზონ ანდრია სარიას მღვდელმსახურება აეკრძალა. ამ საკითხთან დაკავშირებით საპატრიარქოში ბრიფინგი გაიმართება. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ბრძანებაში, რომელიც 20 იანვრით თარიღდება, წერია, რომ ანდრია სარია გაფრთხილების მიუხედავად, მედიით საპატრიარქოსა და ეკლესიის იერარქთა მიმართ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აკეთებდა.  „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის იერარქთა და საქართველოს საპატრიარქოს მიმართ მასმედიის საშუალებით კვლავ გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადებებისა და დაუსაბუთებელი ბრალდებების გამო მღვდელმონაზონ ანდრიას (სარია) აეკრძალოს მღვდელმოქმედება და მიეცეს დრო სინანულისთვის“, - წერია ბრძანებაში.  მღვდელმონაზონი ანდრია სარია ჭყონდიდის ეპარქიიდან 2019 წლის 13 დეკემბერს გაათავისუფლეს. მაშინ ეს გადაწყვეტილება მას ახალმა მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა გააცნო. ეპარქიიდან გათავისუფლებამდე რამდენიმე დღით ადრე ანდრია სარიამ გამოაქვეყნა ეროვნული არქივიდან 1982 წელს ამოღებული წერილი, რომელშიც საუბარია მამათმავლობის პრობლემაზე, კერძოდ კი, მაშინდელი 5 მოქმედი ეპისკოპოსი მიმართავს პატრიარქს და ამ ცოდვით შეპყრობილ 3 ეპისკოპოსსა და 1 დაბალ სასულიერო იერარქს ამხელს. წყარო: ... ...
  • აპატურაი: ნატო რუსეთთან ყოველთვის წამოჭრის საქართველოს საკითხს„ნატო რუსეთთან კომუნიკაციის დროს ყოველთვის წამოჭრის საქართველოს საკითხს და მეზობლების მიმართ რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას დაგმობს, “- ეს განცხადება კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, ჯეიმს აპატურაიმ „ქრონიკასთან“ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გააკეთა.  დღეს ბრიუსელში ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომის დაწყებამდე ჯეიმს აპატურაიმ ქრონიკასთან“ საუბარში განაცხადა, რომ დღის წესრიგშია ორი საკითხია: წლიური ეროვნული პროგრამის შეფასება და ოკუპირებული ტერიტორიები.  „ნატოს წევრი ქვეყნები პოზიტიურად აფასებენ სამშვიდობო ინიციატივებს და ხედავენ საქართველოს ხელისუფლების მცდელობას. ეს პოზიტიურადაა შეფასებული. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის მარტივი. სეპარატისტები და რუსული მხარე ართულებენ სიტუაციას. გრძელდება ბორდერიზაცია. გადასასვლელები დაკეტილია სექტემბრის შემდეგ და მძიმე ჰუმანიტარული სიტუაციაა ადგილზე,“- განაცხადა ჯეიმს აპატურაიმ.  მისი თქმით, ნატოში რუსეთთან მიმართებით პოზიცია არ შეცვლილა: „ორგანიზაცია აჩვენებს ერთიანობას ამ საკითხზე. ჩვენ გვაქვს ძალიან მტკიცე სტრატეგია, რომელიც მოიცავს თავდაცვის გაძლიერებას და მეორეს მხრივ ვცდილობთ გვქონდეს დიალოგი, რომელიც არსებითი ხასიათის შედეგებს მოიტანს.“ ჯეიმს აპატურაიმ „ქრონიკასთან“ საქართველოში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებსა და მისი მაღალი სტანდარტით ჩატარების აუცილებლობაზე ისაუბრა:  „საქართველო ყოველთვის იყო მოწინავე სახელმწიფო დემოკრატიულ რეფორმებში და აჩვენებდა, რომ პოლიტიკური სისტემის ტრანსფორმაციას ქვეყანა მიჰყავს ახლოს დასავლურ ღირებულებებთან, ნატოს წევრ ქვეყნებთან. ამიტომაც ამ არჩევნებს ასე ყურადღებით აკვირდებიან ნატოს წევრი სახელმწიფოები. ეს ქართული არჩევნებია, მაგრამ აქვს ფართო რეზონანსი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვის. ამიტომ საჭიროა ყველაზე მაღალი სტანდარტის ჩვენება,“- განაცხადა ... ...
  • ბათუმში სამი ტყუპი დაიბადაჯანმრთელობის ცენტრ „მედინაში“ სამი ტყუპი დაიბადა. აღნიშნულ სიახლეს ტვ25 ავრცელებს. საკეისრო კვეთის შედეგად სამყაროს 2 გოგო და 1 ვაჟი მოევლინა. ახალშობილები ამ დროისთვის  ინკუბატორში არიან მოთავსებულები და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ერთი  გოგონას წონა 2,500 გრ შეადგენს და 45 სმ-ია. მეორე  გოგონა 1,70 გრამია და მისი სიგრძე 44 სმ შეადგენს. რაც შეეხება ვაჟს - იგი 44 სმ-ია და 1,800 გრამს იწონის. ... ...

არქივი

ზაფრანი

ქალი, მამაკაცი... ასტროლოგია

ვერძი თუ ვერძს უყვარხართ, წუთით...

რამდენჯერ უნდა გათხოვდეს ქალი

პირველი ქორწინება 18-20 წლის ასაკში...

„საშიში ვარსკვლავები“

ამერიკულმა ინტერნეტ უსაფრთხოების კომპანია McAfee-მ...

დილით დასვენებულმა რომ გაიღვიძოთ

ორგანიზმი ძილის დროს ახალგაზრდავდება, დუნდება...

ფინანსური სტაბილურობა და ასტროლოგია

გთავაზობთ იმ ნიშნების ჩამონათვალს, რომლებიც...

როგორ დავგეგმოთ წარმატებული კვირა

ვედურ ასტროლოგიაში არსებობს კონკრეტული რჩევები...
კარმიდამო ჩემი

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...